Tekstilogo PNV

PNV Dancers ‑showtanssilinja

Kiin­nos­taa­ko tavoit­teel­li­nen tans­sin har­ras­ta­mi­nen tii­viis­sä ryh­mäs­sä, osaa­vien opet­ta­jien ohjauk­ses­sa? Kil­pai­le­vien ryh­mien lisäk­si tar­joam­me myös viik­ko­tun­te­ja, jot­ka ovat avoi­mia kai­kil­le.

PVN dancers

Tanssiharrastus kaiken tasoisille harrastajille Pohjois-Helsingissä

PNV Dancers ‑tans­si­lin­jal­la tar­joam­me mah­dol­li­suu­den tans­sia ja kil­pail­la monen­lai­sis­sa ryh­mis­sä, jot­ka on suun­nat­tu kai­ke­ni­käi­sil­le — eri ikäi­sis­tä lap­sis­ta nuo­riin ja aikui­siin.

Lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­na­tuis­sa ryh­mis­sä har­joi­tel­laan kisa­ko­reo­gra­fi­aa, tans­si­tek­niik­kaa ja eri tans­si­la­je­ja. Ryh­mät osal­lis­tu­vat kau­den aika­na usei­siin tans­si­kil­pai­lui­hin ja ‑kat­sel­muk­siin. Uutuu­te­na syk­syl­lä 2024 aloit­taa 7–9‑vuotiaiden esiin­ty­vä ryh­mä Mys­te­ria. Tämä ryh­mä ei kil­pai­le vaan esiin­tyy seu­ran näy­tök­sis­sä ja muis­sa tapah­tu­mis­sa. 

Tar­jol­la on myös show­tans­sin esiin­ty­viä ja kil­pai­le­via ryh­miä aikui­sil­le! Skaa­laa löy­tyy ren­to-ottei­ses­ta show-voi­mis­te­lus­ta aina kor­kea­ta­soi­seen kil­pai­lu­toi­min­taan, jos­sa täh­dä­tään hui­pul­le show­tans­si­kil­pai­luis­sa.

Hae mukaan PNV Dancers ‑showtanssilinjalle!

Kil­pai­le­viin ryh­miin on mah­dol­lis­ta hakea keväi­sin haku­ti­lai­suu­den kaut­ta tai täy­den­nys­haus­sa elo­kuus­sa ja jou­lu­kuus­sa. 

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää: dance@pnv.fi

Tans­si­har­ras­tuk­sen voi myös aloit­taa tans­si­lin­jan avoi­mil­la tans­si­tun­neil­la, ja siir­tyä opet­ta­jan suo­si­tuk­sel­la myö­hem­min mukaan kisa­ryh­mään, jos tavoit­teel­li­sem­pi har­ras­ta­mi­nen ja kil­pai­le­mi­nen kiin­nos­taa.

Esiintyvä tanssiryhmä aloittelijalle (7–9 v.)

Esiin­ty­vä ryh­mä, Mys­te­ria (7–9 v.), on mai­nio tapa kokeil­la tans­si­har­ras­tus­ta mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Ryh­mä har­joit­te­lee yhdes­sä ker­ran vii­kos­sa ja toi­sen viik­ko­tun­nin voi halu­tes­saan vali­ta las­ten lii­kun­nan luku­jär­jes­tyk­ses­tä. Mys­te­ria esiin­tyy STA­RA-tapah­tu­mis­sa ja seu­ran näy­tök­sis­sä.

Mys­te­ri­aan pää­see mukaan ilman haku­ti­lai­suut­ta.

Voit ilmoit­tau­tua suo­raan säh­kö­pos­til­la dance@pnv.fi tai suo­raan PNV:n myClu­bin kaut­ta.

Tavoitteellinen tanssiharrastus — Showtanssia kisaryhmissä

Kisa­ryh­mien koreo­gra­fia­tun­neil­la kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti ryh­män kisa­ko­reo­gra­fian har­joit­te­luun. Tär­keäs­sä roo­lis­sa on myös hyvä läm­mit­te­ly, fyy­si­sen kun­non ja liik­ku­vuu­den lisää­mi­nen, tans­si­tek­nii­kan vah­vis­ta­mi­nen sekä ryt­mii­kan, dyna­mii­kan ja eläy­ty­mi­sen har­joit­te­lu.

Show­tans­si on näyt­tä­vä ja moni­puo­li­nen tans­si­la­ji, jos­sa kes­keis­tä on mukaan­sa­tem­paa­vat koreo­gra­fiat, tans­sin ilo sekä tari­nan­ker­ron­ta ja ilmai­su. Show­tans­sis­sa ote­taan vai­kut­tei­ta usei­den eri tans­si­la­jien tek­nii­kois­ta ja tyy­leis­tä, perus­tek­niik­ka poh­jau­tuu kui­ten­kin vah­vas­ti jazz­tans­siin ja balet­tiin. 

Show­tans­sil­le tyy­pil­li­siä ele­ment­te­jä ovat muun muas­sa eri­lai­set askel­sar­jat, pirue­tit, hypyt ja jalan­hei­tot. Show­tans­sin koreo­gra­fiat voi­vat sisäl­tää myös akro­baat­ti­sia liik­kei­tä ja nos­to­ja. Koreo­gra­fioi­den lii­ke­kie­leen vai­kut­taa suu­res­ti opet­ta­jan oma tans­si­taus­ta ja ‑tyy­li!

Koreo­gra­fia­tun­tien lisäk­si kisa­ryh­män tans­si­joi­den viik­ko-ohjel­maan kuu­luu oheis­tun­ti. 

Näil­lä oheis­tun­neil­le kes­ki­ty­tään kehit­ty­mään tans­sin eri osa-alueil­la ja vah­vis­ta­maan eri tans­si­la­jeil­le omi­nais­ta tek­niik­ka ja lii­ke­kiel­tä. Oheis­tun­ti­na kau­des­ta riip­puen voi olla mm. street, jazz tai nykys­how.

Kisa­ryh­mis­sä har­joit­te­le­vil­la on mah­dol­li­suus har­joi­tel­la myös soo­lo- tai duo­ko­reo­gra­fia joko omak­si ilok­si tai tans­si­kil­pai­lu­ja var­ten.

PNV Dancers ‑kisaryhmät

PNV Dancers show­tans­si­lin­ja koos­tuu useis­ta kil­pai­le­vis­ta jouk­kueis­ta sekä pien­ryh­mis­tä. 

Lisäk­si tar­joam­me mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua kil­pai­lui­hin soo­lo- ja duo­tans­si­joi­na, antaen jokai­sel­le mah­dol­li­suu­den lois­taa ja kehit­tyä omien tavoit­tei­den­sa mukai­ses­ti.

Olem­me sitou­tu­neet tar­joa­maan innos­ta­van ja tur­val­li­sen ympä­ris­tön kai­kil­le tans­si­joil­lem­me, kan­nus­taen hei­tä saa­vut­ta­maan par­haan­sa tans­sin paris­sa, kas­va­vas­sa tans­siyh­tei­sös­säm­me.

Lasten ja nuorten avoimet tanssitunnit

Kil­pai­le­vien ryh­mien lisäk­si tar­joam­me viik­ko­tun­te­ja, jot­ka ovat avoi­mia kai­kil­le.

Aiem­paa tans­si­taus­taa vaa­di­taan riip­puen viik­ko­tun­nin tasos­ta (avoin, alkeet, jat­ko, edis­ty­neet). Tans­si­tun­tien tans­si­jat esiin­ty­vät seu­ran näy­tök­sis­sä.

Street&Show‑, Jumps&Turns ja Nykys­how ‑tans­si­tun­neil­la kes­ki­ty­tään kehit­ty­mään tans­sin eri osa-alueil­la ja vah­vis­ta­maan eri tans­si­la­jeil­le omi­nais­ta tek­niik­kaa ja lii­ke­kiel­tä.

Tans­si­tun­neil­la teh­dään moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia har­joi­tuk­sia ja har­joi­tel­laan eri tans­si­tyy­le­jä opet­ta­jas­ta riip­puen.

Nyky & Show ‑tun­neil­la kes­ki­ty­tään kehit­tä­mään show­tans­sil­le ja nyky­tans­sil­le omi­nais­ta tans­si­tek­niik­kaa.

Tun­neil­la har­joi­tel­laan moni­puo­li­ses­ti tans­sil­le omi­nai­sia liik­kei­tä ja sar­jo­ja. Tun­nin tar­koi­tus on kehit­tää tans­si­jan tek­nis­tä osaa­mis­ta, fyy­sis­tä kun­toa, eläy­ty­mis­tä. Tun­neil­la teh­dään fyy­si­siä har­joit­tei­ta, joi­den avul­la vah­vis­te­taan tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­töä mini­moi­maan vam­mo­jen ris­kit.

Nykys­how tun­nit ovat moni­puo­li­nen lisä tans­si­har­ras­tuk­seen.

Jump & Turns ‑tun­ti kes­kit­tyy nimen­sä mukai­ses­ti hyp­py­jen ja piruet­tien har­joit­te­luun, unoh­ta­mat­ta tans­sil­le mui­ta omi­nai­sia liik­kei­tä. Tun­nil­la kes­ki­ty­tään tans­si­tek­nii­kan paran­ta­mi­seen, jon­ka avul­la saa­daan var­muut­ta niin hyp­pyi­hin, piruet­tei­hin kuin lat­tial­la teh­tä­viin liik­kei­siin. Tun­neil­la vah­vis­te­taan jo opit­tu­ja liik­kei­tä, ja har­joi­tel­laan vaa­ti­vim­pia liik­kei­tä, fyy­sis­tä kun­toa ja tur­val­lis­ta liik­ku­mis­ta unoh­ta­mat­ta.

Kes­ki­ta­son tun­ti: tun­nil­la har­joi­tel­laan sekä perus että haas­ta­vam­pia liik­kei­tä. Tun­nil­le edel­ly­tys on tans­sin­pe­rus­tek­niik­ka ja 1–2 vuo­den tans­si­ko­ke­mus show/jazz/baletti lajeis­ta.

Edis­ty­neet taso: Tun­nil­la har­joi­tel­laan haas­ta­vam­pia liik­kei­tä. Tun­nil­le edel­ly­tys on hyvä tans­sin­pe­rus­tek­niik­ka ja vähin­tään 2 vuo­den tans­si­ko­ke­mus esi­mer­kik­si show/jazz/baletti lajeis­ta.

Street & Show ‑tun­nil­la tutus­tu­taan street- ja show­tans­sin lajien tyy­pil­li­siin lii­ke­kie­liin. Tun­nil­la ope­tel­laan molem­pien lajien perus­tek­ni­siä liik­kei­tä ja har­joi­tel­laan moni­puo­li­ses­ti.

Tun­neil­la teh­dään tehok­kaat alku­läm­mit­te­lyt, kehi­te­tään lihas­kun­toa ja liik­ku­vuut­ta sekä har­joi­tel­laan tans­si­tek­niik­kaa ja eri­lai­sia street- ja show­tans­sin koreo­gra­fioi­ta. Tun­ti kehit­tää­kin eri­tyi­ses­ti tans­si­jan moni­puo­li­suut­ta ja heit­täy­ty­mis­tai­toa!

Avointen tanssituntien hinnat

Jäsenmaksu

Har­ras­te­mak­sun lisäk­si mak­se­taan seu­ran jäsen­mak­su 30 €.

Jäsen­mak­su mak­se­taan ker­ran seu­ran toi­min­ta­vuo­den aika­na (elo-hei­nä­kuu). Jäsen­mak­su las­ku­te­taan ensim­mäi­sen har­ras­te­mak­sun yhtey­des­sä.

Harrastemaksut

Avoimet tanssitunnit | Viikkotunnit

60 min / 1 krt vii­kos­sa: 195 € / syys­kausi 2024
60 min / 1 krt vii­kos­sa: 205 € / kevät­kausi 2025

75 min / 1 krt vii­kos­sa: 235 € / syys­kausi 2024
75 min / 1 krt vii­kos­sa: 250 € / kevät­kausi 2025

Kun ilmoit­tau­dut useam­mal­le kuin yhdel­le viik­ko­tun­nil­lem­me, saat 20% alen­nuk­sen jokai­ses­ta lisä­tun­nis­ta (alen­nus las­ke­taan edul­li­sem­mas­ta tun­ti­hin­nas­ta). Ota yhteyt­tä pnv@pnv.fi niin huo­mioim­me alen­nuk­sen las­kus­sa.

Syys­kausi 12.8.–17.12.2024 (ei tun­te­ja vii­kol­la 42)
Kevät­kausi 7.1.–25.5.2025 (ei tun­te­ja vii­kol­la 8)

Avoimet tanssitunnit — ilmoittaudu mukaan

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu MyClub ‑jäsen­jär­jes­tel­män kaut­ta – valit­se alta halua­ma­si viik­ko­tun­ti ja ilmoit­tau­du tun­nil­le heti mukaan! Viik­ko­tun­neil­le voit tul­la mukaan myös kes­ken kau­den!