Tekstilogo PNV

Tapahtumat

Tulossa olevat tapahtumat — katso lisätiedot

Pink Dance Stars PNV

PNV:llä tapahtuu ympäri vuoden!

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat jär­jes­tää kau­den aika­na usei­ta pie­nem­piä ja isom­pia tapah­tu­mia, jot­ka kokoa­vat yhteen seu­ran jäse­niä.

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat on koke­nut kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­jä ja jär­jes­tää vuo­sit­tain usei­ta kil­pai­lu- ja Sta­ra-tapah­tu­mia.

Jouk­kue­voi­mis­te­lun PNV CUP kil­pai­lut käy­dään tyy­pil­li­ses­ti mar­ras- ja tou­ko­kuus­sa vuo­sit­tai­ses­ti. Pink­ki Sta­ra tapah­tu­ma jär­jes­te­tään yleen­sä mar­ras- ja huh­ti­kuus­sa. Voi­mis­te­lu­lii­ton Kisa­net pal­ve­lus­ta löy­dät aina ajan­ta­sai­set tie­dot voi­mis­te­lun kil­pai­luis­ta ja Sta­ra-tapah­tu­mis­ta.

PNV jär­jes­tää myös suo­si­tuk­si nous­sut­ta hyvän mie­len Pink Dance Stars (PDS) tans­si­kil­pai­lua. PDS jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa ja lisä­tie­to­ja voit lukea kil­pai­lu­jen omil­ta net­ti­si­vuil­ta.

Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­set kokouk­set jär­jes­te­tään mar­ras- ja tou­ko­kuus­sa. Näis­sä kokouk­sis­sa seu­ran jäse­net käyt­tä­vät pää­tän­tä­val­taa ja päät­tä­vät seu­ran asiois­ta kuten toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja bud­je­tin hyväk­sy­mi­ses­tä sekä hal­li­tuk­sen kokoon­pa­nos­ta.

Kauden päättyessä näytöksiä ja loma-ajalla leirejä

Kau­den päät­tyes­sä har­ras­ta­jat ja kil­pai­li­jat esiin­ty­vät seu­ran näy­tök­sis­sä. 

PNV jär­jes­tää jou­lu­kuus­sa jou­lu­näy­tök­sen sekä tou­ko­kuus­sa kevät­näy­tök­sen, jois­sa kau­den aika­na opit­tu­ja tai­to­ja pää­see jokai­nen esit­tä­mään ylei­sön edes­sä. Juh­la­vuo­si­na toi­min­ta­vuo­den hui­pen­taa gaa­la.

Kou­lu­jen loma-aikoi­na PNV jär­jes­tää lei­re­jä lap­sil­le (noin 6–10-vuotiaille). Syys- ja hiih­to­lo­mal­la pide­tään lii­kun­nal­li­sia loma­lei­re­jä ja kesä­kuus­sa jär­jes­te­tään lii­kun­nal­li­nen kesä­lei­ri sekä jouk­kue­voi­mis­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le Sta­ra-lei­ri.

Tutus­tu PNV:n loma­lei­rei­hin.

PNV:n joukkuevoimistelijoita

Tapahtumien vuosikello

Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu