Tekstilogo PNV

Tehotreenitunnit

Tehotreenitunnit ovat kohtuullisen raskaita ryhmäliikuntatunteja

Tehot­ree­ni­tun­nit kehit­tä­vät moni­puo­li­ses­ti kun­toa ja vah­vis­ta­vat kehoa. Tun­nit sopi­vat aktii­vi­liik­ku­jil­le ja jon­kin ver­ran tree­nan­neil­le, jot­ka naut­ti­vat vauh­dik­kaas­ta menos­ta ja itsen­sä haas­ta­mi­ses­ta.

Tehot­ree­ni­tun­nit sisäl­ty­vät kaik­ki perus­tun­tei­him­me, joil­le voit osal­lis­tua vapaas­ti Any­ti­me ‑kor­til­la.

Alta löy­dät tar­kem­mat tun­ti­ku­vauk­set, jot­ta voit vali­ta juu­ri sinul­le sopi­vim­mat tun­nit – ter­ve­tu­loa mukaan!

Barre

Kysees­sä on bale­tis­ta ja tans­si­joi­den tek­niik­ka­har­joit­te­lus­ta vai­kut­tei­ta saa­nut laji, joka vah­vis­taa koko kehoa.

Bar­re tree­ni teh­dään balet­ti­tan­gol­la ja matol­la käyt­täen välil­lä myös apu­vä­li­nei­tä, kuten pie­niä käsi­pai­no­ja tai pila­tes­pal­loa. Tree­ni kehit­tää kehon­hal­lin­taa, lihas­kun­toa, koor­di­naa­tio­ta ja liik­ku­vuut­ta.

Tun­nin jäl­keen olo­si on voi­maan­tu­nut ja ryh­di­käs! Tun­nil­la ollaan suk­ka­sil­laan tai tos­suil­la.

Tule mukaan — tans­si­taus­taa ei tar­vi­ta!

Body

Lihas­kun­to­tun­ti ensin n. 20 min askel­lus­ta ja lii­ket­tä musii­kin tah­tiin ja sit­ten lop­puo­sa musii­kin tah­tiin teh­tä­vää lihasvoima‑, tasa­pai­no- ja koor­di­naa­tio­har­joit­tei­ta.

Circuit

Circuit eli kier­to­har­joit­te­lu on tun­ti, jos­sa vaih­de­taan liik­kei­tä sään­nöl­li­sin välia­join tai tiet­ty­jen tois­to­mää­rien jäl­keen. Ohjaa­jas­ta riip­puen liik­keis­sä käy­te­tään joko pelk­kää oman kehon pai­noa tai eri­lai­sia painoja/kuminauhoja. Tun­nil­la tulee hiki, joten kan­nat­taa vara­ta mukaan juo­ma­pul­lo ja pyy­he.

HIIT

HIIT tulee sanois­ta High Inten­si­ty Inter­val Trai­ning ja tun­ti on nimen­sä mukaan kova­te­hoi­nen inter­val­lit­ree­ni.

HIIT-tun­nin alus­sa läm­mi­tel­lään huo­lel­li­ses­ti ja val­mis­te­taan näin keho ja mie­li tule­vaan har­joi­tuk­seen. Var­si­nai­nen tree­ni kes­tää pari­kym­men­tä minuut­tia ja se koos­tuu lii­ke­pat­te­reis­ta, joil­la nos­te­taan syket­tä ja vah­vis­te­taan lihas­kes­tä­vyyt­tä. Pat­te­rit teh­dään koval­la tehol­la ja nii­den välis­sä levä­tään.

Liik­keet ovat yksin­ker­tai­sia ja niis­tä on ole­mas­sa useam­pi vari­aa­tio, joten jokai­nen pysyy muka­na tree­nis­sä. Tun­nin lopus­sa jääh­dy­tel­lään rau­has­sa ja veny­tel­lään ne lihas­ryh­mät, joi­ta on eni­ten kuor­mi­tet­tu.

Tun­nil­le mukaan sisä­lii­kun­ta­ken­gät, hiki­pyy­he ja vesi­pul­lo.

Kahvakuula

Moni­puo­li­nen har­joi­tus­muo­to, jol­la lisä­tään lihas­voi­maa, lihas­kes­tä­vyyt­tä, liik­ku­vuut­ta, kehon­hal­lin­taa, tasa­pai­noa sekä sydän- ja veren­kier­toe­li­mis­tön kun­toa.

Ota oma kuu­la mukaan (nai­sil­le väh. 6 kg, mie­hil­le 10 kg).

Tule kokei­le­maan lajia ja oppi­maan perus­tek­nii­kat.

PowerMethod ‑voimaharjoittelu

Sopii sinul­le, joka haluat oppia har­joit­te­le­maan toi­min­nal­li­ses­ti koko kehoa kuor­mit­taen ja eri­tyi­ses­ti  kehon tuki­li­hak­sia akti­voi­den.

Sopii sinul­le joka haluat oppia liik­kei­den oikeat suo­ri­tus­tek­nii­kat, niin että liik­keet tun­tu­vat siel­lä mis­sä pitää­kin.

Tun­nil­le mukaan oma mat­to, hiki­pyy­he ja vesi­pul­lo. Lisäk­si voi ottaa mukaan oman kah­va­kuu­lan sekä kumi­nau­han (kumi­nau­ho­ja saa­ta­vil­la myös ohjaa­jal­ta).

Sporttijumppa

Rei­pas­tah­ti­nen perus­jump­pa, jos­sa kohe­nee sekä kes­tä­vyys että lihas­kun­to.

Noin puo­len tun­nin syk­keen­nos­to-osio, tehok­kaat lihas­kun­to­liik­keet ja lop­pu­ve­nyt­te­lyt. Tun­nil­le mukaan oma mat­to, sisä­lii­kun­ta­ken­gät, hiki­pyy­he ja vesi­pul­lo.

Tule jumppaamaan!

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den!

Toi­mim­me Poh­jois-Hel­sin­gis­sä ja seu­ras­sam­me liik­kuu jo yli 1 500 alu­een asu­kas­ta. Tule mukaan par­haa­seen seu­raan!

tehotreenit