Tekstilogo PNV

Pink Dance Stars ‑tanssikilpailu

Pink Dance Stars on hyvän mie­len show­tans­si­kil­pai­lu kai­ke­ni­käi­sil­le tans­si­joil­le.

Tans­si­kil­pai­lu antaa upean elä­myk­sen ja esiin­ty­mis­ko­ke­mus­ta niin har­ras­te­li­joil­le kuin tavoit­teel­li­ses­ti tans­sia har­ras­ta­vil­le ryh­mil­le. Ammat­ti­tai­tois­ten tuo­ma­rei­den ansios­ta ryh­mät saa­vat arvo­kas­ta palau­tet­ta kau­teen­sa.

Pink Dance Stars ‑tans­si­kil­pai­lun jär­jes­tää Paki­lan Voi­mis­te­li­jat ry:n PNV Dancers ‑tans­si­lin­ja. PNV on koke­nut kisa­jär­jes­tä­jä – koke­mus­ta on ker­ty­nyt lukui­sien kiso­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä las­ten kisois­ta mes­ta­ruus­ki­soi­hin ja kan­sain­vä­li­siin kisoi­hin.

tanssiryhmä

Kilpailupaikka ja aika

Kii­tos upeas­ta Pink Dance Stars 2024 kil­pai­lus­ta kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le, tuo­ma­reil­le ja ylei­söl­le!

Ensi vuon­na suu­ren suo­sion saa­vut­ta­nut PDS jär­jes­te­tään kak­si­päi­väi­se­nä.

Lisä­tie­to­ja luvas­sa syk­syl­lä!

Esiintymisjärjestys

Blokki 1: klo 09–12:00

PDS 2024 Esiin­ty­mis­jär­jes­tys – BLOKKI 1

 • Lap­set soo­lot
 • Lap­set pien­ryh­mät
 • Lap­set suu­ret ryh­mät 1
 • Junio­rit duot
 • Junio­rit pien­ryh­mät
 • Novii­sit suu­ret ryh­mät
Blokki 2: klo 13–15:00

PDS 2024 Esiin­ty­mis­jär­jes­tys – BLOKKI 2

 • Lap­set duot
 • Junio­rit suu­ret ryh­mät
 • Aikui­set soo­lot
 • Aikui­set duot
Blokki 3: klo 15:30–18:00

PDS 2024 Esiin­ty­mis­jär­jes­tys – BLOKKI 3

 • Lap­set suu­ret ryh­mät 2
 • Junio­rit soo­lot
 • Aikui­set pien­ryh­mät
 • Aikui­set suu­ret ryh­mät

Osta liput kisayleisöön

Ylei­sö­li­put tapah­tu­maan ovat saa­ta­vil­la ainoas­taan etu­kä­teen ver­kos­ta.

Liput tule­vat myyn­tiin hel­mi­kuus­sa 2025. 

Lip­pu per blok­ki 15 € aikui­set, 7 € lap­set alle 12.v, syli­lap­set mak­sut­ta. Liput tar­kis­te­taan audi­to­rion ovil­la. Koko päi­vän lip­pu­ja on myyn­nis­sä pie­ni mää­rä.

Blok­ki 1: klo 09–12:00
Blok­ki 2: klo 13–15:00
Blok­ki 3: klo 15:30–18:00

Pidä­täm­me oikeu­det pie­niin muu­tok­siin aika­tau­luis­sa.

Kat­so­moon, kat­so­mos­sa ja siel­tä pois liik­ku­mi­nen on sal­lit­tua vain esi­tys­ten väleis­sä aplo­dien aika­na!

Huo­mioit­han muut kat­so­jat vai­men­ta­mal­la puhe­li­men äänet sekä pimen­tä­mäl­lä äly­pu­he­li­men näy­tön.

Esi­tyk­set kuva­taan koreografin/vastuuhenkilöntoimesta lavan vie­res­tä, mut­ta omal­ta pai­kal­ta kuvaus ja videon­ti on tapah­tu­mas­sa sal­lit­tua, kun­han se ei häi­rit­se mui­ta.

Kan­nus­te­taan tas­a­puo­li­ses­ti kaik­kia esi­tyk­siä, kii­tos.

Tanssikilpailun säännöt

Pink Dance Stars on show­tans­sin kil­pai­lu.

Show­tans­si moni­puo­li­nen laji, jos­sa ote­taan vai­kut­tei­ta usei­den eri tans­si­la­jien tek­nii­kois­ta ja tyy­leis­tä. Kil­pai­lu­ko­reo­gra­fias­sa voi­daan yhdis­tel­lä show­tans­siin ele­ment­te­jä esi­mer­kik­si nyky­tans­sis­ta ja jazz­tans­sis­ta.

Koreo­gra­fial­la tulee olla nimi ja teok­sel­la on suo­ta­vaa olla jokin tee­ma. Kes­keis­tä on myös tari­nan­ker­ron­ta ja ilmai­su.

Koreo­gra­fia voi sisäl­tää rekvi­siit­taa. Kaik­ki laval­le tuo­tu rekvi­siit­ta tulee vie­dä kil­pai­li­joi­den muka­na pois niin, että lava on heti siis­ti seu­raa­via kil­pai­li­joi­ta var­ten. Rekvi­sii­tan tulee olla tans­si­joi­den käsin kan­net­ta­vis­sa.

Koreo­gra­fian tulee sisäl­tää sel­lai­sia liik­kei­tä ja tyy­le­jä, joi­den esit­tä­mi­seen tans­si­joil­la on riit­tä­vät val­miu­det. Esi­mer­kik­si akro­baat­tis­ten liik­kei­den ja nos­to­jen tulee olla tur­val­li­sia ja hyvin har­joi­tel­tu­ja.

Esi­tyk­sen tee­man valin­nas­sa tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta kil­pai­li­joi­den ikä­ta­soon. Eri­lai­set kan­na­no­tot teok­ses­sa eivät saa lou­ka­ta mui­ta kil­pai­li­joi­ta tai kat­so­jia. Koreo­gra­fian tulee sovel­tua myös per­heen pie­nim­pien sil­mil­le.

Kil­pai­lus­sa on nel­jä kil­pai­lusar­jaa:

Soo­lot (yksi tans­si­ja) 40 €
Duot (kak­si tans­si­jaa) 70 €
Pien­ryh­mä (3–7 tanssijaa)130 €
Suu­ret ryh­mät (8 tans­si­jaa tai enemmän)200 €

Kil­pai­lu­jär­jes­tä­jä voi tar­vit­taes­sa yhdis­tää ryh­mä­sar­jat (pien­ryh­mät ja suu­ret ryh­mät), mikä­li kil­pai­li­joi­ta ei rii­tä molem­piin sar­joi­hin tar­peek­si.

Ryh­mä voi osal­lis­tua useam­mal­la teok­sel­la samaan sar­jaan. Jokai­nen teos tulee ilmoit­taa erik­seen. Sama kil­pai­li­ja voi osal­lis­tua useis­sa eri kokoon­pa­nois­sa kil­pai­lui­hin.

Soo­lot, duot ja pien­ryh­mät

Lap­set: 7–12 ‑vuo­ti­aat
Junio­rit: 13–15 ‑vuo­ti­aat
Aikui­set: 16 ‑vuo­ti­aat ja sitä van­hem­mat

Suu­ret ryh­mät

Lap­set 1: 6–10 ‑vuo­ti­aat
Lap­set 2: 10–12 ‑vuo­ti­aat
Junio­rit: 13–15 ‑vuo­ti­aat
Novii­sit: 16–20 ‑vuo­ti­aat
Aikui­set 1: 20–35 ‑vuo­ti­aat
Aikui­set 2–3: 35 ‑vuo­ti­aat ja sitä van­hem­mat

Ikä las­ke­taan sen mukaan, mitä tans­si­ja on kil­pai­lu­päi­vä­nä. Ilmoi­tat­te­han ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä tans­si­jan syn­ty­mä­päi­vän ja vuo­den.

Jos duois­sa tans­si­jat ovat eri ikäi­siä, ikä­ryh­mä vali­taan van­hem­man tans­si­jan mukaan. Ryh­mis­sä ikä­ryh­mä vali­taan sen mukaan, mitä ikä­ryh­mää enem­mis­tä ryh­mäs­tä edus­taa. Jos kokoon­pa­nos­sa on kah­des­ta eri ikä­ryh­mäs­tä saman ver­ran tans­si­joi­ta, vali­taan van­hem­pi ikä­ryh­mä.

Soo­lot ja duot: 2min 15sek

Pien­ryh­mä: 3min

Suu­ret ryh­mät: 4min

Musiik­ki tulee olla han­kit­tu lail­li­ses­ta läh­tees­tä.

Musii­kis­sa ja sanoi­tuk­ses­sa tulee huo­mioi­da kil­pai­li­joi­den ikä­ta­so.

Musii­kit tulee toi­mit­taa 5.2.2024 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen pds.kilpailut@pnv.fi. Myö­häs­ty­nees­tä musii­kis­ta tai vää­rin nime­tys­tä tie­dos­tos­ta peri­tään myö­häs­ty­mis­mak­su 20€.

Musiik­ki tulee olla mp3-muo­dos­sa.

Nimeät­hän säh­kö­pos­ti­vies­tin sekä musiikk­tie­dos­ton ohjei­den mukaan! Vää­rin nime­tyt vies­tit ja musiik­ki­tie­dos­tot voi­vat aiheut­taa sekaan­nuk­sia.

Säh­kö­pos­ti­vies­tin otsik­ko: esit­tä­jän nimi + teok­sen nimi + sar­ja ja ikä­ryh­mä. Jokai­nen musiik­ki­tie­dos­to lähe­te­tään omas­sa säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä. Jos lähe­tät useam­man esi­tyk­sen musii­kit, älä lähe­tä nii­tä samas­sa vies­tis­sä.

Musiik­ki­tie­dos­to tulee olla nimet­ty samal­la taval­la kuin säh­kö­pos­tin otsik­ko:
esit­tä­jän nimi+ teok­sen nimi+ sar­ja ja ikä­ryh­mä

Musii­kit tulee olla lei­kat­tu oikean­pi­tui­sik­si, ja nii­den tulee nou­dat­taa esi­tys­ten mak­si­mi­pi­tuuk­sia.

Kil­pai­lua­su on vapaa­va­lin­tai­nen.

Asun ja mei­kin tulee olla hyvän maun mukai­nen ja ikä­ta­sol­le sopi­va. Kil­pai­lua­su ei saa olla lii­an pal­jas­ta­va eikä lou­ka­ta mui­ta kil­pai­li­joi­ta tai kat­so­jia.

Kil­pai­lua tuo­ma­roi ammat­ti­tai­toi­nen tuo­ma­ris­to.

Esi­tyk­sis­tä arvioi­ta­via osa-aluei­ta ovat tans­si­tek­niik­ka, ilmai­su, koreo­gra­fia sekä koko­nai­suus.

Osa-aluei­ta arvioi­daan pis­tey­tyk­sel­lä 1–10.

Tuo­ma­ris­tol­la on kil­pai­lun aika­na tie­dos­sa vain sar­ja ja teok­sen nimi. Kil­pai­li­jat saa­vat tuo­ma­ris­tol­ta pis­teet sekä kir­jal­li­sen palaut­teen kisan päät­teek­si ilmoit­tau­tu­mis­pis­teel­tä.

Kus­sa­kin sar­jas­sa pal­ki­taan kol­me par­hai­ten sijoit­tu­nut­ta.

Tuo­ma­rit voi­vat antaa myös kun­nia­mai­nin­to­ja halua­mil­laan perus­teil­la.

Sijat 1–3 ker­ro­taan pal­kin­to­jen­jaon yhtey­des­sä ja jul­kais­taan kisan jäl­keen tapah­tu­man verk­ko­si­vul­la.

Tans­si­jat näke­vät omat pis­teen­sä ja sijoi­tuk­sen­sa tuo­ma­rei­den palau­te­lo­mak­keis­ta.

Ilmoittaudu kisaan mukaan MyClubin kautta

Ensi vuon­na suu­ren suo­sion saa­vut­ta­nut PDS jär­jes­te­tään kak­si­päi­väi­se­nä!

Lisä­tie­to­ja luvas­sa syk­syl­lä!

Järjestäjä

Pakilan Voimistelijat ry

Ohra­huh­dan­tie 2A, 00680 Hel­sin­ki
Y‑tunnus: 0215257–7

Saat kil­pai­lu­jär­jes­tä­jään hyvin yhtey­den myös Ins­ta­gra­min kaut­ta: