Tekstilogo PNV

Kurssit ja workshopit

Pakilan Voimistelijat järjestää viikkotuntien lisäksi erimittaisia kursseja ja workshoppeja — kuten Salsa & bachata, Hiit, jooga, muokkaus ja kehonhuolto sekä höntsäsählyä.

Elo­kuus­sa tar­joam­me eri tee­moil­la varus­tet­tu­ja tii­vis­kurs­se­ja, joil­la saat syk­sy­si ener­gi­ses­ti käyn­tiin. Kau­den aika­na voit kokeil­la eri­lai­sia tun­te­ja ja löy­tää uusia suo­sik­ke­ja. Tou­ko-kesä­kuun inten­sii­vi­kurs­sit piden­tä­vät tree­ni­kaut­ta ja anta­vat mah­dol­li­suu­den syven­tyä ken­ties koko­naan uuden tans­si­la­jin pau­loi­hin.

Tutus­tu tar­jon­taam­me!

Elokuun 2024 tiiviskurssit

Elo­kuus­sa 5.8.–31.8. väli­se­nä aika­na jär­jes­täm­me nel­jä eri­lais­ta kurs­sia.
Hin­ta: 60 € (jäsen­hin­ta) ja 75 € (ei jäsen­hin­ta).

Tiistaisin 6.8.–27.8. klo 17:30–18:25

Hiit | Linda Luumi

HIIT tulee sanois­ta High Inten­si­ty Inter­val Trai­ning ja tun­ti on nimen­sä mukaan kova­te­hoi­nen inter­val­lit­ree­ni.

HIIT-tun­nin alus­sa läm­mi­tel­lään huo­lel­li­ses­ti ja val­mis­te­taan näin keho ja mie­li tule­vaan har­joi­tuk­seen. Var­si­nai­nen tree­ni kes­tää pari­kym­men­tä minuut­tia ja se koos­tuu lii­ke­pat­te­reis­ta, joil­la nos­te­taan syket­tä ja vah­vis­te­taan lihas­kes­tä­vyyt­tä. Pat­te­rit teh­dään koval­la tehol­la ja nii­den välis­sä levä­tään.

Liik­keet ovat yksin­ker­tai­sia ja niis­tä on ole­mas­sa useam­pi vari­aa­tio, joten jokai­nen pysyy muka­na tree­nis­sä. Tun­nin lopus­sa jääh­dy­tel­lään rau­has­sa ja veny­tel­lään ne lihas­ryh­mät, joi­ta on eni­ten kuor­mi­tet­tu. Tun­nil­le mukaan sisä­lii­kun­ta­ken­gät, hiki­pyy­he ja vesi­pul­lo. 

Kurs­si toteu­tuu mikä­li kurs­sil­le ilmoit­tau­tuu 6 osal­lis­tu­jaa.

Tiistaisin 6.8.–27.8. klo 18:30–19:25

Salsa & Bachata Ladies style — edistyneet / jatko | Linda Luumi

Löy­dä oma dancing queen!

Kurs­si aika­na käy­dään läpi tans­sien perus­as­ke­leet, musiikin/musikaalisuuden hyö­dyn­tä­mi­nen  tans­sis­sa ja var­ta­lon ja ylä­var­ta­lon käyt­tä­mi­nen solo­tans­sis­sa. Tämä on inten­sii­vi­kurs­si, joka syven­tää tans­si­joi­den perus­liik­kee­iden osaa­mis­ta ja ammen­taa omaa tans­si­tyy­liä tule­vai­suu­des­sa.

Kurs­si on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, jot­ka halua­vat lisä­tä oman kehon tie­toi­suut­ta tans­si­la­jis­ta riip­pu­mat­ta. Iha­naa lat­ta­ri­musiik­kia ja tans­sia kesäi­sel­lä fii­lik­sel­lä — ilmoit­tau­du nyt!  

Kurs­si toteu­tuu mikä­li kurs­sil­le ilmoit­tau­tuu 6 osal­lis­tu­jaa.

Kesvikkoisin 7.8.–28.8. Klo 18:00–18:55

Muokkaus | Tetta Tuomi

Vah­vis­ta kehoa­si laa­jas­ti. Muok­kaus on teho­kas lihas­kun­to­tun­ti, jos­sa pää­set kehit­tä­mään moni­puo­li­ses­ti koko kehon lihak­sia. Tun­neil­ta saat itsel­le­si hyvän fii­lik­sen ja iloa sekä parem­paa jak­sa­mis­ta arkeen.

Tun­nin jäl­keen tie­dät, että olet teh­nyt hyvän tree­nin ja voit naut­tia lii­kun­nan tuo­mas­ta ilos­ta. 

Kurs­si toteu­tuu mikä­li kurs­sil­le ilmoit­tau­tuu 6 osal­lis­tu­jaa.

Kesvikkoisin 7.8.–28.8. Klo 19:00–19:55

Kehonhuolto | Tetta Tuomi

Kehon­huol­to­kurs­sil­la ren­tou­tat mie­len ja kehon. Tun­nit ovat rau­hal­li­sia tun­te­ja, jois­sa kes­ki­ty­tään liik­ku­vuu­teen, kehon lin­jauk­siin ja tuki­li­hak­siin.

Tun­ti yhdis­tää aktii­vi­sia liik­ku­vuut­ta lisää­viä ja avaa­via liik­kei­tä sekä pas­sii­vi­sia veny­tyk­siä kehon lihak­sil­le. Tavoit­tee­na on rau­hoit­taa mie­li ja keho arjen kii­rei­den kes­kel­lä. 

Kurs­si toteu­tuu mikä­li kurs­sil­le ilmoit­tau­tuu 6 osal­lis­tu­jaa.

Syyskauden pidemmät kurssit

Syys­kausi 2.9.–15.12.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­seil­le on käyn­nis­sä.

Kun ilmoit­tau­dut useam­mal­le kuin yhdel­le pit­käl­le kurs­sil­le, saat 20% alen­nuk­sen jokai­ses­ta lisä­kurs­sis­ta (alen­nus las­ke­taan edul­li­sem­mas­ta hin­nas­ta). Alen­nuk­sen saat myös jos sinul­la on voi­mas­sa ole­va Any­ti­me-kort­ti tai ilmoit­tau­tu­mi­nen eril­lis­mak­sui­sel­le tun­nil­le.

Ota yhteyt­tä pnv@pnv.fi niin huo­mioim­me alen­nuk­sen las­kus­sa.

Kuninkaantammi

Paik­ka: Kan­nel­mäen perus­kou­lu, Kunin­kaan­tam­men toi­mi­pis­te, Kunin­kaan­tam­men­kier­to 22
Hin­ta: 100 € / kurs­si + jäsen­mak­su 30 €

Ohjaa­ja: Jas­mi­na Kal­lio

Torstai 19:00–19:55 | Lihaskuntomix

Lihas­kun­to­mix- tun­ti on sinul­le, joka haluat moni­puo­lis­taa omia tree­ne­jä ja kehit­tää lihas­voi­maa ja kehon­hal­lin­ta.

Tun­nil­la vah­vis­te­taan moni­puo­li­ses­ti, oman kehon pai­noa käyt­täen, voi­maa, tasa­pai­noa ja liik­ku­vuut­ta. Tun­nil­le voi osal­lis­tua kuka tahan­sa, sil­lä ohjaa­ja antaa vaih­toeh­toi­sia liik­kei­tä.

Hyp­pää siis mukaan täl­le ener­gi­sel­le ja mukaan­sa­tem­paa­val­le tun­nil­le!

Kurs­si toteu­tuu jos 8 osal­lis­tu­jaa.

Torstai 20:00–20:55 | Hyvän olon jooga

Kai­paat­ko palaut­ta­vaa hen­gäh­dys­het­keä ja ener­gi­aa arkeen tai syvem­pää yhteyt­tä itsee­si? Olet­ko val­mis hyp­pää­mään mukaan mat­kal­le koh­ti omaa sisin­tä ja omaa voi­maa?

Hyvän olon joo­gas­sa hae­taan koko­nais­val­tais­ta hyvää oloa mm. vah­vis­ta­mal­la ja tasa­pai­not­ta­mal­la kehoa sekä kehon ja mie­len yhteyt­tä, antau­tu­mal­la sisäi­seen voi­maan sekä har­joit­ta­mal­la lem­pe­ää läs­nä­oloa.

Tun­ti aloi­te­taan pysäh­ty­mi­sel­lä oman kehon ja mie­len äärel­le, jon­ka jäl­keen siir­ry­tään vir­taa­vaan ja ener­gi­soi­vaan flow- har­joi­tuk­seen. Lopuk­si anne­taan yin joo­gan puh­dis­taa ja vapaut­taa kehos­tam­me jän­ni­tyk­siä ja kireyk­siä. Tun­ti pää­te­tään kehoa ja miel­tä hel­li­vään lop­pu­ren­tou­tuk­seen.

Hyvän olon joo­gaan osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä aikai­sem­paa joo­ga­ko­ke­mus­ta. Jon­kun ver­ran ollaan asa­nois­sa ran­tei­den ja pol­vien pääl­lä. Ota mukaan oma mat­to, jous­ta­vat vaat­teet sekä vil­la­su­kat ja vilt­ti yin joo­gaa sekä lop­pu­ren­tou­tus­ta var­ten.

Toi­vo­tan Sinut läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si mukaan täl­le mat­kal­le koh­ti hyvää oloa ja sisäis­tä rau­haa! 

Kurs­si toteu­tuu jos 8 osal­lis­tu­jaa.

Pihlajanmäki

Paik­ka: Pih­la­jan­mäen ala-aste, Luci­na Hag­ma­nin kuja 3
Hin­ta: 100 € / kurs­si + jäsen­mak­su 30 €

Ohjaa­ja Susan­na Vää­täi­nen

Torstai: 19:00–19:55 HIIT

HIIT-tun­nin alus­sa läm­mi­tel­lään huo­lel­li­ses­ti ja val­mis­te­taan näin keho ja mie­li tule­vaan har­joi­tuk­seen. Var­si­nai­nen tree­ni kes­tää pari­kym­men­tä minuut­tia ja se koos­tuu lii­ke­pat­te­reis­ta, joil­la nos­te­taan syket­tä ja vah­vis­te­taan lihas­kes­tä­vyyt­tä. 

Pat­te­rit teh­dään koval­la tehol­la ja nii­den välis­sä levä­tään. Liik­keet ovat yksin­ker­tai­sia ja niis­tä on ole­mas­sa useam­pi vari­aa­tio, joten jokai­nen pysyy muka­na tree­nis­sä. Tun­nin lopus­sa jääh­dy­tel­lään rau­has­sa ja veny­tel­lään ne lihas­ryh­mät, joi­ta on eni­ten kuor­mi­tet­tu.

Tun­nil­le mukaan sisä­lii­kun­ta­ken­gät, hiki­pyy­he ja vesi­pul­lo. Kurs­si toteu­tuu jos 8 osal­lis­tu­jaa.

Torstai 20:00–20:55 Kehonhuolto + Core

Tun­nil­la huol­le­taan koko keho läpi dynaa­mi­sia ja pas­sii­vi­sia veny­tyk­siä vaih­del­len. Liik­kei­tä teh­dään eri aloi­tus­a­sen­nois­sa: seis­ten, istuen, kont­taus­a­sen­nos­sa sekä maa­ten.

Kehon­huol­lon lisäk­si vah­vis­te­taan eri­tyi­ses­ti kes­ki­var­ta­lon tuki­li­hak­sia muu­ta­min lihas­kun­to­liik­kein. Tun­ti päät­tyy lop­pu­ren­tou­tuk­seen.

Tun­nin tar­koi­tuk­se­na on aut­taa kehoa ja miel­tä palau­tu­maan tree­nis­tä sekä arjen kuor­mit­ta­vuu­des­ta.

Höntsäsähly

Paik­ka: Paki­lan Puis­ton­kou­lu, Hal­ko­suon­tie 88
Hin­ta: 80 € / kurs­si + jäsen­mak­su 30 €

Torstai 19:30–21:00

Hönt­sä­säh­lyä ren­nos­sa poru­kas­sa. Ota oma mai­la ja pal­lo mukaan.

Toteu­tuu mikä­li saa­daan 10 pelaa­jaa kasaan.

Ilmoittaudu mukaan!

Kurs­sit ja works­ho­pit hin­noi­tel­laan tapaus­koh­tai­ses­ti. Tar­kan hin­nan näet aina MyClu­bis­ta ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä.

Kurs­sit ja works­ho­pit voi mak­saa joko koko­naan tai osit­tain myös ePas­sil­la, Eden­red-kor­til­la, Smar­tu­min lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­se­te­leil­lä sekä Smar­tum Pay:llä.

Aikuisten ryhmäliikuntaa parhaassa seurassa

Tar­joam­me myös moni­puo­li­sen vali­koi­man ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja — koh­tuul­li­sen ras­kai­ta tehot­ree­ni­tun­te­ja, kehon­huol­toon kes­kit­ty­viä tun­te­ja sekä myös tans­sil­li­sia tun­te­ja.

Ter­ve­tu­loa tree­naa­maan!

Aikuisten jumpat