Tekstilogo PNV

Vastuullisuusohjelma

Urheiluyhteisön ja Voimisteluliiton vastuullisuusohjelma

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat on sitou­tu­nut urhei­lu­yh­tei­sön ja Voi­mis­te­lu­lii­ton vas­tuul­li­suus­oh­jel­maan, jon­ka osa­te­ki­jöi­tä ovat hyvä hal­lin­to, tur­val­li­nen toi­min­taym­pä­ris­tö, yhden­ver­tai­suus ja tasa-arvo, ympä­ris­tö ja ilmas­to sekä anti­do­ping.

Ohjel­miin voit tutus­tua koko­nai­suu­des­saan tääl­lä ja tääl­lä.

vastuullisuusohjelma-urheiluyhteisö
vastuullisuusohjelma

Hyvä hallinto

Vas­tuul­li­suus­työ­tä joh­taa seu­ran hal­li­tus. Vas­tuul­li­suusas­ke­lien toteu­tu­mis­ta seu­ra­taan ja läpi­käy­dyt asiat ja pää­tök­set kir­ja­taan pöy­tä­kir­jaan.

Hal­li­tus on mää­ri­tel­lyt seu­ran tavoit­te­le­man vas­tuul­li­suus­ta­son: seu­ran hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa 16.1.2023 pää­tet­tiin, että Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tavoit­te­lee Pro-seu­ra­ta­son saa­vut­ta­mis­ta vuo­den 2023 aika­na.

Vas­tuul­li­suus­asioi­ta käy­dään sään­nöl­li­ses­ti läpi val­men­ta­jien, ohjaa­jien ja hal­li­tuk­sen kokouk­sis­sa sekä van­hem­pai­nin­fois­sa, jot­ta voi­daan var­mis­taa, että kaik­ki toi­mi­jat ovat tie­toi­sia vas­tuul­li­suus­työs­tä ja vas­tuul­li­suus näkyy pysy­vä­nä osa­na seu­ran arkea.​

Voi­mis­te­lu­lii­ton vas­tuul­li­suusas­ke­lien pro-taso

Turvallinen toimintaympäristö

Tur­val­li­nen toi­min­taym­pä­ris­tö on toi­min­nas­sam­me tär­ke­ää.

Emme hyväk­sy kiusaa­mis­ta, häi­rin­tää tai muu­ta epä­asial­lis­ta käy­tös­tä. Vas­tuu on jokai­sel­la urhei­lun paris­sa toi­mi­val­la urhei­li­jal­la, val­men­ta­jal­la, van­hem­mal­la, seu­ra­toi­mi­jal­la, työn­te­ki­jäl­lä ja myös fani­kat­so­mos­sa. Sään­nöt päte­vät urhei­lusa­lin ulko­puo­lel­la­kin.

Kaik­ki val­men­ta­jam­me, ohjaa­jam­me ja tans­sin­opet­ta­jam­me ovat suo­rit­ta­neet Vas­tuul­li­sen val­men­ta­jan ‑verk­ko­kurs­sin sekä Et ole yksin ‑verk­ko­kurs­sin. ​

Tar­kis­tam­me myös rikos­re­kis­te­riot­teen las­ten ja nuor­ten kans­sa toi­mi­vil­ta ohjaa­jil­ta ja val­men­ta­jil­ta.​

Et ole yksin ‑pal­ve­luun voi­vat ottaa yhteyt­tä urhei­li­jat, urhei­li­jan vanhemmat/huoltajat, val­men­ta­jat, sekä urhei­luseu­ro­jen tai laji­liit­to­jen työn­te­ki­jät ja vapaa­eh­toi­set.

Val­men­ta­jil­le ja ohjaa­jil­le suun­na­tut kurs­sit löy­ty­vät tääl­tä ja tääl­tä.

PNV:llä on ongel­man­rat­kai­su­pol­ku (ks kaa­vio alla), jon­ka mukaan käsi­tel­lään har­joi­tuk­seen tai muu­hun tilan­tee­seen liit­ty­vät haas­teet mukaan lukien kiusaa­mis, häi­rin­tä tai muu epä­asial­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen. On myös mah­dol­lis­ta jät­tää palau­tet­ta PNV:n toi­min­nas­ta ano­nyy­min palau­te­lo­mak­keen kaut­ta.

Ongelman ratkaisupolku

Yksittäinen harjoitus
Yleisempi harjoittelua koskeva asia

Har­joi­tuk­sen val­men­ta­ja / ohjaa­ja / opet­ta­ja (tie­dok­si: vas­tuu­val­men­ta­ja)

Vas­tuu­val­men­ta­ja / nuo­ri­so­val­men­nus­pääl­lik­kö / PD-vas­taa­va

Joukkuevoimistelu-valmennus: Ikäkausivastaava
Muu joukkuetta / tanssiryhmää koskeva asia
Haastavat tilanteet (seuran linjaukset, eettiset kysymykset jne.)

Jouk­ku­een­joh­ta­ja

Toi­min­nan­joh­ta­ja / pää­val­men­ta­ja / nuo­ri­so­val­men­nus­pääl­lik­kö / PD-vas­taa­va

Jojo-vastaava tai vastuuvalmentaja
JORY, TYRY, Seuran hallitus
Yksittäinen harjoitus

Har­joi­tuk­sen val­men­ta­ja / ohjaa­ja / opet­ta­ja (tie­dok­si: vas­tuu­val­men­ta­ja)

Joukkuevoimistelu-valmennus: Ikäkausivastaava
Yleisempi harjoittelua koskeva asia

Vas­tuu­val­men­ta­ja / nuo­ri­so­val­men­nus­pääl­lik­kö / PD-vas­taa­va

Joukkuevoimistelu-valmennus: Ikäkausivastaava
Muu joukkuetta / tanssiryhmää koskeva asia

Jouk­ku­een­joh­ta­ja

Jojo-vastaava tai vastuuvalmentaja
Haastavat tilanteet (seuran linjaukset, eettiset kysymykset jne.)

Toi­min­nan­joh­ta­ja / pää­val­men­ta­ja / nuo­ri­so­val­men­nus­pääl­lik­kö / PD-vas­taa­va

JORY, TYRY, Seuran hallitus

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Mah­dol­lis­tam­me eri­lai­sia ja eri­ta­soi­sia har­ras­tus­pol­ku­ja. Seu­ras­sam­me voi aloit­taa har­ras­ta­mi­sen aivan pie­ne­nä lap­se­na per­he­lii­kun­nas­sa ja jat­kaa vaik­ka­pa ikään­ty­vien ryh­miin asti. Meil­lä voi voi­mis­tel­la tai tans­sia kil­pai­lu­ryh­mäs­sä jopa kan­sain­vä­li­sel­lä hui­pul­la, mut­ta myös puh­taas­ti har­ras­te­poh­jal­ta.

Teem­me kau­pun­gin kans­sa yhteis­työ­tä EasyS­port Eri­tyi­set ‑ryh­mis­sä tar­jo­ten liik­ku­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia myös eri­tyis­lap­sil­le. Osal­lis­tum­me myös SOS-Lap­si­ky­län Unel­mis­ta tot­ta ‑ohjel­maan tar­jo­ten lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia lap­sil­le ja nuo­ril­le, jos har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen tai sen jat­ka­mi­nen on uhat­tu­na per­heen haas­ta­van talou­del­li­sen tilan­teen vuok­si. Val­men­nus­ryh­mis­säm­me on mah­dol­li­suus myös vapaa­op­pi­las­paik­koi­hin.

EasyS­port Eri­tyi­set
SOS-lap­si­ky­län Unel­mis­ta tot­ta ‑ohjel­ma

Ympäristö ja ilmasto

Paki­lan Voi­mis­te­li­joi­den hal­li­tus on teh­nyt pää­tök­sen seu­ran oman ympä­ris­tö­oh­jel­man laa­ti­mi­ses­ta. ​

Tavoit­tee­nam­me ovat ympä­ris­tö­vas­tuul­li­set tapah­tu­mat. Arjes­sa suo­sit­te­lem­me kul­ke­maan jalan tai pyö­räil­len har­joi­tuk­siin sekä suo­si­maan kimp­pa­kyy­te­jä. Kau­em­pa­na pidet­tä­viin kil­pai­lui­hin men­nään mah­dol­li­suuk­sien mukaan jul­ki­sil­la ajo­neu­voil­la.

Kier­rä­täm­me myös varus­tei­ta ja esiin­ty­mis­pu­ku­ja sekä suo­sim­me pape­rit­to­mia toi­min­ta­muo­to­ja.

Antidoping

Urhei­li­jat ja urhei­lun pii­ris­sä toi­mi­vat urhei­li­jan tuki­hen­ki­löt ovat vel­vol­li­sia nou­dat­ta­maan kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vaa WADAn anti­do­ping­sään­nös­töä, sen pii­riin kuu­lu­via kan­sain­vä­li­siä stan­dar­de­ja, Suo­men anti­do­ping­sään­nös­töä, laji- ja kil­pai­lu­koh­tai­sia anti­do­ping­sään­nös­tö­jä.

Kaik­ki Paki­lan Voi­mis­te­li­joi­den yli 14 ‑vuo­tiai­den SM-sar­jois­sa urhei­le­vat voi­mis­te­li­jat sekä hei­dän val­men­ta­jan­sa suo­rit­ta­vat Puh­taas­ti paras ‑verk­ko­kurs­sin.

Seu­ran anti­do­ping­vas­taa­va­na toi­mii pää­val­men­ta­ja.
Voit tar­kis­taa lääk­keen sal­lit­ta­vuu­den urhei­lus­sa tääl­tä.

Valmennus‑, opetus- ja ohjauslinjaus

Seu­ram­me val­men­nuk­sen joh­to­ryh­mä on koon­nut ja kir­jan­nut lin­jauk­sia seu­ran jouk­kue­voi­mis­te­lun val­men­ta­jil­le, tans­sin opet­ta­jil­le ja las­ten lii­kun­nan ohjaa­jil­le.

Lin­jauk­sia käsi­tel­lään ja päi­vi­te­tään seu­ran yhtei­sis­sä kau­den aloi­tus­ti­lai­suuk­sis­sa, sekä sek­to­rei­den omis­sa valmentaja‑, opet­ta­ja- ja ohjaa­ja­pa­la­ve­reis­sa kausit­tain.

Lin­jauk­set löy­ty­vät tääl­tä: PNV Val­men­nus- ja ohjaus­lin­jaus

aikuisten ryhmäliikunnantunti käynnissä.