Tekstilogo PNV

Avoimet työpaikat

Tule töihin parhaaseen seuraan!

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry on vuon­na 1947 perus­tet­tu voi­mis­te­luseu­ra. PNV on jouk­kue­voi­mis­te­lun kan­sain­vä­li­nen huip­puseu­ra ja laa­jal­ti tun­net­tu suo­ma­lai­nen voi­mis­te­lun ja tans­sin brän­di.

Lisäk­si haluam­me lii­kut­taa aikui­sia laa­jas­ti moni­puo­li­sen, mata­lan kyn­nyk­sen ryh­mä­lii­kun­nan kei­noin sekä akti­voi­da senioi­rei­ta liik­ku­maan.

Avoimet työpaikkailmoitukset

Jul­kais­tu 17.6. (päät­tyy 31.7.)

Las­ten lii­kun­na­noh­jaa­ja, 3 paik­kaa

Jul­kais­tu 13.6. (tois­tai­sek­si voi­mas­sa)

Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun ohjaa­ja

Jatkuva haku | Avoimet hakemukset

Etsimme jatkuvasti uusia ohjaajia, opettajia ja valmentajia seuraamme

  • Las­ten- ja nuor­ten har­ras­te­lii­kun­taan
  • Aikuis­ten tans­sil­li­seen voi­mis­te­luun
  • PNV Dancer­sin kil­pai­le­viin ryh­miin
  • Jouk­kue­voi­mis­te­lun val­men­nus­ryh­miin
  • Aikuis­ten ja nuor­ten ryh­mä­lii­kun­taan

Oli­sit­ko se sinä?

Olet­ko posi­tii­vi­nen, innos­tu­nut ja sinul­la on koke­mus­ta ohjaa­mi­ses­ta, opet­ta­mi­ses­ta tai val­men­ta­mi­ses­ta. Lii­kun­ta-alan kou­lu­tus kat­so­taan eduk­si.  Voit olla koke­nut tai vas­ta uraa­si aloit­te­le­va. 

Jätä alta lyhyt hake­muk­se­si, niin otam­me sinuun yhteyt­tä.

Tarjoamme myös harjoittelupaikkoja

PNV:ssä on mah­dol­lis­ta teh­dä TET-har­joit­te­lu tai suo­rit­taa amma­til­li­siin opin­toi­hin lit­ty­viä har­joit­te­lu­jak­so­ja.

Ole roh­keas­ti yhtey­des­sä ja kysy lisää mah­dol­li­suuk­sis­ta: emilia.heinonen@pnv.fi.

Avoin työhakemus Pakilan Voimistelijoille