Tekstilogo PNV

Tietoa valmennustoiminnasta

PNV:ssä on jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa kak­si har­joi­tus­kaut­ta:
kevät (1.1–30.6.) ja syk­sy (1.7–31.12.).

Tietoa toiminnasta, valmennuksesta ja maksuista

Voi­mis­te­li­ja ja hänen per­heen­sä sitou­tu­vat aina yhteen kau­teen ker­ral­laan: joko kevät- tai syys­kau­teen. Jouk­ku­een jäse­nyys har­joi­tus­kau­den alus­sa mer­kit­see per­heel­le sitou­tu­mis­ta kaut­ta kos­ke­viin val­men­nus- ja jouk­kue­mak­sui­hin. Mak­su­ja ei palau­te­ta, jos voi­mis­te­li­ja lopet­taa kes­ken kau­den.

Huom! Val­tao­sin Sta­ra-jouk­kueil­la jäse­nyys alkaa vas­ta elo­kuus­sa tai syys­kuun alus­sa.

Maksut

Jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa mak­sut koos­tu­vat val­men­nus­mak­sus­ta, seu­ran jäsen­mak­sus­ta, jouk­kue­mak­sus­ta sekä lisens­sis­tä.

Valmennusmaksut

Val­men­nus­mak­su­jen suu­ruus mää­rit­tyy pää­asias­sa jouk­ku­een har­joit­te­lu­tun­tien mää­rän mukaan. Val­men­nus­mak­su kat­taa val­men­ta­jien pal­kat, nor­maa­li­lu­ku­jär­jes­tyk­seen kuu­lu­vat sali­ku­lut ja koreo­gra­fian perus­ku­lut. Val­men­nus­mak­su las­ku­te­taan ker­ran kuu­kau­des­sa (syys­kau­del­la vii­si las­kua ja kevät­kau­del­la kuusi las­kua).

Pää­val­men­ta­ja laa­tii val­men­nus­toi­min­nan bud­je­tin, jon­ka seu­ran hal­li­tus hyväk­syy ja esit­te­lee seu­ran kevät­ko­kouk­ses­sa osa­na koko seu­ran bud­jet­tia, joka ko. kokouk­ses­sa hyväk­sy­tään. Kai­kil­la seu­ran jäse­nil­lä on oikeus osal­lis­tua seu­ran syys- ja kevät­ko­kouk­siin.

Jäsenmaksu

Jokai­nen voi­mis­te­li­ja mak­saa myös ker­ran vuo­des­sa (syys­kau­den alus­sa) seu­ran jäsen­mak­sun: 30 euroa. Jokai­nen val­men­nus­ryh­mien voi­mis­te­li­ja rekis­te­röi­tyy PNV:n jäse­nek­si. Rekis­te­röi­ty­mis­tie­dois­ta syn­tyy PNV:n jäsen­re­kis­te­ri, joka on luon­teel­taan hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­ri.

Joukkuemaksu

Jouk­kue­mak­sul­la kate­taan jouk­ku­eel­le syn­ty­nei­tä seu­raa­via kulu­ja:

 • kil­pai­lua­sut ja väli­neet
 • kil­pai­lui­hin ilmoit­tau­tu­mis­mak­sut
 • kau­pun­ki­lei­rit
 • lei­ri- ja kil­pai­lu­mat­kois­ta aiheu­tu­vat kulut, myös val­men­ta­jien osal­ta
 • yli­mää­räi­set sali- ja har­joit­te­lu­mak­sut (mm. val­men­ta­jien pal­kat yli­mää­räi­sis­tä har­joi­tuk­sis­ta)
 • yli­mää­räi­set koreo­gra­fia­ku­lut (mikä­li ylit­tä­vät val­men­nus­mak­suun sisäl­ty­vän osuu­den)
 • muut mah­dol­li­set kulut, jot­ka eivät kuu­lu val­men­nus­mak­sun pii­riin

Jouk­ku­een bud­je­tin laa­tii jouk­ku­een rahas­ton­hoi­ta­ja. Jouk­kueil­la on pää­tös­val­ta omaan bud­jet­tiin­sa, jol­loin jouk­kue ottaa kan­taa mm. mat­kus­tus­ta­paan ja mukaan läh­te­vien val­men­ta­jien kus­tan­nuk­siin.

Kil­pai­le­vil­la jouk­kueil­la on jouk­kue­koh­tai­set tilit, jot­ka ava­taan seu­ran kaut­ta, ei hen­ki­lö­koh­tai­si­na tilei­nä.

Jouk­kuei­den on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa varain­han­kin­taa, mikä­li jouk­ku­een van­hem­mat ovat sii­hen haluk­kai­ta ja pys­ty­vät sitä orga­ni­soi­maan. Varain­han­kin­nas­sa tuo­tot mene­vät aina koko jouk­ku­een hyväk­si riip­pu­mat­ta sii­tä ket­kä ovat varain­han­kin­taan osal­lis­tu­neet, tämä vero­tuk­sel­li­sis­ta syis­tä. Jouk­kue voi hank­kia itsel­leen spon­so­rin, jol­loin spon­so­rin tuo­mat etuu­det ohja­taan suo­raan jouk­ku­een hyväk­si.

Lisenssi

Jokai­sel­la Voi­mis­te­lu­lii­ton alai­siin kil­pai­lui­hin ja tapah­tu­miin osal­lis­tu­val­la urhei­li­jal­la tulee olla voi­mas­sa ole­va kil­pai­lu­lu­pa eli lisens­si. Lisens­si on voi­mas­sa 1.9.–31.8. Lisens­si­ta­so­ja on nel­jä eri­lais­ta:

 • Sta­ra-tapah­tu­miin osal­lis­tu­vat: Sta­ra
 • Har­ras­te-sar­jat: Har­ras­te
 • 8–10v., 10–12v., sekä kil­pa-sar­jat : Kil­pa B
 • SM-sar­jat: Kil­pa A

Lisens­si han­ki­taan Voi­mis­te­lu­lii­ton Hoi­ka-jär­jes­tel­män kaut­ta. Jäsen­re­kis­te­ris­tä vali­taan ”Lisens­sien osto” ja ”Urhei­li­ja”. Sivu ohjaa oikean lisens­sin valin­nan jäl­keen mak­sun verk­ko­pank­kiin, jol­loin mak­su on teh­tä­vä heti lisens­siä ostet­taes­sa.

Lin­sens­sin voi ostaa vakuu­tuk­sel­la tai ilman, mikä­li oman vakuu­tus­yh­tiö­si tapa­tur­ma­va­kuu­tus kat­taa kil­pai­lu­toi­min­nan. Huo­mioi kui­ten­kin, että jokai­sel­la lii­ton alai­siin kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­val­la voi­mis­te­li­jal­la on olta­va voi­mas­sa ole­va tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Lisens­siin sisäl­ty­vän vakuu­tuk­sen perus­teel­la kor­va­taan tapa­tur­mas­ta aiheu­tu­nut vam­man hoi­to, lää­ke­tie­teel­li­nen hait­ta ja kuo­le­ma vakuu­tuseh­to­jen mukai­ses­ti. Lisens­si­va­kuu­tuk­ses­ta ei kui­ten­kaan kor­va­ta rasi­tus­vam­mo­ja ja mui­ta vähi­tel­len syn­ty­viä vam­mo­ja. Näi­tä var­ten jokai­nen voi hank­kia oman sai­ras­ku­lu­va­kuu­tuk­sen. Ulko­maan kisa­mat­koil­la jokai­sel­la voi­mis­te­li­jal­la on olta­va voi­mas­sa ole­va mat­kus­ta­ja­va­kuu­tus. Kil­pa­li­sens­si kat­taa ulko­mail­la vain kil­pai­lu- ja har­joi­tus­ti­lan­teet, ei esi­mer­kik­si sai­raus­ta­pauk­sia.

Alennukset

PNV voi myön­tää eril­li­seen haku­käy­tän­töön poh­ja­ten vapaa­op­pi­las­pai­kan hen­ki­löl­le, jon­ka per­heel­lä on tila­päi­sis­tä talou­del­li­sis­ta syis­tä eri­tyi­siä vai­keuk­sia suo­riu­tua val­men­nus­mak­suis­ta. Vapaa­op­pi­las­paik­kaa on haet­ta­va 30.8. tai 15.1. men­nes­sä. PNV voi myön­tää vapaa­pai­kan tila­päi­se­nä tuke­na, enin­tään 2 peräk­käi­se­nä vuon­na. PNV voi myön­tää vapaa­op­pi­las­paik­ko­ja ker­ral­laan enin­tään kah­del­le voi­mis­te­li­jal­le luku­kau­des­sa. Osit­tai­nen mak­su­va­pau­tus on har­kin­nan­va­rais­ta. Pää­tök­set tekee PNV:n hal­li­tus. Ano­muk­sia käsit­te­lee seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja.

Voi­mis­te­li­jal­le voi­daan myön­tää kisas­ti­pen­di ulko­maan kisa­mat­kaan mat­kus­tus- ja majoi­tus­ku­lui­hin.

Jos val­men­ta­ja arvioi, että voi­mis­te­li­ja ei louk­kaan­tu­mi­sen vuok­si voi kau­den aika­na osal­lis­tua yhteen­kään kil­pai­luun, urhei­li­ja saa val­men­nus­mak­sus­ta huo­jen­nus­ta 1/3. Täy­den lää­kä­rin mää­rää­män urhei­lu­kiel­lon ajal­ta 2 vii­kon oma­vas­tuun jäl­keen ei tar­vit­se mak­saa val­men­nus­mak­sua. Jos kum­pi­kin ehto toteu­tuu, vapau­tus val­men­nus­mak­sus­ta huo­mioi­daan sii­nä mää­rin kuin alen­nus ylit­tää 1/3 val­men­nus­mak­sua­len­nuk­sen.

Edustusasut

Seu­ran kil­pa­voi­mis­te­li­joil­la on kisois­sa yllä seu­ran edus­tusa­su, ellei lii­ton tahol­ta tule muu­ta ohjeis­tus­ta (lähin­nä maa­jouk­kue). Edus­tusa­su koos­tuu PNV-edus­tus­hup­pa­ris­ta, PNV-topis­ta tai PNV pit­kä­hi­hai­ses­ta pai­das­ta sekä mus­tis­ta housuis­ta.

PNV:n edus­tusa­sut on tilat­ta­vis­sa verk­ko­kau­pas­ta.

Valokuvaus ja videointi

Seu­ran tai jouk­kuei­den edus­ta­jat valo- ja video­ku­vaa­vat voi­mis­te­li­joi­ta ja jouk­kuei­ta har­joi­tuk­sis­sa sekä kil­pai­luis­sa ja tapah­tu­mis­sa. 

Valo­ku­via ja video­tal­len­tei­ta hyö­dyn­ne­tään PNV:n ja jouk­kuei­den sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa sekä PNV:n net­ti­si­vuil­la.

Voi­mis­te­li­jan tulee huo­leh­tia kau­den alus­sa, että kuvaus­lu­pa on kun­nos­sa jäsen­re­kis­te­ris­sä.

PNV:n joukkuevoimistelija pallon kanssa.

Terveelliset elämäntavat

Ravin­nol­la on suu­ri mer­ki­tys voi­mis­te­li­jan kas­vun, kehi­tyk­sen ja palau­tu­mi­sen mah­dol­lis­ta­ja­na. Van­hem­man roo­li on tar­jo­ta lap­sel­le koto­na ter­veel­lis­tä ja moni­puo­lis­ta arki­ruo­kaa. Lap­sen tuli­si syö­dä sään­nöl­li­sin välia­join, eikä ruo­kai­lu­jen väliä tule pääs­tää lii­an pit­käk­si. Pää­sään­töi­ses­ti sopi­va ruo­kai­lu­vä­li on 3–4 tun­tia. Voi­mis­te­li­jan tuli­si syö­dä mie­lel­lään vähin­tään tun­tia ennen har­joi­tuk­sia ja välit­tö­mäs­ti har­joi­tus­ten jäl­keen. Vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa, kun har­joi­tuk­set kes­tä­vät 2,5–3 h, har­joi­tus­ten jäl­kei­sel­le koti­mat­kal­le ja eten­kin pit­kil­le paluu­mat­koil­le lei­reil­tä on hyvä olla muka­na palaut­ta­va eväs. PNV pyr­kii jär­jes­tä­mään jouk­kueil­le ja van­hem­mil­le ravin­to­luen­non tasai­sin välia­join.

Voi­mis­te­li­jan tulee laji­har­joit­te­lun lisäk­si ulkoil­la ja liik­kua moni­puo­li­ses­ti har­joi­tus­ten ulko­puo­lel­la. Lii­kun­ta­suo­si­tus­ten mukaan jokai­sen lap­sen ja nuo­ren tulee liik­kua reip­paas­ti vähin­tään joka päi­vä. Hui­pul­le täh­tää­väl­le urhei­li­jal­le sopi­va koko­nais­lii­kun­ta­mää­rä per viik­ko on 20 tun­tia sisäl­täen laji­har­joit­te­lun. Eten­kin lap­suusiäs­sä van­hem­man roo­li huo­leh­tia lap­sen riit­tä­väs­tä lii­kun­nas­ta ja lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan opet­ta­mi­ses­ta koros­tuu.

Lap­sen tuli­si nuk­kua joka yö vähin­tään 9–10 tun­tia kas­vun jak­sa­mi­sen sekä palau­tu­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Unen mää­rän lisäk­si unen tulee olla myös laa­dul­taan hyvää. Ennen nuk­ku­maan­me­noa lap­sel­la tuli­si myös olla aikaa rau­hoit­tua. Fyy­si­ses­ti tai hen­ki­ses­ti ras­kaam­pien aiko­jen aika­na unen­tar­ve voi myös poik­keuk­sel­li­ses­ti lisään­tyä.

Lii­kun­ta­har­ras­tus edis­tää ylei­ses­ti lap­sen ter­veyt­tä, mut­ta välil­lä sii­nä voi sat­tua myös louk­kaan­tu­mi­sia. Mikä­li val­men­ta­ja ker­too lap­sen satut­ta­neen itsen­sä har­joi­tuk­sis­sa tai lap­si ker­too koto­na satut­ta­neen­sa itsen­sä, tulee hakeu­tua mah­dol­li­sim­man pian lää­kä­rin tai fysio­te­ra­peu­tin hoi­toon – var­sin­kin, jos vam­ma ei ala sel­keäs­ti para­ne­maan muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Täs­tä tulee myös ilmoit­taa val­men­ta­jal­le pikim­mi­ten. Val­men­ta­jan tulee myös tie­tää, mikä oli lää­kä­rin diag­noo­si sekä hoi­toeh­do­tus, jot­ta nämä voi­daan ottaa huo­mioon har­joit­te­lus­sa. Val­men­ta­ja saat­taa myös suo­si­tel­la van­hem­mal­le lap­sen vie­mis­tä lää­kä­rin tai fysio­te­ra­peu­tin luok­se ja täl­löin suo­si­tus tulee ottaa vaka­vas­ti. Val­men­ta­jan tulee myös tie­tää voi­mis­te­li­jan ylei­ses­tä ter­vey­den­ti­las­ta, kuten pit­kä­ai­kai­sis­ta sai­rauk­sis­ta (dia­be­tes, epi­lep­sia yms.). Val­men­ta­jat läh­te­vät myös mie­lel­lään mah­dol­li­suuk­sien­sa mukaan lap­sen kans­sa lää­kä­rin tai fysio­te­ra­peu­tin käyn­nil­le sekä kes­kus­te­le­vat voi­mis­te­li­jaa hoi­ta­vien hen­ki­löi­den kans­sa har­joi­tuk­sis­sa huo­mioon otet­ta­vis­ta asiois­ta.

Kilpailut ja esiintymiset

Val­men­ta­ja mää­rit­te­lee kau­den alus­sa kil­pai­lut ja/tai Sta­ra-tapah­tu­mat, joi­hin jouk­kue osal­lis­tuu.

Kaik­ki kil­pai­lut ja Sta­ra ‑tapah­tu­mat löy­ty­vät Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton Kisa­net ‑pal­ve­lus­ta. Kisa­ne­tis­tä löy­tyy kat­ta­vas­ti tie­toa kil­pai­luis­ta ja Sta­ra-tapah­tu­mis­ta kuten kil­pai­luin­fot, aika­tau­lut, suo­ri­tus­jär­jes­tyk­set ja ohjeet ylei­söl­le.

Kil­pai­lu­jen ja Sta­ra-tapah­tu­mien lisäk­si jouk­ku­eet esiin­ty­vät kau­den aika­na kisa­kat­sel­muk­sis­sa sekä jou­lu- ja kevät­näy­tök­sis­sä.

joukkuevoimistelu - esitys

Kilpailutoiminnan pelisäännöt

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat toi­voo kai­kil­ta seu­ran­sa jäse­nil­tä sekä voi­mis­te­li­joi­den van­hem­mil­ta reh­tiä, urhei­lul­lis­ta ja posi­tii­vis­ta käyt­täy­ty­mis­tä lei­reil­lä ja kil­pai­luis­sa. Seu­ra halu­aa tul­la tun­ne­tuk­si kan­nus­ta­vas­ta ja erin­omai­ses­ta seu­ra­hen­ges­tä, joka näkyy sekä omien että kil­pa­kump­pa­nei­den reh­ti­nä kan­nus­ta­mi­se­na kil­pai­lu­ta­pah­tu­mis­sa ja nii­hin rin­nas­tet­ta­vis­sa yhtei­sis­sä tilai­suuk­sis­sa.

Urhei­lul­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen kuu­luu myös kaik­kien aikuis­ten esi­mer­kil­li­syys. Tupa­koin­ti tai päih­tei­den vai­ku­tuk­ses­sa esiin­ty­mi­nen las­ten ja nuor­ten tilai­suuk­sis­sa on kiel­let­ty. Epä­ur­hei­li­ja­mai­nen käyt­täy­ty­mi­nen, mui­den jouk­kuei­den tai seu­ro­jen mus­ta­maa­laa­mi­nen ei ole esi­mer­kil­lis­tä toi­min­taa.

Voi­mis­te­li­jat esiin­ty­vät lei­reil­lä ja kil­pai­lu­ta­pah­tu­mis­sa siis­tis­ti, kan­nus­ta­vas­ti ja urhei­li­ja­mai­ses­ti. Nou­da­tam­me kil­pai­lu­jen (tai lei­rien) jär­jes­tä­jien ohjei­ta, olem­me ajois­sa pai­kal­la ja pidäm­me huol­ta siis­tey­des­tä ja hyväs­tä käy­tök­ses­tä mui­ta koh­taan. Val­men­ta­jat ja huol­ta­jat anta­vat täs­sä osal­taan esi­merk­kiä lap­sil­le ja nuo­ril­le.

Lisätietoja

Kul­la­kin jouk­ku­eel­la on van­hem­mis­ta nimet­ty jouk­ku­een­joh­ta­ja, joka toi­mii link­ki­nä seu­raan päin, tukee val­men­ta­jaa ja aut­taa tätä kes­kit­ty­mään jouk­ku­een val­men­nuk­seen.

Oma val­men­ta­ja vas­taa jouk­ku­een val­men­nus­ta kos­ke­viin kysy­myk­siin.

Muis­sa voi­mis­te­lua kos­ke­vis­sa kysy­myk­sis­sä voit­te kään­tyä seu­ran pää­val­men­ta­jan Vir­ve Arjan­teen (virve.arjanne@pnv.fi) puo­leen.