Tekstilogo PNV

Lasten ohjaajat

Sanna Peltola, Nuorisovalmennuspäällikkö

Sanna Peltola | PNV
 • Vau­va­jump­pa 4kk-12kk
 • Easys­port Eri­tyi­set
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu Satu­tans­si 3–4 v. ja 5–6 v.
 • Akro 7–8 v. ja 9–10 v.
 • So Ryt­mi­nen, Suden­kO­Ren­not

San­na on seu­ran nuo­ri­so­val­men­nus­pääl­lik­kö ja rakas­tu­nut voi­mis­te­luun jo 3‑vuotiaana.

Sirpa

Sirpa Lahervo | PNV
 • Stel­la Sta­ra 6–7 v.
 • Ama­da 12–14 v. kil­pa­sar­ja
 • Dio­ne Bel­la 8–10 v.
 • kak­si alle kou­lui­käis­ten las­ten har­ras­te­ryh­mää
 • Aikuis­ba­let­ti

PNV on Sir­pan kas­vat­ti­seu­ra, jos­sa hän on aloit­ta­nut voi­mis­te­lun 3‑vuotiaana. Sir­pan oma kil­pai­lu-ura PNV:ssa oli ensin 7–23 vuo­ti­aa­na ja nyt hän tans­sii ja kil­pai­lee aikuis­jouk­ku­ees­sa Sis­ters in Sync.

Sir­pal­la on voi­mis­te­lun laji­val­men­nus­tut­kin­to (suo­rit­ta­nut vuon­na 2000).

Ammatti/koulutus: Val­von­ta­sih­tee­ri Val­tiol­la

“Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on, kun näkee joka iki­ses­sä har­joi­tuk­ses­sa uuden oppi­mis­ta ja myös se, että vuo­sien saa­tos­sa näkee kun pie­ne­nä pir­pa­na­na omas­sa jouk­ku­ees­sa aloit­ta­neet tytöt kisaa kan­sal­li­sel­la tai jopa kan­sain­vä­li­sel­lä tasol­la menes­tyen.”

Kevät

Kevät Koistinen | PNV
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu Satu­tans­si 3–4 v. ja 5–6 v.
 • Easys­port eri­tyi­set
 • Nuor­ten ryh­mä­lii­kun­ta, liikkuva/tanssillinen ja lihas­kun­to
 • SO Ryt­mi­nen, Suden­kO­Ren­not

Kevät on ohjan­nut Paki­lan Voi­mis­te­li­jois­sa vuo­den satu­tans­sia, sekä Easys­por­tin eri­tyi­siä. Tule­val­la kau­del­la hän aloit­taa nuor­ten ryh­mä­lii­kun­nan, ja Special Olym­pic­sin paris­sa.

Kevät on itse voi­mis­tel­lut yhteen­sä nyt seit­se­män vuot­ta, jois­ta PNV:ssä noin nel­jä vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä hän voi­mis­te­lee 16–18- vuo­tiai­den kil­pa­sar­jas­sa Alp­has­sa.

Sanni

Sanni Pulkkinen | PNV
 • Temp­pis 5–6 v.
 • Akro 7–8 v.
 • Nuor­ten ryh­mä­lii­kun­ta

San­ni on aloit­ta­nut ohjaa­mi­sen vuon­na 2018 aluk­si iso­sis­ko­val­men­ta­ja­na ja sii­tä pian apu­val­men­ta­ja­na. Vas­tuu­oh­jaa­ja­na toi­mi­mi­sen San­ni aloit­ti syk­syl­lä 2022. Ohjaus­ko­ke­mus­ta San­nil­le on ker­ty­nyt monis­ta eri las­ten lii­kun­nan ryh­mis­tä sekä muu­ta­mas­ta jouk­kue­voi­mis­te­lu­jouk­ku­ees­ta. San­ni on itse voi­mis­tel­lut Paki­lan Voi­mis­te­li­jois­sa lähes kym­me­nen vuot­ta ja hän voi­mis­te­lee­kin edel­leen Alp­ha-jouk­ku­ees­sa.

”Mie­les­tä­ni ehdot­to­mas­ti paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on näh­dä las­ten ja nuor­ten into tul­la tun­neil­le ja se, kuin­ka iloi­sia he ovat oppies­saan uut­ta. Ohja­tes­sa on hie­noa pääs­tä näyt­tä­mään lap­sil­le voi­mis­te­lun maa­il­maa ja mah­dol­li­ses­ti sytyt­tä­mään heis­sä palo urhei­lua ja eri­tyi­ses­ti voi­mis­te­lua koh­taan.” San­ni ker­too.

Vilma

Vilma-Otranen | PNV
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 5–6 v.
 • Ryt­mi­nen voi­mis­te­lu 9–11 v.
 • Nuor­ten ryh­mä­lii­kun­ta

Vil­ma on aloit­ta­nut PNV:llä ohjaa­mi­sen ja val­men­ta­mi­sen syk­syl­lä 2017, min­kä jäl­keen hänel­le on ker­ty­nyt koke­mus­ta monien eri ikäis­ten ja tasois­ten las­ten paris­sa. Syk­syl­lä 2023 Vil­ma aloit­taa toi­sen vuo­ten­sa vas­tuu­oh­jaa­ja­na las­ten lii­kun­nan tun­neil­la.

Vil­man oma taus­ta on jouk­kue­voi­mis­te­lun puo­lel­ta ja kah­dek­san vuo­den jouk­kue­voi­mis­te­lu­tai­pa­le PNV:llä päät­tyi muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Vil­ma on suo­rit­ta­nut Voi­mis­te­lu­lii­ton ohjaa­jan ja val­men­ta­jan ykkös­ta­son.

“Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on las­ten kans­sa työs­ken­te­ly, hei­dän kehi­tyk­sen­sä ja onnis­tu­mis­ten näke­mi­nen sekä näi­den het­kien jaka­mi­nen hei­dän kans­saan.”

Laura

Laura Karonen | PNV
 • Temp­pui­lu 3–4 v.
 • Temp­pui­lu 5–6 v.

Lau­ra on las­ten­lii­kun­nan uusi ohjaa­ja, muka­na PNV:n toi­min­nas­sa hän on kui­ten­kin ollut muka­na usei­ta vuo­sia.

Lau­ran oma lii­kun­ta­taus­ta on moni­puo­li­nen ja päi­vä­työ­tä hän tekee las­ten paris­sa var­hais­kas­va­tuk­ses­sa.

“Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on las­ten innos­tus, mie­li­ku­vi­tus ja välit­tö­myys. Tavoit­tee­na­ni on, että tun­neil­la­ni on innos­ta­va ilma­pii­ri, jos­sa saa kokeil­la, oppia ja onnis­tua. Koe­taan yhdes­sä lii­kun­nan iloa!”

Veera

Veera | PNV
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 5–6 v.
 • Ryt­mi­nen Voi­mis­te­lu 7–8 v.
 • Akro 10–12 v.

Vee­ra on 18-vuo­tias ja käy lukion vii­meis­tä vuot­ta. Hän on aloit­ta­nut ensin iso­sis­ko­val­men­ta­ja­na ja myö­hem­min jat­ka­nut apu­val­men­ta­ja­na vuon­na 2022.

Vee­ra on toi­mi­nut las­ten­lii­kun­nan vas­tuu­oh­jaa­ja­na syk­sys­tä 2023 asti. Vee­ra on myös itse voi­mis­tel­lut 10 vuot­ta PNV:llä, mut­ta oma voi­mis­te­li­jan ura päät­tyi vii­me kevää­nä. Vee­ra on myös suo­rit­ta­nut Voi­mis­te­lu­lii­ton ohjaa­jan ykkös­ta­son.

“Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on näh­dä las­ten kehi­tys kau­den aika­na ja pitää haus­kaa!”

Ulla

 • Dance­mix 6–8 v.

Ulla on har­ras­ta­nut usei­ta eri lii­kun­ta­la­je­ja jal­ka­pal­los­ta luis­te­luun, voi­mis­te­lu­la­jeis­ta kil­pail­lut kil­pa-aero­bicis­sa ja tans­si­nut tans­si­kou­lu Step Upil­la useam­man vuo­den ajan.

Ulla ohjaa myös seu­ran aikuis­puo­len har­ras­te­tun­te­ja.

Alissa

 • Jouk­kue­voi­mis­te­lu 7–10 v.
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 5–6 v.

Alis­sa aloit­taa nyt ensim­mäi­sen vuo­ten­sa Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa ja on har­ras­ta­nut voi­mis­te­lua 12 vuot­ta ryt­mi­ses­tä aloit­taen, jos­ta sit­ten myö­hem­min siir­ty­nyt jouk­kue­voi­mis­te­lun puo­lel­le. Alis­san kas­vat­ti­seu­ra on Eli­se Gym­nas­tics, mut­ta nyt hän har­ras­taa PNV:n Vidal jouk­ku­ees­sa.

Alis­sa on aloit­ta­nut vas­tuu­oh­jaa­jan teh­tä­vis­sä syk­syl­lä 2022.

Emmi

 • Ryt­mi­nen 7–8 v.
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 5–6 v.

Emmi on las­ten­lii­kun­nan uusi ohjaa­ja. Hän käy nyt lukion vii­meis­tä vuot­ta ja on 18-vuo­tias. Emmi on voi­mis­tel­lut jo 14 vuot­ta, jois­ta 6 vuot­ta PNV:ssä. Täl­lä het­kel­lä Emmi voi­mis­te­lee 16–18 vuo­tiai­den kil­pa­sar­jas­sa Alp­has­sa.

Emmi

 • Ryt­mi­nen 7–8 v.
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 5–6 v.

Emmi on las­ten­lii­kun­nan uusi ohjaa­ja. Hän käy nyt lukion vii­meis­tä vuot­ta ja on 18-vuo­tias. Emmi on voi­mis­tel­lut jo 14 vuot­ta, jois­ta 6 vuot­ta PNV:ssä. Täl­lä het­kel­lä Emmi voi­mis­te­lee 16–18 vuo­tiai­den kil­pa­sar­jas­sa Alp­has­sa.

Apuohjaajat

Bea

Bea | PNV
 • Temp­pui­lu 3–4 v. ja 5–6 v.
 • Akro 10–12 v.

Bea on har­ras­ta­nut jouk­kue­voi­mis­te­lua yhteen­sä 10 vuot­ta Reko­lan Raik­kaas­sa ja Paki­lan Voi­mis­te­li­jois­sa.
Kou­lu­tuk­sel­taan hän on lähi­hoi­ta­ja. Hän on aloit­ta­nut jouk­kue­voi­mis­te­lun ja las­ten jump­pien apu­val­men­ta­mi­sen
Paki­lan voi­mis­te­li­jois­sa elo­kuus­sa 2015. Bea on suo­rit­ta­nut Voi­mis­te­lu­lii­ton 1‑tason kou­lu­tuk­set.

“Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on, kun näkee val­men­net­ta­vien lap­sien kehi­tyk­sen, ilon ja reip­pau­den tun­tien aika­na. On mah­ta­vaa, kun saa oman voi­mis­te­lu-uran jäl­keen olla edel­leen muka­na seu­ran toi­min­nas­sa. Paras­ta on myös se, kun pää­see ole­maan voi­mis­te­li­joi­den muka­na hei­dän kehi­tyk­ses­sään yksi­lö­nä ja jouk­ku­ee­na.”

Elina

 • Satu­tans­si 3–4 v. ja 5–6 v.
 • Stel­la Vio­let

Eli­na on 17 vuot­ta ja käy lukion tois­ta vuot­ta. Hän on aloit­ta­nut apu­val­men­ta­mi­sen vuon­na 2022 ja toi­mii nyky­ään myös apuoh­jaa­ja­na. Eli­na on aloit­ta­nut voi­mis­te­lun PNV:llä 11 vuot­ta sit­ten. Täl­lä het­kel­lä Eli­na voi­mis­te­lee yli 18- vuo­tiai­den kil­pa­sar­jas­sa Alp­has­sa.

Taika

 • Apuoh­jaa­ja­na 3–4 v. sekä 5–6 v. temp­pui­lus­sa

Tai­ka on aloit­ta­nut apuoh­jaa­ja­na PNV:llä kevääl­lä 2024. Hänel­tä löy­tyy pit­kä laji­taus­ta teli­ne­voi­mis­te­lus­ta, jon­ka lisäk­si myös koke­mus­ta bale­tin ja luis­te­lun paris­ta.  Tai­ka on ohjan­nut eri­lai­sia ker­ho­ja ala-kou­lu ikäi­sil­le lap­sil­le ja toi­mi­nut vapaa-ajal­la muka­na oman lähi seu­ra­kun­tan­sa rip­pi­kou­lu toi­min­nas­sa. Täl­lä het­kel­lä Tai­ka har­ras­taa cross­fit­tiä ja käy lukion tois­ta vuot­ta.

Selma

 • Voi­mis­te­lu­kou­lu temp­pui­lu 3–4 v.
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu temp­pui­lu 5–6 v.

Sel­ma on 16-vuo­tias ja har­ras­ta­nut jouk­kue­voi­mis­te­lua 10 vuot­ta. Nyky­ään hän voi­mis­te­lee 14–16 kil­pa­sar­jas­sa Leo­nia ‑jouk­ku­ees­sa. Apuoh­jaa­mi­sen Sel­ma aloit­ti PNV:llä syk­syl­lä 2022.

“Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on las­ten innos­tuk­sen syt­ty­mi­sen ja kehi­tyk­sen seu­raa­mi­nen.”

Iida

 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 5–6 v.
 • Temp­pui­lu 5–6 v.
 • Akro 7–8 v.

Iida on 16 vuot­ta ja käy ensim­mäis­tä vuot­ta lukio­ta. Iida aloit­ti voi­mis­te­lun PNV:llä 7‑vuotiaana. Oman voi­mis­te­lu-uran loput­tua vii­me vuon­na hän aloit­ti apu­val­men­ta­mi­sen.

“Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on näh­dä voi­mis­te­lun ilo lap­sis­sa!”

Saaga

 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 3–4 v.
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 5–6 v.
 • Stel­la Elea ‑jouk­kue

Saa­ga on 16-vuo­tias ja käy lukion ensim­mäis­tä vuot­ta. Hän on aloit­ta­nut apuoh­jaa­mi­sen tam­mi­kuus­sa 2023 ja nyky­ään myös apu­val­men­taa. Saa­ga voi­mis­te­lee itse­kin jo seit­se­mät­tä vuot­ta.

Sinna

 • Satu­tans­si 3–4 v. ja 5–6 v.

Sin­na on apu­val­men­ta­nut PNV:ssä vuo­den. Hän aloit­ti ensim­mäi­sen kau­ten­sa iso­sis­ko­val­men­ta­ja­na, jon­ka jäl­keen hän siir­tyi apu­val­men­ta­maan satu­tans­sia. Apu­val­men­ta­mi­sen lisäk­si Sin­na voi­mis­te­lee PNV:n 14–16 kil­pa­sar­jan jouk­ku­ees­sa. Hän on har­ras­ta­nut jouk­kue­voi­mis­te­lua jo kah­dek­san vuot­ta.