Tekstilogo PNV

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumisohjeet

Kaik­kiin las­ten ja aikuis­ten har­ras­te­ryh­miin rekis­te­röi­dy­tään ja ilmoit­tau­du­taan netis­sä myClub-jäsen­jär­jes­tel­mäs­säm­me.

lmoit­tau­tu­mi­nen aloi­te­taan käyt­tä­jäk­si rekis­te­röi­ty­mi­sel­lä. Jos olet rekis­te­röi­mäs­sä alai­käis­tä las­ta­si käyt­tä­jäk­si, tee lap­sel­le­si suo­raan oma jäsen­ti­li (myClu­bis­sa ei siis luo­da ali­käyt­tä­jää aikui­sen alle, kuten van­has­sa Hoi­ka-jär­jes­tel­mäs­sä).

HUOM. Uuden käyt­tä­jän rekis­te­röin­ti teh­dään ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä, eli rekis­te­röi­dyt­hän sii­nä vai­hees­sa, kun halua­ma­si tun­nin tai kor­tin ilmoit­tau­tu­mi­nen on avat­tu.

Tääl­tä löy­dät myös ohjei­ta tilin akti­voin­tiin ja hal­lin­noin­tiin.

Mikä­li et saa­nut rekis­te­röi­ty­mi­sen yhtey­des­sä akti­voin­ti­link­kiä tai akti­voin­ti ei jos­tain syys­tä onnis­tu, ole yhtey­des­sä pnv@pnv.fi tai soit­ta­mal­la nume­roon p. 040–5021443.

Tie­do­tam­me tun­ti­muu­tok­sis­ta säh­kö­pos­tit­se, eli huo­leh­dit­han, että yhteys­tie­to­si ovat ajan tasal­la!

Rekis­te­röi­ty­mis­tie­dois­ta syn­tyy PNV:n jäsen­re­kis­te­ri, joka on luon­teel­taan hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­ri.  

Peruutusehdot

Jäsen­mak­su peri­tään kai­kil­ta ilmoit­tau­tu­neil­ta kau­den alus­sa ja se on voi­mas­sa koko toi­min­ta­vuo­den. Jäsen­mak­su on sama, vaik­ka osal­lis­tui­si vain syk­sy- tai kevät­kau­del­le. Jäsen­mak­sua vas­taan voit osal­lis­tua ilmai­sek­si seu­ran jär­jes­tä­miin tapah­tu­miin kuten merk­ki­suo­ri­tus tai mara­ton­jum­pat.

Jäsen­mak­sua ei palau­te­ta.

Peruut­ta­mi­nen har­ras­te­tun­neil­le tai kurs­seil­le on aina teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti säh­kö­pos­til­la PNV:n ylei­seen säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen pnv@pnv.fi.

Aikuis­lii­kun­nan tun­neil­la on vii­kon kokei­lu­mah­dol­li­suus kausien alus­sa syys­kuus­sa ja tam­mi­kuus­sa sekä kes­ken kau­den kokei­lu­kort­tia hyö­dyn­tä­mäl­lä. Sen jäl­keen mak­sut peri­tään täy­si­mää­räi­se­nä.

Las­ten ja nuor­ten tun­neil­le (ei kos­ke kil­pa­voi­mis­te­lua ja PNV Dancers) ilmoit­tau­du­taan syys tai kevät-kau­dek­si ker­ral­laan. Har­joi­tus­mak­su palau­te­taan täy­si­mää­räi­se­nä, mikä­li ilmoit­tau­tu­mi­nen peru­taan ennen ensi­mäi­sen las­kun erä­päi­vää. Mak­su peri­tään täy­si­mää­räi­se­nä kai­kil­ta syys­kau­del­la 15.10. ja kevät­kau­del­la 15.3. men­nes­sä aloit­ta­vil­ta. Tämän jäl­keen aloit­ta­vat mak­sa­vat puo­let har­joi­tus­mak­sus­ta.

Kil­pa­voi­mis­te­lus­sa ja PNV Dancers ‑ryh­mis­sä sitou­du­taan koko kau­teen (syksy/kevät) ja sen mak­sui­hin.

Mini­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rä tun­neil­lem­me ja kurs­seil­lem­me on 8 hen­ki­löä. Jos tun­nil­le tai kurs­sil­le ilmoit­tau­tuu alle 8 osal­lis­tu­jaa, seu­ral­la on oikeus peruut­taa tämä tun­ti. Jo ilmoit­tau­tu­neil­le palau­te­taan har­ras­tus­mak­su, ellei tois­ta sopi­vaa kor­vaa­vaa tun­tia löy­dy.

Tapaturmavakuutus

Jäsen­mak­su tai har­ras­te­mak­su eivät sisäl­lä tapa­tur­ma­va­kuu­tus­ta. Voit halu­tes­sa­si ostaa hel­pos­ti ja edul­li­seen hin­taan 4 € mak­sa­van tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen Hoi­ka-jäsen­re­kis­te­rin kaut­ta, koh­das­ta ”Lisens­sit” (Lisens­sin osto > Urhei­li­ja > Jump­pa­tur­va).

Toiminnan keskeytys

Mikä­li har­ras­te­ryh­män tai kil­pa­val­men­nus­ryh­män toi­min­ta jou­du­taan kes­keyt­tä­mään pidem­piai­kai­ses­ti tai peruut­ta­maan epi­de­mian, poik­keuk­sel­li­sen luon­non­ta­pah­tu­man, tuli­pa­lon, laa­jan onnet­to­muu­den, viran­omais­mää­räyk­sen tai ‑suo­si­tuk­sen tai vas­taa­van muun seu­ras­ta riip­pu­mat­to­man syyn joh­dos­ta, ensi­si­jai­ses­ti pyri­tään jär­jes­tä­mään kor­vaa­vaa toi­min­taa.

Mikä­li kor­vaa­vaa toi­min­taa ei pys­ty­tä jär­jes­tä­mään, mah­dol­li­sis­sa mak­su­jen palau­tuk­sis­sa huo­mioi­daan toteu­tu­neen toi­min­nan kus­tan­nuk­set sekä vai­ku­tuk­set seu­ran toi­min­nan jat­ka­mis­mah­dol­li­suuk­siin.

Maksaminen liikuntaseteleillä ja virikeseteleillä

Aikuis­ten har­ras­te­mak­sun tai kurs­si­mak­sun voi mak­saa joko koko­naan tai osit­tain myös Sport­ti­pas­sil­la, Eazybreak- ja Eden­red-kor­til­la, Viri­ke­se­te­leil­lä sekä Smar­tu­min lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jäsen­mak­sua ei voi mak­saa sete­leil­lä.

Mikä­li haluat mak­saa lii­kun­ta­se­te­leil­lä, toi­mi seu­raa­vas­ti:

 • Rekis­te­röi­dy ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­mään ja valit­se itsel­le­si mie­lei­nen jump­pa­kort­ti.
 • Luo las­ku ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­mäs­sä ja tulos­ta se tai kir­jaa ylös las­kun tie­dot.
 • Säh­köi­nen lii­kun­ta­se­te­li
  • Mene sovel­luk­seen ja tee suo­ri­tus siel­lä PNV:lle. PNV:lle tulee auto­maat­ti­ses­ti tie­to suo­ri­tuk­ses­ta ja teem­me sii­tä mak­susuo­ri­tuk­sen manu­aa­li­ses­ti las­kul­le­si. Sinul­le jää mak­set­ta­vak­si mah­dol­li­nen lop­pusum­ma. Voit mak­saa sen las­kun tie­doil­la, mit­kä olet jo saa­nut.
 • Pape­ri­nen lii­kun­ta­se­te­li:
  • Toi­mi­ta kopio laskusta/laskun tie­dot + lii­kun­ta­se­te­lit kir­je­kuo­res­sa seu­ran toi­mis­toon pos­tit­se tai tuo­mal­la lukit­tuun pos­ti­laa­tik­koon: Ohra­huh­dan­tie 2A, 00680 Hel­sin­ki.

Mikä­li käy­tös­sä­si on Sport­ti­Pas­si voit mak­saa kausi­mak­susi Sport­ti­Pas­sin verk­ko­mak­sul­la.

 • Rekis­te­röi­dy ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­mään ja valit­se itsel­le­si mie­lei­nen jump­pa­kort­ti.
 • Luo las­ku jär­jes­tel­mäs­tä ja tulos­ta se tai kir­jaa ylös las­kun tie­dot.
 • Kir­jau­du sisään omaan Sport­ti­Pas­si-käyt­tö­liit­ty­mää­si.
 • Valit­se Sport­ti­Pas­sin verk­ko­mak­su.
 • Valit­se riip­pu­va­li­kos­ta Paki­lan Voi­mis­te­li­jat ry.
 • Kir­joi­ta sum­ma eurois­sa.
 • Kir­joi­ta las­kun vii­te – HUOM! Tämä tie­to on ehdo­ton.
 • Pai­na mak­sa.
 • Mak­sa jäl­jel­le jää­vä jump­pa­mak­su las­kun viit­teel­lä.