Tekstilogo PNV

Tanssilliset tunnit

Zumba, lavis, lattarit.. Tanssillisilla tunneilla saat antaa musiikin viedä! 

Tun­nil­la kohe­nee niin koor­di­naa­tio kuin syke­kin ryt­mik­kään musii­kin tah­dis­sa. 

Tun­ti­va­li­koi­mam­me koos­tuu kah­den hin­ta­luo­kan tun­neis­ta, ryh­mä­lii­kun­nan perus­tun­neis­ta ja eril­lis­mak­sui­sis­ta tun­neis­ta. * Eril­lis­mak­sui­set tun­nit mer­kit­ty täh­del­lä.

Alta löy­dät tar­kem­mat tun­ti­ku­vauk­set, jot­ta voit vali­ta juu­ri sinul­le sopi­vim­mat tun­nit – ter­ve­tu­loa mukaan!

Aikuisbaletti*

Aikuis­ba­let­ti­tun­nil­la har­joi­tel­laan klas­si­sen bale­tin perus­liik­kei­tä, jot­ka kehit­tä­vät koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa sekä kehon­hal­lin­taa. Tun­neil­la teh­dään tan­ko- ja kes­ki­lat­tia­har­joi­tuk­sia.

Aikuis­ba­let­ti sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja ‑tasoi­sil­le. Se on moni­puo­lis­ta lii­kun­taa, joka paran­taa ryh­tiä, liik­ku­vuut­ta ja kehon hal­lin­taa.

Dancemix

Dance­mixin nimel­lä kul­ke­va tun­ti, jos­sa teh­dään aina muu­ta­maa useam­paa eri tans­si­tyy­liä (esim. jazz, hip hop, nyky­tans­si) ja 2–3 koreo­gra­fi­aa.

Dance mixis­sä­kin koreo­gra­fioi­ta ope­tel­laan perin­tei­sen tans­si­tun­nin tapaan pät­kis­sä.

Lattarit

Lat­ta­rit on haus­ka ja iloi­nen lati­no­tyy­li­nen tun­ti, jos­sa hiki nousee ja musiik­ki tem­paa mukaan. Tun­nin aika­na lii­ku­taan lat­ta­ri­tun­nel­mis­sa ilman vai­kei­ta kuvioi­ta.

Muka­na pysyy hel­pos­ti ja liik­keet sovel­tu­vat kai­ken ikäi­sil­le ja ‑tasoi­sil­le liik­ku­jil­le. Tavoit­tee­na on saa­da hiki pin­taan musii­kin tah­dis­sa ja samal­la kes­ki­var­ta­lon lihak­set kehit­ty­vät. Tun­nin lopus­sa on kevyet palaut­te­lut.

Tule kokei­le­maan ja ihas­tu lat­ta­rei­hin! Tun­nil­la tar­vit­set sisä­ken­gät, juo­ma­pul­lon ja hiki­pyyh­keen.

Lavis (Lavatanssijumppa)

Lavis® on haus­ka, help­po ja hiki­nen lii­kun­ta­muo­to, jon­ka aske­leet ovat yhdis­tel­mä lava­tans­sias­ke­lei­ta ja tut­tu­ja help­po­ja jump­pa-aske­lia.

Lii­kun­ta­muo­to, jos­sa yhdis­tyy lava­tans­si­musiik­ki ja tutut hel­pot jump­pa-aske­leet ”maus­tet­tu­na” lava­tans­sias­ke­lil­la. Lavis­ta tans­si­taan yksin, joten ei ole vaa­raa, että kukaan tal­loo var­pail­le.

Tun­nil­la tans­si­taan tut­tu­ja lava­tans­si­la­je­ja kuten foxi, jenk­ka, rock, jive, cha cha, vals­si ja hump­pa. Tun­nil­le mukaan sisä­lii­kun­ta­ken­gät, hiki­pyy­he ja vesi­pul­lo.

Show Jazz*

Show Jazz-tun­nil­la yhdis­tel­lään jazz­tans­sin perus­tek­niik­kaan show­tans­sin näyt­tä­vyyt­tä ja moni­puo­li­suut­ta.

Tun­neil­la teh­dään tehok­kaat alku­läm­mit­te­lyt, kehi­te­tään lihas­kun­toa ja liik­ku­vuut­ta sekä har­joi­tel­laan tans­si­tek­niik­kaa ja eri­lai­sia jazz- ja show­tans­sin koreo­gra­fioi­ta.

Tun­ti kehit­tää­kin eri­tyi­ses­ti tans­si­jan moni­puo­li­suut­ta ja heit­täy­ty­mis­tai­toa!

Soca

Soca on ryt­mi­käs ja iloi­nen afro­ka­ri­bia­lai­nen kar­ne­vaa­li­tans­si, joka on alku­jaan kotoi­sin Tri­ni­dad & Toba­gos­ta.

Tans­si­na soca kes­kit­tyy perin­tei­ses­ti liik­ku­vien sar­jo­jen ja askel­ten sijaan enem­män ryt­mik­kää­seen ja sula­vaan var­ta­lon­liik­kee­seen, eten­kin lan­tion ja kes­ki­var­ta­lon pyö­ri­tyk­seen, joka tun­ne­taan­kin par­hai­ten nimel­lä wine/wining.

Tun­nil­la nau­ti­taan ryt­mis­tä ja teh­dään lyhyi­tä koreo­gra­fioi­ta.

Zumba

Zum­ba on haus­ka ja teho­kas tans­si­tun­ti, joka poh­jau­tuu kuu­miin lat­ta­ri­ryt­mei­hin (mm. sal­sa, meren­gue, reg­gae­ton, cum­bia).

Tun­nil­la ei raken­ne­ta koko tun­nin mit­tais­ta koreo­gra­fi­aa vaan tun­ti ete­nee reip­paas­ti kap­pa­lees­ta toi­seen. Zum­bas­sa ei ole tär­ke­ää osaat­ko aske­leet vaan riit­tää, että lii­kut musii­kin tah­dis­sa oman osaa­mi­se­si mukaan ja pidät haus­kaa.

Tun­ti sopii hyvin aloit­te­vil­le ja edis­ty­neil­le liik­ku­jil­le.

Tule jumppaamaan!

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den!

Toi­mim­me Poh­jois-Hel­sin­gis­sä ja seu­ras­sam­me liik­kuu jo yli 1 500 alu­een asu­kas­ta. Tule mukaan par­haa­seen seu­raan!

Aikuisten jumpat