Tekstilogo PNV

Aikuisten liikunta

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den – ter­ve­tu­loa liik­ku­maan!

Aikuisten ryhmäliikunta

Aikuisten ryhmäliikuntaa parhaassa seurassa – Pohjois-Helsingin alueella

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tar­jo­aa aikuis­liik­ku­jil­le mm. tans­sia, lihas­kun­tot­ree­niä, joo­gaa ja pila­tes­ta Poh­jois-Hel­sin­gin alu­eel­la.

Meil­le tär­ke­ää on lii­kun­nan ilon ja elä­mys­ten tar­joa­mi­nen kai­ke­ni­käi­sil­le har­ras­ta­jil­le, lähel­lä sinua, kor­keal­la laa­dul­la. Tun­te­jam­me on aamu­päi­vi­sin maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin sekä joka arki-ilta pää­asias­sa uudes­sa PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Ohra­huh­dan­tie 4B) sekä joi­tain tun­te­ja lähia­lu­eem­me kou­luil­la.

Viik­ko­tun­tien lisäk­si jär­jes­täm­me eri­mit­tai­sia kurs­se­ja ja works­hop­pe­ja, kuten Sal­sa & bac­ha­ta, Hiit, kehon­muok­kaus ja kehon­huol­to sekä pien­ryh­mät­ree­ne­jä ja hönt­sä­säh­lyä.

Kan­nus­tam­me jäse­niäm­me liik­ku­maan moni­puo­li­ses­ti ja kokei­le­maan roh­keas­ti eri­lai­sia tun­te­ja. 

Tarjoamme monipuolisen valikoiman ryhmäliikuntatunteja

Tun­ti­va­li­koi­mam­me koos­tuu kah­den hin­ta­luo­kan tun­neis­ta, ryh­mä­lii­kun­nan perus­tun­neis­ta ja eril­lis­mak­sui­sis­ta tun­neis­ta. * Eril­lis­mak­sui­set tun­nit mer­kit­ty täh­del­lä.

Tehot­ree­ni­tun­nit ovat koh­tuul­li­sen ras­kai­ta ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja, jot­ka kehit­tä­vät moni­puo­li­ses­ti kun­toa ja vah­vis­ta­vat kehoa. Tun­nit sopi­vat aktii­vi­liik­ku­jil­le ja jon­kin ver­ran tree­nan­neil­le, jot­ka naut­ti­vat vauh­dik­kaas­ta menos­ta ja itsen­sä haas­ta­mi­ses­ta: Body, Circuit, HIIT, kah­va­kuu­la, Power­Met­hod ‑voi­ma­har­joit­te­lu, sport­ti­jump­pa ja bar­re.

Kehon­huol­to­tun­nit aut­ta­vat palau­tu­mi­ses­sa sekä yllä­pi­tä­vät ja lisää­vät kehon liik­ku­vuut­ta, voi­maa, koor­di­naa­tio­ta ja tasa­pai­noa: Fascia­Met­hod, kehon­huol­to, joo­ga*, Yin joo­ga* ja pila­tes*.

Tans­sil­li­sil­la tun­neil­la saat antaa musii­kin vie­dä! Tun­nil­la kohe­nee niin koor­di­naa­tio kuin syke­kin ryt­mik­kään musii­kin tah­dis­sa: Lat­ta­rit, lavis, soca, Dance­mix, show­jazz* ja aikuis­ba­let­ti*

Senio­ri­tun­nit ovat kai­kil­le suun­nat­tua rau­hal­li­sem­paa ja kevyem­pää perus­jump­paa hyväs­sä seu­ras­sa, asian­tun­te­vien ohjaa­jien opas­tuk­sel­la. Tun­nit sisäl­tä­vät voi­maa, koor­di­naa­tio­ta ja tasa­pai­noa kehit­tä­viä har­joi­tuk­sia: iki­vi­reät, ikä­mie­het ja kep­pi­jump­pa

Aikuisten ryhmäliikunnan hinnat

Jäsenmaksu

Har­ras­te­mak­sun lisäk­si mak­se­taan seu­ran jäsen­mak­su 30 €. Jäsen­mak­su mak­se­taan ker­ran seu­ran toi­min­ta­vuo­den aika­na (elo-hei­nä­kuu). Jäsen­mak­su las­ku­te­taan ensim­mäi­sen har­ras­te­mak­sun yhtey­des­sä.

Harrastemaksut

Valit­se ensin, mil­lä kai­kil­la tree­ni­tun­neil­la haluat käy­dä ja valit­se sen perus­teel­la itsel­le­si sopi­va kort­ti. Any­ti­me-kor­tit voit ostaa joko koko vuo­dek­si tai vain syys- tai kevät­kau­dek­si (koko vuo­den kor­tin voi vaih­toeh­toi­ses­ti mak­saa myös kk-eris­sä — mak­su­ta­van vaih­dos­ta veloi­tam­me toi­mis­to­mak­sun 15 €).

Syys­kausi 2.9.–15.12.2024 
Kevät­kausi 7.1.–11.5.2025 

Treenikorttien hinnat

» perus­tun­nit

Syys­kausi 185 €
Kevät­kausi 217 €
Koko vuo­si 334 €

Any­ti­me ‑kor­til­la voit osal­lis­tua vapaas­ti kai­kil­le aikuis­ten luku­jär­jes­tyk­sen perus­tun­neil­le. Any­ti­me ‑kort­ti on sopi­va vaih­toeh­to kun tree­naat ker­ran vii­kos­sa tai useam­min.

» perus­tun­nit ja eril­lis­mak­sui­set tun­nit

Syys­kausi 133 €
Kevät­kausi 165 €
Koko vuo­si 234 €

Any­ti­me Päi­vä ‑kor­til­la voit osal­lis­tua vapaas­ti kai­kil­le aikuis­ten luku­jär­jes­tyk­sen perus­tun­neil­le ja eril­lis­mak­sui­sil­le tun­neil­le ma-su klo 09–16 välil­lä.

» perus­tun­nit ja eril­lis­mak­sui­set tun­nit

Koko vuo­si 434 €

Any­ti­me Pla­ti­num ‑kor­til­la voit osal­lis­tua vapaas­ti kai­kil­le aikuis­ten luku­jär­jes­tyk­sen perus­tun­neil­le sekä eril­lis­mak­sui­sil­le tun­neil­le.

Eril­lis­mak­sui­sil­le tun­neil­le ei tar­vit­se erik­seen ilmoit­tau­tua alla ole­vien MyClu­bin ilmoit­tau­tu­mis­link­kien kaut­ta.

» perus­tun­nit ja eril­lis­mak­sui­set tun­nit

10x ker­taa 110 €

10 ker­ran kort­ti käy mak­su­vä­li­nee­nä kai­kil­la aikuis­ten tree­ni­tun­neil­lam­me, perus­tun­neil­la sekä eril­lis­mak­sui­sil­la tun­neil­la.

Kort­ti on voi­mas­sa toi­min­ta­vuo­den (elo-hei­nä­kuu) ja se sopii sinul­le, joka haluat käy­dä satun­nai­ses­ti tun­neil­la.

» perus­tun­nit ja eril­lis­mak­sui­set tun­nit

Ker­ta­mak­su 15 €

Ker­ta­mak­sul­la voit osal­lis­tua kai­kil­le tree­ni­tun­neil­lem­me, perus­tun­neil­le sekä eril­lis­mak­sui­sil­le tun­neil­le.

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät eri­lai­set lii­kun­ta­se­te­lit (mak­su pai­kan päällä)ja Mobi­le­Pay (mak­set­ta­va sama­na päi­vä­nä).

Mobi­le­Pay:
Mak­sa nume­roon: 81556 “PNV Fin­land — Tree­ni­mak­su“
Lai­ta vies­ti-kent­tään ”Ker­ta­mak­su ja päi­vä­mää­rä”
Mak­sa vas­ta tun­nil­le saa­pues­sa­si – emme palau­ta mak­su­ja.

Näy­tä kuit­ti ohjaa­jal­le tai kou­lu­kum­mil­le tun­nin alus­sa.

» perus­tun­nit ja eril­lis­mak­sui­set tun­nit

Haluat­ko tul­la kokei­le­maan ryh­mä­lii­kun­taa kans­sam­me?

MyClu­bis­ta voit lada­ta yhden ker­ran kokei­lu­kor­tin ja sitä ohjaa­jal­le näyt­tä­mäl­lä pää­set kokei­le­maan ker­ran veloi­tuk­set­ta (kokei­lu­kor­tin voi lada­ta vain ker­ran kau­den aika­na).

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan!

Osta treenikortti

Myyn­ti käyn­nis­sä kau­del­le 2024–2025.

Erillismaksuiset viikkotunnit (voit ostaa paikan valitsemallesi viikkotunnille)

Halu­tes­sa­si voit ostaa pai­kan valit­se­mal­le­si yksit­täi­sel­le, eril­lis­mak­sui­sel­le viik­ko­tun­nil­le. Esi­mer­kik­si, jos haluat osal­lis­tua aina vain alku­vii­kon joo­ga­tun­nil­le – voit ostaa pai­kan täl­le yksit­täi­sel­le, valit­se­mal­le­si viik­ko­tun­nil­le.

55 min tun­ti
Syys­kausi 2024: 119 €
Kevät­kausi 2025: 143 €

70 min tun­ti
Syys­kausi 2024: 148 €
Kevät­kausi 2025: 178 €

85 min tun­ti
Syys­kausi 2024: 177 €
Kevät­kausi 2025: 213 €

Kun ilmoit­tau­dut useam­mal­le kuin yhdel­le viik­ko­tun­nil­lem­me, saat 20% alen­nuk­sen jokai­ses­ta lisä­tun­nis­ta (alen­nus las­ke­taan edul­li­sem­mas­ta tun­ti­hin­nas­ta). Ota yhteyt­tä pnv@pnv.fi niin huo­mioim­me alen­nuk­sen las­kus­sa.

Suo­sit­te­lem­me myös Any­ti­me Pla­ti­num-kort­tia, jol­loin voit vapaas­ti osal­lis­tua kai­kil­le ryh­mä­lii­kun­nan tun­neil­lem­me. Mikä­li sinul­la on Any­ti­me Pla­ti­num-kort­ti, sinun ei tar­vit­se erik­seen ilmoit­tau­tua eril­lis­mak­sui­sil­le tun­neil­le alla ole­vien ilmoit­tau­tu­mis­link­kien kaut­ta.

Ilmoittaudu

Ilmoit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­sä syk­syn 2024 tun­neil­le.

Huomioithan maksuista

Kurs­sit toteu­te­taan, mikä­li ilmoit­tau­tu­nei­ta on vähin­tään 8 hen­ki­löä.
PNV varaa oikeu­den teh­dä muu­tok­sia perus­tun­tien ja eril­lis­mak­suis­ten tun­tien luku­jär­jes­tyk­seen kau­den aika­na.

Har­ras­te­mak­su ei sisäl­lä tapa­tur­ma­va­kuu­tus­ta. Tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen voi halu­tes­saan ostaa hel­pos­ti ja edul­li­seen 4 euron hin­taan Hoi­ka-jäsen­re­kis­te­rin kaut­ta, koh­das­ta lisens­sit (lisens­sin osto -> urhei­li­ja -> jump­pa­tur­va).

Aikuis­ten har­ras­te­mak­sun tai kurs­si­mak­sun voi mak­saa joko koko­naan tai osit­tain myös ePas­sil­la, Eden­red-kor­til­la, Smar­tu­min lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­se­te­leil­lä sekä Smar­tum Pay:llä.

Ryhmäliikuntaa Helsingissä — parhaassa seurassa

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den!

Tree­ni­kort­tien osto ja ilmoit­tau­tu­mi­nen tun­neil­le tapah­tuu MyClub-jäsen­jär­jes­tel­mäs­säm­me. Suo­rat ilmoit­tau­tu­mis­lin­kit löy­dät yltä, hin­to­jen yhtey­des­tä.

Autam­me mie­lel­läm­me oikean tree­ni­kor­tin valin­nas­sa ja ilmoit­tau­tu­mi­ses­sa, olet­han yhtey­des­sä harrasteliikunta@pnv.fi.

Las­ku­tuk­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä sinua pal­ve­lee pnv@pnv.fi.

Tutustu ryhmäliikunnan ohjaajimme

Seu­ras­sam­me toi­mii erit­täin moti­voi­tu­nei­ta, sitou­tu­nei­ta ja ammat­ti­tai­toi­sia ohjaa­jia.

Jokai­sel­le tun­ti­tyy­pil­le on oma tun­ti­raa­mi, jota ohjaa­ja nou­dat­taa.

Ohjaa­jat kui­ten­kin valit­se­vat itse kap­pa­leet ja suun­nit­te­le­vat tun­ti­ko­reo­gra­fiat, joten ohjaa­jiem­me moni­nai­suus ja eri­lai­set taus­tat ovat seu­ram­me todel­li­nen voi­ma­va­ra – ja juu­ri se tuo ainut­laa­tui­sen säväyk­sen jokai­seen tun­tiin.

Aikuisten jumpat
Tähtiseura - aikuiset - logo
Tähtimerkki on lupaus laadusta.

Täh­ti­mer­kin saa­nees­sa seu­ras­sa toi­mi­taan vas­tuul­li­ses­ti, kuun­nel­laan ja kan­nus­te­taan osal­lis­tu­jia, rea­goi­daan ympä­ril­lä tapah­tu­viin muu­tok­siin, toi­mi­taan moder­nis­ti ja vai­ku­te­taan toi­min­taym­pä­ris­töön.​ Tähti­seu­ras­sa jokai­nen voi urheil­la ja liik­kua omal­la tasol­laan koh­ti omia tavoit­tei­taan ja kehit­tyä.

Kuntojumppaa, lihaskuntotreeniä ja kehonhuoltoa Helsingissä

Toi­mim­me Poh­jois-Hel­sin­gis­sä — Paki­la, Palo­hei­nä, Pirk­ko­la, Torp­pa­rin­mä­ki, Oulun­ky­lä, Mau­nu­la, Mal­mi, Pos­ti­puis­to, Kunin­kaan­tam­mi, Verä­jä­laak­so ‑alu­eel­la tar­jo­ten laa­du­kas­ta har­ras­te­lii­kun­taa lap­sil­le, nuo­ril­le ja aikui­sil­le.

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den!

aikuisten ryhmäliikunnantunti käynnissä.