Tekstilogo PNV

Pakilan Voimistelijat PNV ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdis­tyk­sen nimi on Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Hel­sin­ki. Yhdis­tyk­ses­tä käy­te­tään näis­sä sään­nöis­sä nimi­tys­tä seu­ra.

Seu­ran toi­min­ta-alu­ee­na on pää­kau­pun­ki­seu­tu.

Seu­ra on perus­tet­tu 10.11.1947. Seu­ran viral­li­nen kie­li on suo­mi.

2 § Seuran tarkoitus 

Seu­ra on yleis­hyö­dyl­li­nen ja sen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää lii­kun­taa ja urhei­lua sekä nii­hin liit­ty­vää kan­sa­lais­toi­min­taa seu­ran toi­min­ta-alu­eel­la siten, että kai­kil­la on mah­dol­li­suus har­ras­taa ja osal­lis­tua kun­to- ja ter­veys­lii­kun­taan, kil­pa- ja huip­pu-urhei­luun tai näi­hin liit­ty­vään yhdis­tys­toi­min­taan edel­ly­tys­ten­sä ja tar­pei­den­sa mukai­ses­ti. 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tar­koi­tus­taan seu­ra toteut­taa:

1. Tar­joa­mal­la:

 • kun­to- ja ter­veys­lii­kun­ta­toi­min­taa
 • kil­paur­hei­lua
 • ohjaus‑, har­joi­tus- ja val­men­nus­toi­min­taa
 • tie­do­tus- ja suh­de­toi­min­taa
 • kou­lu­tus- ja kil­pai­lu­ti­lai­suuk­sia

2. Vai­kut­ta­mal­la laa­ja-alai­ses­ti liikunta‑, urhei­lu- ja yhdis­ty­s­asioi­hin omal­la alu­eel­laan. 

3. Har­joit­ta­mal­la jul­kai­su­toi­min­taa  

Toi­min­tan­sa tuke­mi­sek­si seu­ra voi:  

 • ottaa vas­taan avus­tuk­sia, lah­joi­tuk­sia ja tes­ta­ment­te­ja, välit­tää jäse­nis­töl­leen lii­kun­taan liit­ty­viä väli­nei­tä, asu­ja ja tar­vik­kei­ta, omis­taa toi­min­taan­sa var­ten tar­peel­li­sia irtain­ta ja kiin­te­ää omai­suut­ta sekä hank­kia varo­ja jär­jes­täen huvi- ja tans­si­ti­lai­suuk­sia, tava­ran- tai rahan­ke­räyk­siä ja arpa­jai­sia sekä bin­go­toi­min­taa 
 • har­joit­taa välit­tö­mäs­ti tar­koi­tuk­sen­sa toteut­ta­mi­seen liit­ty­vää tai talou­del­li­ses­ti vähä­ar­vois­ta elin­kei­no­toi­min­taa 

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seu­ra on jäsen Suo­men Voi­mis­te­lu­liit­to ry:ssä, jos­ta näis­sä sään­nöis­sä käy­te­tään nimi­tys­tä liit­to. 

Seu­ran jäse­nyyk­sis­tä muis­sa yhdis­tyk­sis­sä päät­tää yhdis­tyk­sen kokous. 

Seu­ra ja seu­ran jäse­net sitou­tu­vat nou­dat­ta­maan nii­den yhdis­tys­ten sään­tö­jä, joi­den jäse­ne­nä seu­ra on. 

5 § Seuran jäsenet

Seu­ran jäse­nek­si voi­daan hyväk­syä hen­ki­lö, joka sitou­tuu nou­dat­ta­maan seu­ran sään­tö­jä ja pää­tök­siä. Seu­ran jäse­net hyväk­syy seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja. 

Kun­nia­jä­se­nek­si voi seu­ran kokous kut­sua hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä hen­ki­lön, joka on erit­täin mer­kit­tä­väs­ti edis­tä­nyt seu­ran toi­min­taa.  

Kun­nia­pu­heen­joh­ta­jak­si voi seu­ran kokous kut­sua seu­ran puheen­joh­ta­ja­na ansiok­kaas­ti toi­mi­neen hen­ki­lön.  

Kun­nia­jä­se­nen ja ‑puheen­joh­ta­jan arvo on eli­ni­käi­nen. 

Kan­nat­ta­ja­jä­se­nek­si voi seu­ran hal­li­tus hyväk­syä hen­ki­lön tai oikeus­kel­poi­sen yhtei­sön, joka tukee seu­ran toi­min­taa suo­rit­ta­mal­la vuo­tui­sen tai ker­ta­kaik­ki­sen kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­sun. 

Seu­ran työn­te­ki­jät hyväk­sy­tään seu­ran jäse­nik­si työ­suh­teen alkaes­sa. 

Seu­ra ja seu­ran jäse­net sitou­tu­vat urhei­lun oikeus­tur­va­lau­ta­kun­nan toi­mi­val­taan ja sitou­tu­vat nou­dat­ta­maan lau­ta­kun­nan pää­tök­siä.

6 § Seurasta eroaminen

Jäse­nel­lä on oikeus ero­ta seu­ras­ta ilmoit­ta­mal­la sii­tä kir­jal­li­ses­ti seu­ran toi­min­nan­joh­ta­jal­le, hal­li­tuk­sel­le tai sen puheen­joh­ta­jal­le taik­ka ilmoit­ta­mal­la eros­ta seu­ran kokouk­ses­sa pöy­tä­kir­jaan mer­kit­se­mis­tä var­ten. Ero kat­so­taan tapah­tu­neek­si heti, kun ilmoi­tus on teh­ty, mut­ta eroa­va jäsen on vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan mak­sun­sa sekä muut näi­den sään­tö­jen edel­lyt­tä­mät vel­voit­teet kulu­van toi­min­ta­vuo­den lop­puun asti. 

7 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta  

Jäsen kat­so­taan eron­neek­si, jos hän on jät­tä­nyt kuusi kuu­kaut­ta sit­ten erään­ty­neen jäsen­mak­sun mak­sa­mat­ta.  

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 

Seu­ran jäsen sitou­tuu nou­dat­ta­maan: 

 • seu­ran sään­tö­jä tai nii­den nojal­la annet­tu­ja mui­ta mää­räyk­siä ja pää­tök­siä 
 • nii­den jär­jes­tö­jen, joi­den jäsen seu­ra on, sään­tö­jä tai nii­den nojal­la annet­tu­ja mui­ta mää­räyk­siä ja pää­tök­siä  
 • urhei­lun eet­ti­siä peri­aat­tei­ta
 • kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vaa kan­sain­vä­lis­tä ja kan­sal­lis­ta anti­do­ping­sään­nös­töä ja kan­sain­vä­li­sen laji­lii­ton IFAGG:n anti­do­ping­sään­nös­tö­jä sekä kan­sain­vä­li­sen olym­pia­ko­mi­tean anti­do­ping­sään­nös­tö­jä 
 • kil­pai­lu­tu­los­ten ja ‑tapah­tu­mien mani­pu­loin­nin kiel­toa kos­ke­via sään­nös­tö­jä  

Ran­gais­ta voi­daan seu­ran jäsen­tä tai hen­ki­löä, joka on seu­ran toi­min­nas­sa muka­na ja joka on kir­jal­li­ses­ti sitou­tu­nut näi­hin sään­töi­hin. 

Ran­gais­ta­vaa on: 

 • toi­mi­mi­nen taval­la, jon­ka tun­nus­mer­kit täyt­tä­vät yhdis­tys­lais­sa mai­ni­tut erot­ta­mis­pe­rus­teet 
 • näi­den sään­tö­jen tai nii­den nojal­la annet­tu­jen mui­den mää­räys­ten ja pää­tös­ten vas­tai­nen toi­min­ta 
 • nii­den jär­jes­tö­jen, joi­den jäse­ne­nä seu­ra on, sään­tö­jen tai nii­den nojal­la annet­tu­jen mui­den mää­räys­ten ja pää­tös­ten vas­tai­nen toi­min­ta   
 • syyl­lis­ty­mi­nen dopingrik­ko­muk­seen
 • toi­mi­mi­nen seu­ran tar­koi­tus­ta vas­taan 
 • seu­ran mai­neen vahin­goit­ta­mi­nen seu­ran toi­min­nas­sa tai sen ulko­puo­lel­la 
 • lii­kun­nan ja urhei­lun eet­tis­ten peri­aat­tei­den rik­ko­mi­nen 
 • syyl­lis­ty­mi­nen rikok­seen seu­ran toi­min­nas­sa tai sen ulko­puo­lel­la, jos rikok­ses­ta on tuo­mit­tu ehdol­li­seen tai ehdot­to­maan van­keus­ran­gais­tuk­seen 

Lii­kun­nan ja urhei­lun eet­tis­ten peri­aat­tei­den rik­ko­mis­ta ovat: 

 • huu­mei­den ja dopin­gai­nei­den käyt­tö tai käy­tön edis­tä­mi­nen 
 • jul­ki­nen häi­rit­se­vä esiin­ty­mi­nen alko­ho­lin tai huu­mausai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na seu­ran toi­min­nas­sa tai sen ulko­puo­lel­la 
 • tupa­kan ja tupak­ka­tuot­tei­den käy­tön yhdis­tä­mi­nen urhei­lu­ti­lan­tei­siin 
 • epä­asial­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen kil­pai­lu- ja har­joi­tus­ti­lan­tees­sa 
 • väki­val­ta, tör­keä kie­len­käyt­tö ja epä­asial­li­nen arvos­te­lu  
 • urhei­lu­hui­jaus, kuten kil­pai­lu­ti­lan tai ‑väli­nei­den mani­pu­loin­ti 
 • kil­pai­lu­tu­los­ten ja ‑tapah­tu­mien mani­pu­loin­ti tai nii­den yri­tys 
 • vedon­lyön­ti omas­ta kil­pai­lus­ta joko itse tai edus­ta­jan kaut­ta  
 • lain­vas­tai­nen mai­non­ta 
 • sek­su­aa­li­nen ja suku­puo­leen perus­tu­va häi­rin­tä kai­kis­sa muo­dois­saan riip­pu­mat­ta sii­tä seu­raa­ko teos­ta riko­soi­keu­del­li­nen ran­gais­tus 
 • rasis­ti­nen käy­tös seu­ras­sa tai sen ulko­puo­lel­la 
 • lah­jon­ta

Ran­gais­tuk­se­na voi­daan mää­rä­tä varoi­tus, sak­ko, jäse­noi­keuk­sien mää­rä­ai­kai­nen rajoit­ta­mi­nen, kil­pai­lu­kiel­to, toi­min­ta­kiel­to seu­ran toi­min­nas­ta tai erot­ta­mi­nen seu­ras­ta.  

Seu­ran hal­li­tus päät­tää jäse­nen erot­ta­mi­ses­ta ja muis­ta kurin­pi­to­toi­mis­ta ja nii­den yhtey­des­sä annet­ta­vis­ta ran­gais­tuk­sis­ta.  Asian­osais­ta on aina kuul­ta­va ennen pää­tök­sen teke­mis­tä. 

Seu­ran kokous voi hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä päät­tää kurin­pi­to­val­lan siir­tä­mi­ses­tä eril­li­sel­le kurin­pi­toe­li­mel­le ja hyväk­syä täl­le eli­mel­le oman joh­to­sään­nön.  

Erot­ta­mis- ja kurin­pi­to­pää­tös tulee voi­maan heti ja sen kat­so­taan tul­leen asian­omai­sen tie­toon vii­si päi­vää sen jäl­keen, kun pää­tös on lähe­tet­ty täl­le kir­ja­tus­sa kir­jees­sä. Pää­tös voi­daan antaa todis­teel­li­ses­ti tie­dok­si myös muul­la taval­la, jol­loin pää­tös on tul­lut tie­toon tie­dok­sian­to­het­kel­lä.  

Ero­te­tul­la ja kurin­pi­to­pää­tök­sen koh­teel­la ei ole oikeut­ta vaa­tia takai­sin seu­ral­le suo­rit­ta­mi­aan mak­su­ja. 

Dopingrik­ko­muk­set ja seu­ran jäse­nel­le niis­tä mää­rät­tä­vät seu­raa­muk­set on mää­rät­ty edel­lä mai­ni­tuis­sa anti­do­ping­sään­nös­töis­sä.  

Mikä­li laji­lii­ton tai muun kat­to­jär­jes­tön sään­tö­jä ja mää­räyk­siä epäil­lään riko­tun, on näil­lä jär­jes­töil­lä ensi­si­jai­nen kurin­pi­to­val­ta.  Seu­ran tulee ottaa huo­mioon näi­den jär­jes­tö­jen kurin­pi­to­pää­tök­set omas­sa kurin­pi­to­me­net­te­lys­sään.  

9 § Jäsenmaksut 

Var­si­nai­sil­ta jäse­nil­tä kan­net­ta­vien jäsen­mak­su­jen sekä kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­des­ta päät­tää vuo­sit­tain seu­ran kevät­ko­kous. Kun­nia­jä­se­nil­tä ja kun­nia­pu­heen­joh­ta­jal­ta ei peri­tä mak­su­ja. 

Jäsen­mak­sut voi­vat olla eri­suu­rui­sia eri jäsen­ryh­mis­sä.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seu­ra pitää vuo­sit­tain kak­si var­si­nais­ta kokous­ta, jois­ta kevät­ko­kous pide­tään maa­lis-tou­ko­kuus­sa ja syys­ko­kous loka-jou­lu­kuus­sa. Kokouk­sen pai­kan ja tar­kem­man ajan mää­rää hal­li­tus. 

Kut­su var­si­nai­seen ja yli­mää­räi­seen seu­ran kokouk­seen on jul­kais­ta­va vähin­tään 14 päi­vää ennen kokous­ta seu­ran inter­net­si­vuil­la tai lähet­tä­mäl­lä kokous­kut­su jäse­nen ilmoit­ta­maan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. 

11 § Kevät- ja syyskokous 

Kevätkokouksen asiat 

1. Ava­taan kokous
2. Vali­taan kokouk­sel­le
   a) puheen­joh­ta­ja
   b) sih­tee­ri
   c) kak­si pöy­tä­kir­jan tar­kas­ta­jaa
   d) ään­ten­las­ki­jat
3. Tode­taan läs­nä­ole­vat äänioi­keu­te­tut jäse­net
4. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
5. Pää­te­tään tar­vit­taes­sa mit­kä lii­kun­ta- ja urhei­lu­la­jit ovat seu­ran ohjel­mas­sa tule­va­na toi­mi­kau­te­na
6. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja talous­ar­vio
7. Vali­taan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja joka toi­nen vuo­si
8. Vali­taan hal­li­tuk­sen muut jäse­net ero­vuo­rois­ten tilal­le
9. Vali­taan yksi tai kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja vara­toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa tai yksi tai kak­si tilin­tar­kas­ta­jaa ja vara­ti­lin­tar­kas­ta­jaa
10. Vah­vis­te­taan liittymis‑, jäsen- ja kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­su­jen suu­ruus
11. Pää­te­tään tar­vit­taes­sa seu­ran edus­ta­jis­ta nii­hin jär­jes­töi­hin ja yhtei­söi­hin, jois­sa seu­ra on jäse­ne­nä
12. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat
13. Pää­te­tään kokous

Syyskokouksen asiat

1. Ava­taan kokous
2. Vali­taan kokouk­sel­le
   a) puheen­joh­ta­ja
   b) sih­tee­ri
   c) kak­si pöy­tä­kir­jan tar­kas­ta­jaa
   d) ään­ten­las­ki­jat
3. Tode­taan läs­nä­ole­vat äänioi­keu­te­tut jäse­net
4. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
5. Esi­te­tään hal­li­tuk­sen laa­ti­ma toi­min­ta­ker­to­mus ja tilin­pää­tös sekä tilin­tar­kas­ta­jan anta­ma tilin­tar­kas­tus­ker­to­mus tai toi­min­nan­tar­kas­ta­jan anta­ma toi­min­nan­tar­kas­tus­ker­to­mus
6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vas­tuu­vel­vol­li­sil­le
7. Pää­te­tään tar­vit­taes­sa seu­ran jäse­nyy­des­tä muis­sa jär­jes­töis­sä ja yhtei­söis­sä
8. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat
9. Pää­te­tään kokous

Asiois­ta, joi­ta seu­ran jäse­net halua­vat kevät- tai syys­ko­kouk­sen käsi­tel­tä­vik­si, on teh­tä­vä hal­li­tuk­sel­le kir­jal­li­nen esi­tys vii­meis­tään 30 päi­vää ennen kokous­ta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seu­ran yli­mää­räi­nen kokous pide­tään sil­loin, kun hal­li­tus kat­soo sen tar­peel­li­sek­si, seu­ran kokous niin päät­tää tai kun vähin­tään yksi kym­me­nes­osa seu­ran äänioi­keu­te­tuis­ta jäse­nis­tä on jon­kin mää­rä­tyn asian takia teh­nyt sii­tä joh­to­kun­nal­le kir­jal­li­sen esi­tyk­sen. Yli­mää­räi­sen kokouk­sen kut­sus­sa on mai­nit­ta­va asia, jon­ka vuok­si kokous on kool­le kut­sut­tu.

Yli­mää­räi­nen kokous on pidet­tä­vä vii­meis­tään kah­den kuu­kau­den kulues­sa sii­tä, kun jäse­net ovat teh­neet sii­tä edel­lä mai­ni­tul­la taval­la esi­tyk­sen.

Jäse­net voi­vat myös käyt­tää pää­tös­val­taan­sa ilman kokous­ta eril­li­sis­sä äänes­tys­ti­lai­suuk­sis­sa, pos­tit­se tai tie­to­lii­ken­neyh­tey­den tai muun tek­ni­sen apu­vä­li­neen avul­la. Tämä kos­kee kui­ten­kin vain hal­li­tuk­sen tai sen jäse­nen valin­taa.

13 § Pöytäkirja

Seu­ran ja sen hal­li­tuk­sen kokouk­sis­sa on pidet­tä­vä pöy­tä­kir­jaa. Seu­ran ja hal­li­tuk­sen kokous­ten pöy­tä­kir­jat ovat kokous­ten puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin alle­kir­joi­tet­ta­va.

Hal­li­tuk­sen pöy­tä­kir­jat tar­kis­te­taan heti tai seu­raa­vas­sa kokouk­ses­sa.

14 § Äänestys

Kokouk­sen pää­tök­sek­si tulee asia­ky­sy­myk­sis­sä se mie­li­pi­de, jota on kan­nat­ta­nut yli puo­let anne­tuis­ta äänis­tä. Vaa­leis­sa tule­vat vali­tuik­si enim­mät äänet saa­neet (suh­teel­li­nen enem­mis­tö). Jos valit­ta­va­na on vain yksi hen­ki­lö, vali­tuk­si tule­mi­seen tar­vi­taan kui­ten­kin yli puo­let anne­tuis­ta äänis­tä (ehdo­ton enem­mis­tö). Ään­ten men­nes­sä tasan asia­ky­sy­myk­sis­sä rat­kai­see puheen­joh­ta­jan ilmoit­ta­ma kan­ta ja vaa­leis­sa arpa. Kai­kis­sa kokouk­sis­sa suo­ri­te­taan vaa­dit­taes­sa äänes­tys sul­jet­tu­ja lip­pu­ja käyt­tä­mäl­lä.

Jokai­sel­la kokouk­seen men­nes­sä jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neel­la var­si­nai­sel­la jäse­nel­lä sekä kun­nia­jä­se­nel­lä ja kun­nia­pu­heen­joh­ta­jal­la on yksi ääni. Kan­nat­ta­ja­jä­se­nil­lä ei ole äänioi­keut­ta. Val­ta­kir­jal­la ei saa äänes­tää.

15 § Seuran hallinto

Seu­ran toi­min­taa ja talout­ta hoi­taa hal­li­tus, johon kuu­luu kah­dek­si toi­min­ta­vuo­dek­si valit­tu puheen­joh­ta­ja, ja kah­dek­si toi­min­ta­vuo­dek­si vali­tut 4–10 jäsen­tä. Sama hen­ki­lö voi toi­mia puheen­joh­ta­ja­na kor­kein­taan nel­jä perät­täis­tä kak­si­vuo­tis­kaut­ta.

Hal­li­tuk­sen jäse­nen toi­mi­kausi on kak­si vuot­ta. Mikä­li hal­li­tuk­sen jäsen ero­aa tai ero­te­taan ennen toi­mi­kau­den päät­ty­mis­tä, vali­taan yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa tilal­le uusi jäsen, jon­ka kah­den vuo­den toi­mi­kausi alkaa valin­nas­ta. Hal­li­tuk­ses­sa voi siten olla jäse­niä, joi­den toi­mi­kau­det alka­vat ja päät­ty­vät kes­ke­nään eri aikaan.

Hal­li­tuk­seen vali­taan sekä mie­hiä että nai­sia, ellei eri­tyi­siä syi­tä ole.

Hal­li­tus valit­see vuo­sit­tain kes­kuu­des­taan vara­pu­heen­joh­ta­jan. Hal­li­tus valit­see lisäk­si sih­tee­rin, hal­li­tuk­sen talou­den­hoi­ta­jan sekä muut tar­vit­ta­vat hal­li­tuk­sen vas­tuu­hen­ki­löt.

Hal­li­tus kokoon­tuu puheen­joh­ta­jan tai hänen olles­saan esty­nyt vara­pu­heen­joh­ta­jan kut­sus­ta, kun he kat­so­vat sen tar­peel­li­sek­si tai kun puo­let hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä kir­jal­li­ses­ti sitä vaa­tii.

Hal­li­tus on pää­tös­val­tai­nen, kun puheen­joh­ta­ja tai hänen esty­nee­nä olles­saan vara­pu­heen­joh­ta­ja ja hänen lisäk­seen vähin­tään puo­let sen jäse­nis­tä on saa­pu­vil­la.

Hal­li­tuk­sen teh­tä­vä­nä on eri­tyi­ses­ti:

1. Toteut­taa seu­ran kokouk­sen pää­tök­set
2. Joh­taa ja kehit­tää seu­ran toi­min­taa
3. Nime­tä tar­vit­ta­vat työ­ryh­mät sekä nii­den puheen­joh­ta­jat
4. Kut­sua kool­le ja val­mis­tel­la seu­ran kokous
5. Vas­ta­ta seu­ran talou­des­ta
6. Pitää jäsen­luet­te­loa
7. Teh­dä seu­ran tilin­pää­tös ja vuo­si­ker­to­mus
8. Teh­dä toi­min­ta- ja talous­suun­ni­tel­ma seu­raa­vaa toi­min­ta­vuot­ta var­ten
9. Päät­tää jäse­niä kos­ke­vis­ta kurin­pi­to­toi­mis­ta
10. Vali­ta ja erot­taa seu­ran pal­ka­tut toi­mi­hen­ki­löt sekä sopia hei­dän eduis­taan
11. Päät­tää seu­ran ansio­merk­kien myön­tä­mi­ses­tä ja mui­den kun­nia- ja ansio­merk­kien esit­tä­mi­ses­tä
12. Edus­taa seu­raa
13. Ryh­tyä mui­hin toi­men­pi­tei­siin, joi­ta seu­ran etu vaa­tii
14. Luo­vut­taa tilit toi­min­nan­tar­kas­ta­jal­le tar­kas­tet­ta­vak­si hyvis­sä ajoin ennen syys­ko­kous­ta

16 § Tilivuosi

Seu­ran toi­min­ta- ja tili­vuo­si on 1.8.–31.7. väli­nen aika.

17 § Nimenkirjoittajat

Seu­ran nimen kir­joit­ta­vat puheen­joh­ta­ja ja vara­pu­heen­joh­ta­ja yhdes­sä tai jom­pi­kum­pi yhdes­sä jon­kun muun hal­li­tuk­sen mää­rää­män hen­ki­lön kans­sa, kak­si yhdes­sä. Nimen­kir­joit­ta­jien on olta­va täy­si-ikäi­siä.

18 § Joukkueet

Seu­ran jouk­ku­eet voi­vat päät­tää sisäi­ses­tä toi­min­nas­taan kui­ten­kin siten, että seu­ran hal­li­tus vah­vis­taa nii­den teke­mät oikeus­toi­met.

Seu­ran ja sen jouk­kuei­den talous­hal­lin­nos­ta päät­tää hal­li­tus. Jouk­ku­een ja seu­ran toi­min­nas­sa muka­na ole­vien yhdis­tyk­sen nimis­sä kerää­mät varat ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti yhdis­tyk­sen varo­ja. Hal­li­tus päät­tää näi­den varo­jen käy­tös­tä.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näi­den sään­tö­jen muut­ta­mi­ses­ta päät­tää seu­ran kokous vähin­tään kol­men nel­jäs­osan enem­mis­töl­lä anne­tuis­ta äänis­tä. Kokous­kut­sus­sa on mai­nit­ta­va sään­tö­jen muut­ta­mi­ses­ta.

20 § Seuran purkaminen

Seu­ran pur­ka­mi­ses­ta päät­tää seu­ran kokous vähin­tään kol­men nel­jäs­osan enem­mis­töl­lä anne­tuis­ta äänis­tä. Kokous­kut­sus­sa on mai­nit­ta­va erik­seen seu­ran pur­ka­mi­ses­ta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seu­ra on pää­tet­ty pur­kaa, sen varat on luo­vu­tet­ta­va johon­kin seu­ran toi­min­ta-alu­een lii­kun­ta­kas­va­tus­ta edis­tä­vään tar­koi­tuk­seen pur­ka­mi­ses­ta päät­tä­neen kokouk­sen pää­tök­sen mukai­ses­ti. Pesän­sel­vi­tys­mie­hi­nä toi­mi­vat kokouk­sen valit­se­mat hen­ki­löt.

Seu­ran pur­ka­mi­ses­ta on ilmoi­tet­ta­va yhdis­tys­re­kis­te­riin.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saa­vu­te­tut jäse­noi­keu­det säi­ly­vät.