Tekstilogo PNV

Joukkuevoimistelu

Jouk­kue­voi­mis­te­lua har­ras­te­sar­jas­ta aina kan­sain­vä­li­sel­le hui­pul­le asti. Paki­lan Voi­mis­te­li­jat on yksi Suo­men vah­vim­mis­ta jouk­kue­voi­mis­te­luseu­rois­ta. 

PNV:n joukkuevoimistelijoita

PNV on yksi tunnetuimmista joukkuevoimisteluseuroista

Paki­lan Voi­mis­te­li­jois­sa toi­mii yli 20 jouk­kue­voi­mis­te­lun jouk­kuet­ta nuo­rim­mis­ta ikä­luo­kis­ta aikui­siin asti.

Tar­joam­me eri ikäi­sil­le ja eri tai­to- ja moti­vaa­tio­ta­son voi­mis­te­li­joil­le mah­dol­li­suu­den har­joi­tel­la ja kil­pail­la tulok­sel­li­ses­ti, välit­tä­väs­sä
ilma­pii­ris­sä. Lajin voi aloit­taa jo 4‑vuotiaana seu­ram­me voi­mis­te­lu­kou­lus­sa. Tar­joam­me eri tavoi­te­ta­son val­men­nus­jouk­kuei­ta 5‑vuotiaiden Sta­ra-jouk­kueis­ta alkaen ja mah­dol­li­suu­den kil­pail­la har­ras­te- ja kil­pa­sar­jois­sa sekä voi­mis­tel­la kan­sain­vä­li­sel­lä huip­pu­ta­sol­la Glo­ria-lin­jan jouk­kueis­sa.

Jouk­kue­voi­mis­te­lun yti­mes­sä on tii­vis yhteis­työ, jos­sa jokai­sen voi­mis­te­li­jan ainut­laa­tui­set tai­dot ja per­soo­nal­li­suus tuo­vat lisä­ar­voa koko­nai­suu­teen. Tar­joam­me kor­kea­ta­sois­ta ja moni­puo­lis­ta val­men­nus­ta, jon­ka tavoit­tee­na on kehit­tää voi­mis­te­li­joi­den fyy­sis­tä kun­toa, tai­teel­lis­ta ilmai­su­ky­kyä sekä tek­ni­siä tai­to­ja.

Gloria Teams -kisakuva 2024

Haluatko mukaan PNV:n joukkueisiin?

Kil­pai­le­viin jouk­kuei­siin pyri­tään kokei­lu­har­joi­tus­ten kaut­ta.

Niis­tä tai muis­ta haku­mah­dol­li­suuk­sis­ta voi kysel­lä ympä­ri vuo­den: joukkuevoimistelu@pnv.fi

Jouk­kue­voi­mis­te­lun jouk­kuei­siim­me ote­taan uusia voi­mis­te­li­joi­ta syys­kau­den lopul­la mar­ras-jou­lu­kuus­sa ja kevät­kau­den lopul­la tou­ko­kuus­sa. 

Jär­jes­täm­me mukaan halua­vil­le ikä­luok­ka­koh­tai­sia kokei­lu­har­joi­tuk­sia, joi­den aika­tau­luis­ta ilmoi­tam­me lähem­pä­nä ajan­koh­taa.

Avoi­met kokei­lu­har­joi­tuk­set jär­jes­te­tään seu­raa­van ker­ran kevääl­lä 2024!

Kuva: Susan­na Hil­jan­der

Stara-joukkueisiin on mahdollista tulla mukaan milloin vain!

Sta­ra-jouk­ku­eet ovat lois­ta­va tapa kokeil­la uut­ta har­ras­tus­ta mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä – ennen enem­män har­joit­te­le­viin jouk­kuei­siin siir­ty­mis­tä! Sta­ra-jouk­ku­eet esiin­ty­vät kau­den aika­na Sta­ra-tapah­tu­mis­sa sekä seu­ran näy­tök­sis­sä.

Sta­ra-jouk­kuei­siin on mah­dol­lis­ta tul­la mukaan ympä­ri­vuo­den, ilman valin­ta­ti­lai­suut­ta. Sta­ra-ryh­miin voit ilmoit­tau­tua suo­raan säh­kö­pos­til­la tinja.salminen@pnv.fi tai suo­raan PNV:n myClu­bin kaut­ta.

Kak­si ker­taa vii­kos­sa har­joit­te­le­via Sta­ra-jouk­kue­voi­mis­te­lu­jouk­kuei­ta on täl­lä het­kel­lä seu­raa­vis­sa ikä­luo­kis­sa:

Luna 2017–2018 syntyneet

Syk­syn 2024 aika­tau­lut päi­vi­te­tään kesän aika­na ja ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa hei­nä-elo­kuus­sa.

Stella Stara 2015–2016 syntyneet

Syk­syn 2024 aika­tau­lut päi­vi­te­tään kesän aika­na ja ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa hei­nä-elo­kuus­sa.

Dione Stara 2013–2014 syntyneet

Syk­syn 2024 aika­tau­lut päi­vi­te­tään kesän aika­na ja ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa hei­nä-elo­kuus­sa.

Ilmoittaudu

Joukkuevoimistelua Pohjois-Helsingissä

Jouk­kue­voi­mis­te­lu on tai­to­la­ji, joka sisäl­tää moni­puo­li­sia var­ta­lon liik­kei­tä, tasa­pai­no­liik­kei­tä, hyp­py­jä ja askel­sar­jo­ja sekä käsi- ja jal­ka­liik­kei­tä.

Jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­luoh­jel­ma on liik­kei­den ja musii­kin muo­dos­ta­ma tai­teel­li­nen ja urhei­lul­li­nen koko­nai­suus. Liik­keet suo­ri­te­taan jat­ku­vi­na, vir­taa­vi­na sar­joi­na, jois­sa tulee esil­le lii­ke­su­ju­vuus ja esteet­ti­syys. Laji vaa­tii voi­mis­te­li­joil­ta koko­nais­lii­kun­nal­lis­ten laji­tai­to­jen lisäk­si fyy­si­siä omi­nai­suuk­sia, hyvää koor­di­naa­tio­ta ja ryt­mi­ta­jua.

Lajil­le on myös tun­nuso­mais­ta ilmai­sul­li­suus ja jouk­ku­een suo­ri­tuk­sen yhte­näi­syys ja yhtä­ai­kai­suus. Lajis­sa kil­pail­laan kevääl­lä vapaa­oh­jel­mil­la ja syk­syl­lä väli­neoh­jel­mil­la.

Val­men­nus­toi­min­taam­me ohjaa­via arvo­ja ovat tulok­sel­li­suus ja jat­ku­va kehit­ty­mi­nen, voi­mis­te­li­ja­läh­töi­syys ja välit­tä­mi­nen, ter­veys sekä yhtei­söl­li­syys.

Voimistelijanpolku

Paki­lan Voi­mis­te­li­jois­sa on mah­dol­lis­ta har­ras­taa jouk­kue­voi­mis­te­lua eri moti­vaa­tio- ja tai­to­ta­soil­la.

Voi­mis­te­li­jan­pol­ku alkaa 3–6 ‑vuo­ti­aa­na voi­mis­te­lu­kou­lus­sa, jos­sa opi­taan lii­kun­nan perus­tai­dot ja tutus­tu­taan eri voi­mis­te­lu­la­jei­hin. Iän kart­tues­sa ja lap­sen omaa mie­len­kiin­toa kuun­nel­len voi­mis­te­lua voi jat­kaa jouk­kue­voi­mis­te­lun har­ras­te­ryh­mis­sä tai siir­tyä Sta­ra-jouk­ku­ee­seen, jot­ka esiin­ty­vät kau­den aika­na.

Kil­pai­le­mi­nen jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa on mah­dol­lis­ta 8‑vuotiaasta alkaen ja PNV:ssä on tar­jol­la jouk­kuei­ta, jot­ka on muo­dos­tet­tu tavoi­te­ta­son ja har­joi­tus­ker­to­jen mukaan. Har­joit­te­lu kai­kis­sa jouk­kueis­sa on pää­mää­rä­tie­tois­ta huo­mioi­den jouk­ku­een tavoi­te­ta­so. 

Ele­gance ja Elea jouk­ku­eet täh­tää­vät SM-tasol­le ja muut jouk­ku­eet koh­ti kil­pa- ja har­ras­te­sar­jo­ja. Voi­mis­te­li­joi­ta voi siir­tyä myös jouk­ku­ees­ta toi­seen ikä­kau­den sisäl­lä voi­mis­te­li­jan kehit­tyes­sä tai moti­vaa­tio­ta­son muut­tues­sa.

12-vuo­ti­aas­ta eteen­päin jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa on kol­me eri tasois­ta kil­pai­lusar­jaa: SM, kil­pa- ja har­ras­te­sar­jat. 

PNV:ssä on mah­dol­lis­ta voi­mis­tel­la kai­kil­la näil­lä tasoil­la ja aina kan­sain­vä­li­sel­lä huip­pu­ta­sol­le saak­ka. Lisäk­si voi­mis­te­lu-uran aika­na tai sen jäl­keen on mah­dol­li­suus jat­kaa lajin paris­sa toi­mi­mal­la joko val­men­ta­ja­na tai tuo­ma­ri­na.

Kil­pai­le­viin jouk­kuei­siin hae­taan kokei­lu­har­joi­tus­ten kaut­ta, joi­ta pide­tään tou­ko- ja jou­lu­kuus­sa.

Voimistelijanpolku Pakilan Voimistelijoissa 3-vuotiaasta ylöspäin.

Vastuullisesti joukkuevoimistelun kansainväliselle huipulle

PNV:n val­men­nus­toi­min­nan stra­te­gi­si­na tavoit­tei­na on vakiin­nut­taa ase­ma jouk­kue­voi­mis­te­lun kan­sain­vä­li­sel­lä hui­pul­le, saa­vut­taa vuo­sit­tain MM-mita­li, olla yksi tun­ne­tuim­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta jouk­kue­voi­mis­te­luseu­rois­ta ja saa­da voi­mis­te­li­jat pysy­mään seu­ran jäse­ni­nä pit­kään, jopa läpi elä­män. 

Kai­kes­sa toi­min­nas­sa koros­tuu vas­tuul­li­suus.

Vas­tuul­li­suus on yksi vii­des­tä kes­kei­ses­tä arvos­tam­me laa­dun, tavoit­teel­li­suu­den, yhtei­söl­li­syy­den ja lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van ohel­la. Haluam­me näyt­tää esi­merk­kiä vas­tuul­li­ses­sa huip­pu­voi­mis­te­lus­sa ja tar­jo­ta kai­kil­le voi­mis­te­li­joil­lem­me tur­val­li­sen har­joi­tusym­pä­ris­tön.

Koko seu­ran kat­ta­va vas­tuul­li­suus­oh­jel­mam­me löy­tyy tääl­tä, jos­ta löy­tyy myös val­men­nuk­sen lin­jaus.

PNV:n joukkuevoimistelija pallon kanssa.