Tekstilogo PNV

Senioritunnit

Senioritunnit — rauhallista ja kevyttä perusjumppaa

Senio­ri­tun­nit ovat kai­kil­le suun­nat­tua rau­hal­li­sem­paa ja kevyem­pää perus­jump­paa hyväs­sä seu­ras­sa asian­tun­te­vien ohjaa­jien opas­tuk­sel­la. Tun­nit sisäl­tä­vät voi­maa, koor­di­naa­tio­ta ja tasa­pai­noa kehit­tä­viä har­joi­tuk­sia. 

Senio­ri­tun­nit sisäl­ty­vät kaik­ki perus­tun­tei­him­me, joil­le voit osal­lis­tua vapaas­ti Any­ti­me ‑kor­til­la.

Alta löy­dät tar­kem­mat tun­ti­ku­vauk­set, jot­ta voit vali­ta juu­ri sinul­le sopi­vim­mat tun­nit – ter­ve­tu­loa mukaan!

Ikivireät

Hypy­tön jump­pa­tun­ti. Moni­puo­li­nen, rau­hal­li­sem­pi perus­jump­pa­tun­ti muka­van musii­kin tah­dis­sa. Tun­ti sisäl­tää läm­mit­te­lyn, lihas­kun­to­liik­kei­tä ja venyt­te­lyn. Tun­nil­la voi­daan kes­kit­tyä seu­raa­viin tee­moi­hin eri­lai­sil­la pai­no­tuk­sil­la: liik­ku­vuus, voi­ma, koor­di­naa­tio, tasa­pai­no sekä kehon hal­lin­ta. Tun­ti sisäl­tää hel­pon alku­läm­mit­te­ly­osion. Tun­ti sopii hyvin kai­ke­ni­käi­sil­le ja on erin­omai­nen tun­ti aloit­te­li­joil­le.

Ikämiehet

Vart­tu­nei­den her­ras­mies­ten oma kun­to­jump­pa­ryh­mä. Moni­puo­li­nen, rau­hal­li­sem­pi perus­jump­pa­tun­ti muka­van musii­kin tah­dis­sa. Tun­ti sisäl­tää läm­mit­te­lyn, lihas­kun­to­liik­kei­tä ja venyt­te­lyn. Tun­nil­la voi­daan kes­kit­tyä seu­raa­viin tee­moi­hin eri­lai­sil­la pai­no­tuk­sil­la: liik­ku­vuus, voi­ma, koor­di­naa­tio, tasa­pai­no sekä kehon hal­lin­ta.

Keppijumppa

Kep­pi­jum­pas­sa liik­keet ovat yksin­ker­tai­sia ja sel­kei­tä paran­taen veren­kier­toa ja hel­pot­taen lihas­ten jän­ni­tys­ti­lo­ja.

Tun­neil­la har­joi­te­taan moni­puo­li­ses­ti voi­maa, nopeut­ta, kes­tä­vyyt­tä ja liik­ku­vuut­ta. Sään­nöl­li­sel­lä har­joit­te­lul­la myös koor­di­naa­tio- ja tasa­pai­no­ky­ky kehit­tyy ja ryh­ti para­nee.

Tun­nis­ta hyö­ty­vät kai­ken tasoi­set liik­ku­jat.

Lihaskuntomix

Lihas­kun­to­mix- tun­ti on Sinul­le, joka haluat moni­puo­lis­taa omia tree­ne­jä ja kehit­tää lihas­voi­maa ja kehon­hal­lin­taa sekä tutus­tua eri väli­nein (mm. kep­pi, kumi­nau­ha) toteu­tet­ta­viin har­joi­tuk­siin.

Tun­nil­la vah­vis­te­taan moni­puo­li­ses­ti, eri väli­nei­tä tai oman kehon pai­noa käyt­täen, voi­maa, tasa­pai­noa ja liik­ku­vuut­ta.

Tun­nil­le voi osal­lis­tua kuka tahan­sa, sil­lä ohjaa­ja antaa vaih­toeh­toi­sia liik­kei­tä.

Hyp­pää siis mukaan täl­le ener­gi­sel­le ja mukaan­sa­tem­paa­val­le tun­nil­le!

Tule jumppaamaan!

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den!

Toi­mim­me Poh­jois-Hel­sin­gis­sä ja seu­ras­sam­me liik­kuu jo yli 1 500 alu­een asu­kas­ta. Tule mukaan par­haa­seen seu­raan!

tehotreenit