Tekstilogo PNV

Kehonhuoltotunnit

Joogaa, yin joogaa, pilatesta.. Tutustu kehonhuoltotunteihimme!

Kehon­huol­to­tun­nit aut­ta­vat palau­tu­mi­ses­sa sekä yllä­pi­tä­vät ja lisää­vät kehon liik­ku­vuut­ta, voi­maa, koor­di­naa­tio­ta ja tasa­pai­noa.

Tun­ti­va­li­koi­mam­me koos­tuu kah­den hin­ta­luo­kan tun­neis­ta, ryh­mä­lii­kun­nan perus­tun­neis­ta ja eril­lis­mak­sui­sis­ta tun­neis­ta. * Eril­lis­mak­sui­set tun­nit mer­kit­ty täh­del­lä.

Alta löy­dät tar­kem­mat tun­ti­ku­vauk­set, jot­ta voit vali­ta juu­ri sinul­le sopi­vim­mat tun­nit – ter­ve­tu­loa mukaan!

Asahi

Asa­hi on Suo­mes­sa kehi­tet­ty ter­veys­lii­kun­ta­muo­to, joka on suun­ni­tel­tu län­si­maa­lai­sel­le ihmi­sel­le. Se sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja ‑kun­toi­sil­le.

Asa­hi on yksin­ker­tais­ta, mut­ta koko­nais­val­tais­ta ja teho­kas­ta lii­kun­taa, joka aut­taa ihmis­tä yllä­pi­tä­mään fyy­sis­tä ter­veyt­tään ja hen­kis­tä tasa­pai­no­aan.

FasciaMethod ‑kehonhuoltoharjoittelu

Sopii sinul­le, mikä­li haluat oppia yhdis­tä­mään liik­ku­vuus­har­joit­te­lua muu­hun har­joit­te­luun sekä huol­ta­maan kehoa aktii­vi­ses­ti ja dynaa­mi­ses­ti.

Tun­nil­la ollaan ilman ken­kiä, ja oma mat­to kan­nat­taa ottaa mukaan.

Flow Jooga*

Flow joo­ga­tun­nil­la pää­set naut­ti­maan vir­taa­vas­ta liik­kees­tä ja läs­nä­olos­ta omas­sa kehos­sa. Har­joi­tus lisää moni­puo­li­ses­ti sekä voi­maa että liik­ku­vuut­ta.

Jokai­nen tun­ti on uniik­ki koko­nai­suu­ten­sa ja sisäl­tää asa­na­har­joi­tuk­sen lisäk­si myös ripauk­sen medi­taa­tio­ta ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia.

Har­joi­tus­ta on mah­dol­lis­ta muo­ka­ta omien tar­pei­den mukaan, eikä tun­ti edel­ly­tä aiem­paa koke­mus­ta joo­gas­ta.

Jooga*

Liik­ku­vuut­ta ja voi­maa lisää­vä joo­ga­tun­ti, jos­sa lii­ku­taan asa­nas­ta toi­seen hen­gi­tyk­sen tah­dis­sa. Sisäl­tää kevyem­piä ja voi­mak­kaam­pia osuuk­sia.

Kaik­ki asa­nat voi muo­ka­ta itsel­le sopi­vik­si omaa kehoa kuun­nel­len.

Kehonhuolto

Kehon­huol­to­tun­nit ovat rau­hal­li­sia tun­te­ja, jois­sa kes­ki­ty­tään liik­ku­vuu­teen, kehon lin­jauk­siin ja tuki­li­hak­siin. Tavoit­tee­na on rau­hoit­taa mie­li ja keho arjen kii­rei­den kes­kel­lä.

Kehon­huol­to­tun­neis­ta on hyvä aloit­taa jump­pa­har­ras­tus. Tun­ti sopii myös aktii­vi­liik­ku­jil­le palaut­ta­vak­si har­joit­teek­si.

Pilates*

Joseph Pila­tek­sen kehit­tä­mä kehon­hal­lin­ta­me­ne­tel­mä.

Pila­tes tun­nin tavoit­tee­na on oppia löy­tä­mään ja työs­tä­mään kes­ki­var­ta­lon syvät lihak­set, sekä oppia hah­mot­ta­maan ja hal­lit­se­maan omaa kehoa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la taval­la eri­to­ten sel­kä­ran­gan ja har­tia­ren­kaan osal­ta.

Pila­tes liik­keet teh­dään sula­vas­ti hen­gi­tyk­sen ryt­mit­tä­mä­nä.

Slow Jooga

Slow joo­gas­sa hae­taan koko­nais­val­tais­ta hyvää oloa mm. vapaut­ta­mal­la kehos­ta kireyk­siä ja har­joit­ta­mal­la lem­pe­ää läs­nä­oloa. Kurs­si tar­jo­aa myös mah­dol­li­suu­den ren­tou­tu­mi­seen arjen kes­kel­lä.

Jokai­nen har­joi­tus aloi­te­taan pysäh­ty­mi­sel­lä oman kehon ja mie­len äärel­le, min­kä jäl­keen siir­ry­tään lem­pe­ään ja kehoa hel­li­vään flow-har­joi­tuk­seen. Lopuk­si antau­du­taan yin-joo­gan syvä­ren­tout­ta­viin asa­noi­hin. Har­joi­tus pää­te­tään lop­pu­ren­tou­tuk­seen.

Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä aikai­sem­paa joo­ga­ko­ke­mus­ta.

Yin Jooga*

Yin joo­ga­tun­nil­la lisääm­me liik­ku­vuut­ta sekä ren­tou­tam­me kehoa ja miel­tä pit­kien, avaa­vien yin joo­gan asen­to­jen avul­la.

Tun­ti sopii mai­nios­ti sekä itse­näi­sek­si har­joi­tuk­sek­si että palaut­ta­vak­si har­joi­tuk­sek­si flow joo­gan tai muun lii­kun­ta­tun­nin jäl­keen. Tun­ti ei nos­ta­ta syket­tä vaan joh­dat­te­lee sinut lem­peäs­ti koh­ti sisäis­tä rau­haa ja hyviä yöunia.

Tun­ti sopii kai­kil­le eikä sinul­la tar­vit­se olla aiem­paa koke­mus­ta joo­gas­ta.

Tule jumppaamaan!

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den!

Toi­mim­me Poh­jois-Hel­sin­gis­sä ja seu­ras­sam­me liik­kuu jo yli 1 500 alu­een asu­kas­ta. Tule mukaan par­haa­seen seu­raan!

aikuisten ryhmäliikunnantunti käynnissä.