Tekstilogo PNV

PNV on helsinkiläinen urheiluseura

Toi­min­ta kat­taa las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan, aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan, PNV Dancers ‑tans­si­lin­jan ja jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­lu- ja val­men­nus­toi­min­nan.

tytöt PNV

Pakilan Voimistelijoissa on yli 1500 jäsentä

Tar­joam­me tar­jo­aa laa­du­kas­ta ja koh­tuu­hin­tais­ta lii­kun­taa, voi­mis­te­lua ja tans­sia kai­ke­ni­käi­sil­le. Har­ras­te­lii­kun­nan tun­te­ja löy­dät lap­sil­le, nuo­ril­le ja aikui­sil­le. Kil­pai­lu­la­jei­na ovat jouk­kue­voi­mis­te­lu ja show­tans­si.

Toi­mim­me Poh­jois-Hel­sin­gis­sä Paki­lan, Palo­hei­nän, Pirk­ko­lan, Torp­pa­rin­mäen, Oulun­ky­län, Mau­nu­lan, Mal­min, Pos­ti­puis­ton, Kunin­kaan­tam­men ja Verä­jän­laak­son ‑alueil­la. Jär­jes­täm­me tun­te­ja omis­sa toi­mi­ti­lois­sa, PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa, PNV Tupa ja PNV Pik­ku­TU­PA har­joi­tus­hal­leis­sa sekä lähia­luei­den kou­luil­la.

Aikuis­lii­kun­nal­lam­me sekä las­ten ja nuor­ten toi­min­nal­lam­me on kum­mal­la­kin laa­dus­ta ker­to­va Olym­pia­ko­mi­tean Täh­ti­seu­ra-tun­nus. Paki­lan Voi­mis­te­li­jat on Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton jäsen.

Arvomme

Toi­min­tam­me poh­jau­tuu arvoil­le, jot­ka näky­vät päi­vit­täi­ses­sä toi­min­nas­sam­me.

PNV:n strategia ja visio

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat on kehit­ty­vä ja kehit­tä­vä lii­kun­ta­seu­ra. 

Uudis­tet­tu stra­te­giam­me täh­tää aina vuo­teen 2028.

Jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa haluam­me olla edel­lä­kä­vi­jöi­tä vas­tuul­li­suu­des­sa, tar­joam­me huip­pu­voi­mis­te­li­jan polun, panos­tam­me las­ten val­men­nuk­seen ja kehi­täm­me val­men­ta­jiam­me ja val­men­nus­tam­me. Tavoit­tee­nam­me on Olym­pia­ko­mi­tean huip­pu-urhei­lun Täh­ti­seu­ra-sta­tus.

Las­ten ja nuor­ten har­ras­te­lii­kun­nas­sa tar­joam­me kiin­nos­ta­van voi­mis­te­li­jan polun lap­suu­den ja nuo­ruu­den kai­kis­sa ikä­vai­heis­sa ja kai­kil­la tavoi­te­ta­soil­la. Panos­tam­me moni­puo­li­seen liik­ku­mi­seen sekä lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen jat­ku­vuu­den var­mis­ta­mi­seen.

Aikuis­ten ryh­mä­lii­kun­nas­sa laa­du­kas ohjaus on tun­nus­merk­kim­me, ja tun­ti­va­li­koi­ma kehit­tyy liik­ku­jien toi­vei­den mukai­ses­ti. Haluam­me lii­kut­taa aikui­sia laa­jas­ti Poh­jois-Hel­sin­gis­sä ja lähia­lueil­la – moni­puo­li­sen, mata­lan kyn­nyk­sen ryh­mä­lii­kun­nan kei­noin. Haluam­me myös akti­voi­da senioi­rei­ta liik­ku­maan,

Tans­sin saral­la haluam­me tar­jo­ta laa­du­kas­ta ja koh­tuu­hin­tais­ta tans­si­har­ras­tus­ta seu­ra­muo­toi­ses­ti. Tar­joam­me moni­puo­li­sia tapo­ja tans­sin har­ras­ta­mi­seen, lap­ses­ta aikui­siin.

Seu­ra­toi­min­taam­me ohjaa huip­pu-urhei­luseu­ran asen­ne. Kehi­täm­me PNV-brän­diä ja tun­net­tuut­tam­me. Hal­lin­tom­me on vas­tuul­lis­ta ja meil­lä on jat­ku­van paran­ta­mi­sen kult­tuu­ri. Panos­tam­me työn­te­ki­jöi­dem­me hyvin­voin­tiin.

PNV seuratoimijaksi

Kiinnostaako seuratoiminta?

Kiin­nos­taa­ko urhei­luseu­ra­toi­min­ta har­ras­tuk­se­na? Olet­ko innos­tu­nut tal­koo­töis­tä, tai haluat­ko oman lii­kun­ta­har­ras­tuk­se­si ohel­la toi­mia val­men­ta­ja­na tai ohjaa­ja­na?

PNV:ssä on mah­dol­lis­ta olla seu­ra­toi­mi­ja­na mones­sa eri roo­lis­sa.

Oman urhei­li­jau­ra­si ohel­la tai jäl­keen voit toi­mia (apu)ohjaajana, (apu)valmentajana tai tuo­ma­ri­na. Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut näis­tä teh­tä­vis­tä ota yhteyt­tä pnv@pnv.fi niin jutel­laan lisää.

Vapaa­eh­toi­sia tar­vi­taan myös pyö­rit­tä­mään seu­ran toi­min­taa joko hal­li­tus- tai työ­ryh­mä­työn kaut­ta. Ole roh­keas­ti yhtey­des­sä seu­ran puheen­joh­ta­jaan (meri.hovi@pnv.fi) mikä­li haluai­sit tul­la seu­ra­työ­hön mukaan!

Kilta yhdistää seuraseniorit

Kil­ta koko­aa seu­ran pit­kä­ai­kai­set jäse­net ystä­vyyt­tä ja vireyt­tä yllä­pi­tä­väk­si pii­rik­si. Kil­lan toi­min­ta­muo­to­ja ovat mm. kokouk­set, esi­tel­mä­ti­lai­suu­det, juh­lat, ulkoi­lu­päi­vät ja ret­ket. Suo­men Voi­mis­te­lu­liit­to jär­jes­tää kil­ta­lai­sil­le toi­min­taa myös alu­eel­li­ses­ti ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

Kil­ta­lais­ten toi­min­nan kul­ma­ki­vi on ystä­vyys. Kil­ta­lai­sil­la on pal­jon yhtei­siä koke­muk­sia ja muis­to­ja laa­jas­ta toi­min­nas­ta ja kisa­mat­koil­ta sekä kurs­seil­ta. Nämä koke­muk­set ovat muo­van­neet kil­ta­lais­ten välil­le eli­ni­käi­siä ystä­vyys­suh­tei­ta. Kil­ta­lais­ten tapaa­mi­sis­sa kai­kuu aina iloi­nen puheen­so­ri­na ja nau­ru rai­kaa.

Kiltaan liittyminen

Kil­lan jäse­nek­si on oikeu­tet­tu 25 vuot­ta täyt­tä­nyt ja 5 vuot­ta johon­kin SNLL:n tai myö­hem­min Voi­mis­te­lu­lii­ton yhdis­tyk­seen kuu­lu­nut nykyi­nen tai enti­nen jäsen.

Mikä­li Sinua kiin­nos­taa kil­ta­toi­min­ta, ota yhteyt­tä!

Kil­lan puheen­joh­ta­ja Har­riet Lah­ti-Nuut­ti­la, puh. 041 518 7155

Killan johtokunta

Puheen­joh­ta­ja, kil­ta­äi­ti Har­riet Lah­ti-Nuut­ti­la, puh: 041 518 7155, harriet.lahti-nuuttila@elisanet.fi
Vara­pu­heen­joh­ta­ja, kil­tae­män­tä Pirk­ko Jout­si­mä­ki
Sih­tee­ri, muis­tiin­mer­kit­si­jä Hele­na Aute­ro
Rahas­ton­hoi­ta­ja, raha-arkun­var­ti­ja Arja Kuop­pa­mä­ki
Muut jäse­net Lee­na Hal­me­pu­ro ja Riit­ta Mai­jo­la

Kil­lan kun­nia­jä­sen on Mai­ja Rasi­mus.
Kil­ta­muo­ri, Hel­ka Mäki­nen

PVN:n toimintasuunnitelma ja ‑kertomus

Toi­min­taa suun­nit­te­lee, ohjaa ja toteut­taa seu­ran hal­li­tus. Lisäk­si eri toi­min­to­ja suun­ni­tel­laan, kehi­te­tään ja toteu­te­taan monis­sa hal­li­tuk­sen alai­suu­des­sa toi­mi­vis­sa työ­ryh­mis­sä. Tämä kaik­ki tapah­tuu seu­ran hal­li­tuk­sen että työ­ryh­mien jäsen­ten vapaa­eh­tois­työ­nä, jon­ka tavoit­tee­na on laa­du­kas ja innos­ta­va lii­kun­ta kai­kil­le jäse­nil­lem­me.

Tapah­tu­mis­sam­me vapaa­eh­tois­teh­tä­vis­sä on myös laa­ja tal­koo­väen jouk­ko, joka koos­tuu pää­asias­sa jouk­kue­voi­mis­te­li­joi­den van­hem­mis­ta. Voit lukea lisää toi­min­nas­tam­me PNV:n seu­ra­kä­si­kir­jas­ta.

Tie­toa toi­min­nas­tam­me löy­dät myös toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta (2023–2024) ja bud­je­tis­ta (2023–2024), sekä edel­li­sen vuo­den toi­min­ta­ker­to­muk­ses­tam­me (2022–2023).

tähtiseura PNV

Tähtimerkki on lupaus laadusta

Täh­ti­mer­kin saa­nees­sa seu­ras­sa toi­mi­taan vas­tuul­li­ses­ti, kuun­nel­laan ja kan­nus­te­taan osal­lis­tu­jia, rea­goi­daan ympä­ril­lä tapah­tu­viin muu­tok­siin, toi­mi­taan moder­nis­ti ja vai­ku­te­taan toi­min­taym­pä­ris­töön.​

Täh­ti­seu­ras­sa jokai­nen voi urheil­la ja liik­kua omal­la tasol­laan koh­ti omia tavoit­tei­taan ja kehit­tyä.