Tekstilogo PNV

Yhteistyökumppanit

PNV tar­jo­aa yhteis­työ­kump­pa­neil­leen lois­ta­van mah­dol­li­suu­den tavoit­taa lähia­lu­een asuk­kai­ta ja tukea pai­kal­lis­ten las­ten ja nuor­ten har­ras­tus- ja kil­pai­lu­toi­min­taa.

Seurassamme liikkuu yli 1 500 alueen asukasta

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tar­jo­aa laa­du­kas­ta lii­kun­taa kai­ke­ni­käi­sil­le:  las­ten ja nuor­ten sekä aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­taa, jouk­kue­voi­mis­te­lua aina maa­il­man hui­pul­le sekä show­tans­sia. 

Toi­mim­me Poh­jois-Hel­sin­gis­sä Paki­lan, Palo­hei­nän, Torp­pa­rin­mäen ja Oulun­ky­län alueil­la. Jär­jes­täm­me myös voi­mis­te­lu- ja tans­si­kil­pai­lu­ja sekä tapah­tu­mia, kuten kevät- ja jou­lu­näy­tök­set ja gaa­lat.

Laaja verkosto ja aktiiviset jäsenet

Tavoi­tam­me jäse­nis­töm­me jäsen­kir­jeen muo­dos­sa.

Vii­koit­tain lii­ku­tam­me aikui­sia 30 viik­ko­tun­nin sekä lap­sia ja nuo­ria 25 viik­ko­tun­nin ver­ran. Jouk­kue­voi­mis­te­lun jouk­kuei­tam­me on 27 ja tans­si­jouk­kuei­ta 6. 

Net­ti­si­vum­me ovat ahke­ras­sa käy­tös­sä. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa toi­mim­me vir­keäs­ti sekä Face­boo­kis­sa että Ins­ta­gra­mis­sa.

Kil­pai­lui­him­me ja tapah­tu­miim­me osal­lis­tuu vuo­sit­tain tuhan­sia osal­lis­tu­jia ja kat­so­jia.

1500+ jäsentä

1700+/kk sivustokävijää

2000+ seuraajaa

3000+ seuraajaa

Yhteistyömahdollisuudet

PNV tar­jo­aa mah­ta­van mah­dol­li­suu­den tavoit­taa lähia­lu­een asuk­kaat seu­rayh­tei­sön kaut­ta. Yhteis­työ­kump­pa­ni pää­set tuke­maan alu­een las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia sekä kil­pai­lu­toi­min­taa.

Tar­joam­me näky­vyyt­tä:

Mie­lel­läm­me kes­kus­te­lem­me eri­lai­sis­ta yhteis­työ­vaih­toeh­dois­ta.

Lisä­tie­dot:

Toi­min­nan­joh­ta­ja Emi­lia Hei­no­nen
emilia.heinonen@pnv.fi, 050 552 6101

Kumppanit