Tekstilogo PNV

Upea PNV Liikuntakeskus aukeaa elokuussa

Uusi toimitilamme, PNV Liikuntakeskus, avaa ovensa elokuussa

Uudet toi­mi­ti­lam­me sijait­se­vat Paki­las­sa osoit­tees­sa Ohra­huh­dan­tie 4B, aivan nykyi­sen toi­mis­ton naa­pu­ris­sa.

Har­ras­te­lii­kun­nal­le sopi­via toi­mi­ti­lo­ja seu­ran ydin alu­eel­ta on etsit­ty pit­kään. On mah­ta­vaa kun pit­kä­ai­kai­nen haa­ve omis­ta lii­kun­ta­ti­lois­ta Paki­las­sa vih­doin toteu­tuu. Uusi tila avaa mah­dol­li­suuk­sia laa­jen­taa toi­min­taa päi­vi­sin sekä eri­lais­ten pie­ni­muo­tois­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen.

PNV Liikuntakeskus — uusi koti aktiiviselle yhteisölle

Saman katon alta löy­tyy jat­kos­sa tans­sil­le ja har­ras­te­lii­kun­nal­le pyhi­te­tyt tilat sekä PNV:n toi­mis­to.

Lii­kun­ta­kes­kus ei ole vain tila, se on olo­huo­ne, jos­sa seu­ran jäse­net voi­vat kokoon­tua.

Kes­kuk­sen suun­nit­te­lus­sa on otet­tu huo­mioon moni­puo­li­set tar­peet ja tilat tar­joa­vat erin­omai­set puit­teet niin las­ten, nuor­ten kuin aikuis­ten­kin lii­kun­nal­le.

Avajaisia vietetään 10.8.2024 — tervetuloa!

Ava­jai­sia vie­te­tään 10. elo­kuu­ta, ja luvas­sa on moni­puo­lis­ta ohjel­maa. Tämä on ainut­laa­tui­nen tilai­suus tutus­tua uusiin tiloi­hin ja tava­ta seu­ran jäse­niä.

Toi­vo­tam­me kaik­ki ter­ve­tul­leik­si liik­ku­maan uuteen PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­seen, jos­sa lii­kun­nan ilo ja yhtei­söl­li­syys ovat kes­kiös­sä!