Tekstilogo PNV

Lasten leirit

Pakilan Voimistelijat järjestää lapsille leirejä koulun loma-aikoina

Voi­mis­te­lul­li­sia loma­lei­re­jä pide­tään syys­lo­mal­la (viik­ko 42) ja hiih­to­lo­mal­la (viik­ko 8). Lii­kun­nal­li­set kesä­lei­rit jär­jes­te­tään heti kou­lu­jen kesä­lo­man alkaes­sa kah­den vii­kon ajan (vii­kot 23 ja 24) sekä kou­lu­jen kesä­lo­man päät­teek­si elo­kuus­sa (viik­ko 31 ja viik­ko 32 ma-ke).

Lisäk­si kesä­lo­man alkaes­sa jär­jes­täm­me Sta­ra-lei­rin jouk­kue­voi­mis­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le lap­sil­le.

Voimistelulliset lomaleirit 7–10-vuotiaille

Lei­ril­lä lii­ku­taan moni­puo­li­ses­ti tutus­tuen eri voi­mis­te­lu­la­jei­hin ja tans­siin.

Lei­ri­päi­vät koos­tu­vat kah­des­ta har­joi­tuk­ses­ta, joi­den välis­sä syö­dään lou­nas ja ulkoil­laan. Har­joi­tuk­sis­sa ope­tel­laan perus­lii­kun­ta­tai­to­ja voi­mis­te­lun kei­noin ja kehi­te­tään tär­kei­tä lii­kun­nal­li­sia omi­nai­suuk­sia leik­kien ja haus­ko­jen har­joit­tei­den avul­la. Lei­ri­päi­vi­nä myös ulkoil­laan leik­kien ja ret­keil­len.

Lei­ri toteu­tuu mikä­li 8 las­ta ilmoit­tau­tuu.

Syyslomaleiri

AIKA: viik­ko 42
PAIKKA: PNV:n toi­mis­to, Ohra­huh­dan­tie 4 ja lähia­luei­den leik­ki­puis­tot

HINTA:
150 € / viik­ko
35 € / päi­vä

Sisäl­tää läm­pi­män lou­naan ja hedel­mä­vä­li­pa­lan.

Ei sisäl­lä vakuu­tus­ta.
Vas­tuu­oh­jaa­ja: San­na Pel­to­la

Hiihtolomaleiri

AIKA: viik­ko 8
PAIKKA: PNV:n toi­mis­to, Ohra­huh­dan­tie 4 ja lähia­luei­den leik­ki­puis­tot

HINTA:
150 € / viik­ko
35 € / päi­vä

Sisäl­tää läm­pi­män lou­naan ja hedel­mä­vä­li­pa­lan.

Ei sisäl­lä vakuu­tus­ta.
Vas­tuu­oh­jaa­ja: San­na Pel­to­la

Liikunnalliset kesäleirit 7–10 ‑vuotiaille

Lei­ril­lä lii­ku­taan moni­puo­li­ses­ti niin voi­mis­tel­len kuin mui­hin­kin lajei­hin tutus­tuen ja lii­kun­nal­li­sia perus­tai­to­ja har­joi­tel­len.

Lei­ri­päi­vi­nä ulkoil­laan vähin­tään puo­let ajas­ta säi­den sal­lies­sa. Lei­ri­viik­koon kuu­luu ret­ki­päi­vä las­ten toi­vei­den mukai­ses­ti alu­een eri toi­mi­joi­den kans­sa yhteis­työs­sä (Kor­kee Palo­hei­nä, Kum­pu­lan maa­ui­ma­la, Tuo­ma­rin­ky­län kar­ta­no, Hal­tia­lan kar­ta­no).

Lei­ri toteu­tuu mikä­li 8 las­ta ilmoit­tau­tuu / vko.

Kesäleiri viikoilla 23 ja 24

PAIKKA: PNV:n toi­mis­to, Ohra­huh­dan­tie 4 ja lähia­luei­den leik­ki­puis­tot

HINTA:
150 € / viik­ko
250 € molem­mat vii­kot yhteis­hin­taan

Sisäl­tää läm­pi­män lou­naan ja hedel­mä­vä­li­pa­lan.

Ei sisäl­lä vakuu­tus­ta.
Vas­tuu­oh­jaa­ja: Iiris Leh­ti­nen

Kesäleiri viikoilla 31 ja 32 (ma-ke)

PAIKKA: PNV:n toi­mis­to, Ohra­huh­dan­tie 4 ja lähia­luei­den leik­ki­puis­tot

HINTA:
150 € / viik­ko (vko 31)
95 € / viikko(vko 32: ma-ke)
35 € / päi­vä (vapaa­va­lin­tai­set päi­vät vii­koil­la 31 ja 32)
210 € molem­mat vii­kot yhteis­hin­taan

Sisäl­tää läm­pi­män lou­naan ja hedel­mä­vä­li­pa­lan.

Ei sisäl­lä vakuu­tus­ta.
Vas­tuu­oh­jaa­ja: Kevät Kois­ti­nen

Staraleiri 6–10-vuotiaille

Lei­ri on tar­koi­tet­tu 6–10-vuotiaille seu­ran Sta­ra-jouk­kue­lai­sil­le, sekä sta­ra­jouk­kueis­ta ja jouk­kue­voi­mis­te­lun val­men­nus­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le lap­sil­le. Lei­ril­le osal­lis­tu­mi­seen ei ole tai­to­vaa­ti­muk­sia.

Lei­ril­lä tutus­tu­taan jouk­kue­voi­mis­te­lun lajiin ja har­joit­te­luun ja lei­ril­tä saa mai­nion star­tin jouk­kue­voi­mis­te­lun val­men­nus­jouk­kuei­siin osal­lis­tu­mi­sel­le, sekä lisä­buus­tia ja moti­vaa­tio­ta voi­mis­te­lu­har­joit­te­luun. Lei­ri­päi­vien aika­na myös ulkoil­laan sään­nöl­li­ses­ti.

Lei­ril­lä syö­dään omat eväät lou­naak­si. Lei­rin ohjat­tu toi­min­ta on klo 10–14.

Lei­ri toteu­tuu mikä­li 8 las­ta ilmoit­tau­tuu. 

AIKA: viik­ko 23
PAIKKA: Pik­ku­tu­pa, Tee­ri­suon­ku­ja 4
HINTA: 100 € / vko
Vas­tuu­oh­jaa­ja: Iiris Leh­ti­nen

Ilmoittaudu leirille

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu MyClub ‑jäsen­jär­jes­tel­män kaut­ta – valit­se alta oikea lei­ri ja ilmoit­tau­du mukaan! Huo­mioit­han, että MyClu­biin ilmoi­te­taan lap­si ja huol­ta­jan tie­dot lisä­tään lap­sen tilil­le.