Tekstilogo PNV

Lasten ja nuorten harrastukset

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tar­jo­aa laa­jan vali­koi­man har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia lap­sil­le ja nuo­ril­le Poh­jois-Hel­sin­gin alu­eel­la – ter­ve­tu­loa mukaan!

lasten harrastukset Helsingissä

Tervetuloa tutustumaan lasten ja nuorten harrastusten maailmaan

Har­ras­tuk­set ovat pal­jon enem­män kuin vain vapaa-ajan toi­min­taa – ne ovat tär­keä osa las­ten ja nuor­ten kas­vua ja kehi­tys­tä. Har­ras­tuk­set tar­joa­vat lap­sil­le ja nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den kokea iloa, oppia uusia tai­to­ja ja luo­da mer­ki­tyk­sel­li­siä ystä­vyys­suh­tei­ta.

Har­ras­tus­ten kaut­ta lap­set saa­vat mah­dol­li­suu­den leik­kiä ja liik­kua, mikä tukee hei­dän fyy­sis­tä hyvin­voin­ti­aan ja hen­kis­tä kas­vu­aan. Meil­lä lap­set eivät ainoas­taan opi lii­kun­nal­li­sia perus­tai­to­ja vaan myös kehit­tä­vät sosi­aa­li­sia tai­to­ja, koke­vat lii­kun­nan iloa ja juh­li­vat hen­ki­lö­koh­tai­sia saa­vu­tuk­si­aan ohjat­tu­na koke­nei­den ja päte­vien ohjaa­jien toi­mes­ta.

Uskom­me vakaas­ti, että jokai­nen lap­si ja nuo­ri ansait­see mah­dol­li­suu­den ilmais­ta itse­ään tur­val­li­ses­sa ja kan­nus­ta­vas­sa ympä­ris­tös­sä.

Autam­me mie­lel­läm­me sopi­van har­ras­tus­ryh­män valin­nas­sa, ole yhtey­des­sä: harrasteliikunta@pnv.fi.

Erityislasten harrastukset

Kevääl­lä 2024 perus­tim­me Special Olym­pics Ryt­mi­sen Voi­mis­te­lun har­joi­tus­ryh­män – Suden­kO­Ren­not.

Suden­kO­Ren­not on eri­tyis­lii­kun­nan 7 — 12‑vuotiaiden las­ten har­ras­tus­ryh­mä Ryt­mi­ses­sä voi­mis­te­lus­sa, joka täh­tää tule­vai­suu­des­sa inten­sii­vi­sem­pään har­joit­te­luun, lei­ri­toi­min­taan ja kil­pai­le­mi­seen Special Olym­pics urhei­lu­jär­jes­tön alai­ses­sa toi­min­nas­sa.

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat toteut­taa lisäk­si nel­jää EasyS­port Eri­tyi­set ‑lii­kun­ta­ryh­mää vii­koit­tain. EasyS­port ‑toi­min­ta on Hel­sin­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den tar­joa­ma avoin har­ras­tus­toi­min­ta, joka on tar­koi­tet­tu kai­kil­le.

Monipuolista harrastustoimintaa Helsingissä

Kai­kil­la tun­neil­la tär­ke­ää on moni­puo­lis­ten lii­kun­nan perus­tai­to­jen oppi­mi­nen kul­le­kin ikä­kau­del­le omi­nai­sin haus­koin ja lii­kun­nan iloa lisää­vin tavoin.

Posi­tii­vi­nen koke­mus har­ras­tuk­sen paris­sa voi muut­taa elä­män suun­nan – sik­si panos­tam­me ohjaa­jiem­me kou­lu­tuk­seen, jot­ta he voi­vat tar­jo­ta paras­ta mah­dol­lis­ta tukea ja ohjaus­ta kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le.

Meil­le jokai­nen lap­si ja nuo­ri on yksi­lö, jon­ka hyvin­voin­ti ja kehi­tys ovat etusi­jal­la. Uskom­me, että tur­val­li­nen ympä­ris­tö ja myön­tei­nen kan­nus­tus roh­kai­se­vat lap­sia ja nuo­ria kokei­le­maan roh­keas­ti uusia asioi­ta, oppi­maan omis­ta koke­muk­sis­taan ja kas­va­maan luot­ta­vai­sik­si toi­mi­joik­si niin ryh­mäs­sä kuin itse­näi­ses­ti­kin.

Lasten harrastepolut ikävuosittain

Tule mukaan raken­ta­maan tule­vai­suut­ta, jos­sa lap­se­si ja nuo­re­si voi­vat kas­vaa, kehit­tyä ja ennen kaik­kea, naut­tia jokai­ses­ta het­kes­tä har­ras­tuk­sen­sa paris­sa!

Lasten harrastepolku PNV
Tähtiseura - lapset ja nuoret - logo

Tähtimerkki on lupaus laadusta

Las­ten ja nuor­ten toi­min­tam­me laa­dun takee­na on Olym­pia­ko­mi­tean las­ten lii­kun­nan Täh­ti­seu­ra-sta­tus.

Täh­ti­mer­kin omaa­vat seu­rat ovat seu­ra­toi­min­nan edel­lä­kä­vi­jöi­tä. Täh­ti­seu­rat ovat toi­min­ta­ta­voil­taan moder­ne­ja, inno­va­tii­vi­sia ja vas­tuul­li­sia toi­mi­joi­ta. Täh­ti­seu­rois­sa yhtei­söl­li­syys on toi­min­nan kul­ma­ki­vi. Seu­ran jäse­niä kuul­laan ja kan­nus­te­taan tasa­ver­tai­ses­ti sekä toi­vo­te­taan uudet liik­ku­jat ter­ve­tul­leik­si mukaan toi­min­taan.