Tekstilogo PNV
PINK DANCE STARS -logo

PDS — Kisapäivän info kilpailijoille!

Kilpailupaikka

Kil­pai­lu jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 2.3.2024 Tik­ku­ri­lan lukion (Val­koi­sen­läh­teen­tie 53, 01370 Van­taa) tilois­sa.

Huo­mioit­han, että kou­lun pihal­la on rajoi­te­tus­ti park­ki­paik­ko­ja. Tik­ku­ri­lan juna-ase­ma on käve­ly­mat­kan pääs­sä ja jul­ki­sen lii­ken­teen bus­seil­la pää­see kou­lun vie­reen.

Ilmoittautuminen ja infopiste

Yksi hen­ki­lö esi­tys­tä koh­den (esim. koreo­gra­fi) tekee esi­tyk­sen ilmoit­tau­tu­mi­sen, ala-aulan info­pis­teel­lä kil­pai­lu­pai­kal­le saa­pues­saan.

Info­pis­teel­tä saa tie­don puku­huo­nees­ta sekä neu­vot käy­tän­nön asiois­ta.

Toi­vom­me, että tans­si­jat ja huol­to­jou­kot saa­pu­vat kisa­pai­kal­le aikai­sin­taan 90 minuut­tia, mut­ta vii­meis­tään 45 minuut­tia ennen oman sar­jan alkua (kts. suo­ri­tus­jär­jes­tys). Tämä sik­si että vält­tyi­sim­me ruuh­kil­ta, kii­tos.

Huom! Aamul­la ovet avau­tu­vat klo 08:15.

Kilpailijoiden pukuhuoneet

Puku­huo­neet ovat käy­tös­sä vain vaat­tei­den vaih­toon.

Toi­vot­ta­vaa oli­si, että esiin­ty­jät saa­pui­si­vat kisa­pai­kal­le jo mah­dol­li­sim­man lait­tau­tu­nei­na. Kam­pauk­sen ja mei­kin vii­meis­te­ly tuli­si tapah­tua muu­al­la kuin puku­huo­nees­sa. Hel­pos­ti ympä­ris­töön leviä­vät glit­te­rit, hius­vä­risprayt ym. ehos­tuk­set tuli­si lisä­tä ulko­na kou­lun piha-alu­eel­la.

Oman esi­tyk­sen jäl­keen siir­rät­hän tava­ra­si kisain­fon vie­rei­sel­le narik­ka-alu­eel­le. Muis­tat­han nimi­koi­da kaik­ki vaat­tee­si.

Puku­huo­neet tulee jät­tää siis­tiin kun­toon — ros­kat ros­kiin, pul­lot ja töl­kit kisain­fon luok­se pul­lon­ke­räyk­seen.

Kii­tos, että väli­tät!

Koreografin / vastuuhenkilön rooli

Info­pis­teel­tä saa tie­don puku­huo­nees­ta sekä neu­vot käytännön asiois­ta.

Tans­si­jat ja 1 koreografi/huoltaja per esi­tys saa­vat käsiinsä lei­mat, jon­ka avul­la järjestäjät tun­nis­ta­vat ket­kä ovat esiin­ty­jiä ja ket­kä yleisöä. Audi­to­rioon pääsee kat­so­maan esi­tyk­siä näyttämällä lei­man, jos tilaa on (mak­sa­va ylei­sö etusi­jal­la).

Tans­si­jat saa­vat seu­ra­ta kil­pai­lua kat­so­mos­sa, mikä­li vapai­ta paik­ko­ja on.

Koreografin/vastuuhenkilön tulee olla sel­vil­lä kil­pai­lun ete­ne­mi­ses­tä ja olla teok­sen­sa kans­sa val­mii­na lavan taka­na oike­aan aikaan. Audi­to­rion lähei­syy­des­sä tuli­si olla n. 5 ennen omaa esiin­ty­mis­vuo­roa (sta­ge mana­ger on pai­kal­la neu­vo­mas­sa).

Kulis­sei­hin siir­ry­tään, kun yksi esi­tys on laval­la ja toi­nen ver­hois­sa. Ongel­ma­ti­lan­teis­sa yhteys ver­ho­val­vo­jaan (hänel­lä radio­yh­teys tek­niik­kaan). Esi­tyk­sen kuvaa­mi­seen on varat­tu kak­si paik­kaa tuo­ma­ris­ton sivuil­la (lavan tasal­la) ole­vil­ta pai­koil­ta.

Pal­kin­to­jen­jaon jäl­keen tuo­ma­ris­ton palaut­teet hae­taan ala-aulan info­pis­teel­tä.

Esiintymislava

Kil­pai­lu­la­va on kool­taan noin 10 m x 15 m ja laval­la on mus­ta tans­si­mat­to.

Koreo­gra­fian voi aloit­taa joko laval­ta tai kulis­seis­ta. Laval­le tul­laan ylei­sös­tä kat­soen vasem­mas­ta taka­nur­kas­ta, ja pois­tu­taan ylei­sös­tä kat­sot­tu­na oike­aan etu­nurk­kaan. Tans­si­joi­den pois­tu­mi­nen tapah­tuu kat­so­mon vie­res­sä ole­vis­ta alao­vis­ta.

Lavan taka­na taus­ta­ver­hon kaut­ta voi kul­kea ennen esi­tys­tä ja esi­tyk­sen aika­na. Esi­tyk­sen jäl­keen anne­taan ver­ho­ti­la heti seu­raa­van esi­tyk­sen käyt­töön.

Äänet kuu­lu­vat laval­ta ja ver­hois­ta hyvin sel­keäs­ti kat­so­moon, joten ver­hois­sa olta­va sik­si erit­täin hil­jaa.

Ruokailu

Kil­pai­lu­pai­kal­la on yksi­tyi­nen kah­vi­lay­rit­tä­jä, jon­ka vali­koi­mas­ta on ostet­ta­vis­sa salaat­te­ja, pien­tä suo­lais­ta ja make­aa syö­mis­tä sekä juo­mia.

Hyvän mielen tapahtuma

Haluam­me tar­jo­ta kai­kil­le iloi­sen ja onnis­tu­neen kisa­päi­vän Pink Dance Stars ‑tapah­tu­mas­sa.

Toi­vom­me­kin kai­kil­ta kil­pai­li­joil­ta ja taus­ta­jou­koil­ta posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja kan­nus­tus­ta ihan jokai­sel­le tans­si­jal­le ja ryh­mäl­le!

Muis­ta­kaa ottaa pal­jon kuvia kuvaus­sei­näl­lä ja lisät­kää mei­dät IG nos­toi­hin ja tari­noi­hin #pink­dances­tars.

Esi­tyk­siä on tal­tioi­mas­sa myös tai­ta­va valo­ku­vaa­ja Pet­ri Vil­hu­nen, jon­ka kuvia saa­daan käyt­töön kil­pai­lun jäl­keen.

Iloi­taan ja vie­te­tään haus­ka päi­vä — ter­ve­tu­loa!