Tekstilogo PNV

PNV | på svenska

Pakilan Voimistelijat, PNV, är en aktiv gymnastikförening i Helsingfors

Före­nin­gen grun­da­des år 1947. Före­nin­gens lån­ga his­to­ria och den star­ka idrotts­ge­mens­ka­pen bidrar till att klub­ben har över 1500 med­lem­mar i alla åldersgrup­per.

PNV är aktiv i nor­ra Hel­sing­fors, inklusi­ve Baggbö­le, Sve­dän­gen, Tor­par­bac­ken, Åggel­by, Mån­sas, Malm, Kung­se­ken och Post­par­ken. Före­nin­gen är med­lem i Fin­lands Gym­nas­tikför­bund.

PNV erbjuder ett brett utbud av tävlingsgrupper och hobbygrupper för våra medlemmar:

AGG Tävlingsgrupper:

Täv­lan­de lag inom este­tisk grupp­gym­nas­tik väl­kom­nar idrot­ta­re från 6 års ålder ända till vux­na, och ger dem möj­lig­het att föl­ja sin pas­sion för gym­nas­tik och möj­lig­het att till och med nå de högs­ta täv­lings­nivåer­na.

PNV Dancers:

Täv­lings­dans­lag i åldern 9–18 och vux­na, med fasci­ne­ran­de show­danss­tils- koreo­gra­fier. Vi erb­ju­der också öpp­na dans­tillfäl­len för del­ta­ga­re i alla åldrar.

Idrottsgrupper för barn:

Vi erb­ju­der mång­si­dig rörel­se till barn och unga i åldern 3- 13 år; gym­nas­tik, akro­ba­tik och dans i en rolig och stöd­jan­de mil­jö för barn att utveckla grund­läg­gan­de fär­dig­he­ter och stär­ka sitt självfört­roen­de. Vi erb­ju­der också gym­nas­tik för famil­jegrup­per, i vil­ka vux­na kan del­ta till­sam­mans med sitt barn (i åldern 0- 3 år).

Gruppträning för tonåringar:

För tonå­rin­gar i åldern 13- 19 år innehål­ler våra trä­ningsgrup­per dyna­mis­ka övnin­gar såsom dans­mix och oli­ka kropp­söv­nin­gar, utfor­ma­de för att hål­la tonå­rin­gar akti­va och enga­ge­ra­de i en social mil­jö.

Gruppträning för vuxna:

Obe­roen­de av kon­di­tions­nivå kan alla vux­na hit­ta sin favo­ritgrupp inom vår led­da motion, t.ex. mång­si­dig kropp­strä­ning, dans (såsom Lati­no­fit och Zum­ba), yoga och Pila­tes.

Välkommen med i PNV – verksamheten!

PNV har en varm idrotts­ge­mens­kap och vi tar gär­na emot nya med­lem­mar.

För mer infor­ma­tion, tve­ka inte att kon­tak­ta vår vän­li­ga per­so­nal på kon­to­ret.

tehotreenit