Tekstilogo PNV

Pakilan Voimistelijat PNV

Voi­mis­te­lun täh­ti­seu­ra. Laa­du­kas­ta har­ras­te­lii­kun­taa lap­sil­le, nuo­ril­le ja aikui­sil­le. Tavoit­teel­lis­ta jouk­kue­voi­mis­te­lu- ja show­tans­si­kil­pai­lu­toi­min­taa. Jouk­kue­voi­mis­te­lua kan­sain­vä­li­sel­lä tasol­la. Aktii­vi­nen seu­ra Poh­jois-Hel­sin­gis­sä.

joukkuevoimistelu PNV

Pakilan Voimistelijat

Voimistelun tähtiseura. Laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteellista joukkuevoimistelu- ja showtanssikilpailutoimintaa. Joukkuevoimistelua kansainvälisellä tasolla. Aktiivinen seura Pohjois-Helsingissä.

Tule liikkumaan tähtiseuraan!

Tar­joam­me laa­du­kas­ta lii­kun­taa, voi­mis­te­lua ja tans­sia kai­ke­ni­käi­sil­le har­ras­te- sekä kil­pa­ta­sol­la. 

Laa­jas­ta tar­jon­nas­tam­me löy­dät var­mas­ti itsel­le­si tai per­heen­jä­se­nel­le­si sopi­van lii­kun­ta­muo­don, oli­pa tavoit­tee­na lii­kun­ta­ki­pi­nän herät­tä­mi­nen, kun­non kohot­ta­mi­nen, kil­pa­voi­mis­te­lu tai ener­gi­ses­sä poru­kas­sa syn­ty­vä hyvä olo. 

Mukaan on myös help­po tul­la – yhdel­lä ilmoit­tau­tu­mi­sel­la var­mis­tat itsel­le­si koh­tuu­hin­nal­la pai­kan koko luku­kau­den tai ‑vuo­den lii­kun­ta­tun­neil­le.

Tutus­tu tar­jon­taam­me ja tule mukaan naut­ti­maan lii­kun­nan ilos­ta!

Perheliikuntaa Pohjois-Helsingissä

Lasten ja nuorten liikunta

Per­he­lii­kun­ta sopii van­hem­mil­le ja lap­sil­le, alkaen 4 kk ikäi­sis­tä vau­vois­ta aina 3‑vuotiaisiin.

3–13-vuotiaille lap­sil­le tar­joam­me moni­puo­lis­ta har­ras­te­lii­kun­taa voi­mis­te­lun, tans­sin ja temp­pui­lun muo­dos­sa. 

Nuor­ten lii­kun­ta­tun­nit on suun­nat­tu 13–19-vuotiaille.

Aikuisten ryhmäliikunta

Aikuisten liikunta

Tar­joam­me eri­ta­soi­sia ryh­mä­lii­kun­nan tun­te­ja — koh­tuul­li­sen ras­kai­ta tehot­ree­ni­tun­te­ja, kehon­huol­toon kes­kit­ty­viä tun­te­ja sekä myös tans­sil­li­sia tun­te­ja.

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den – ter­ve­tu­loa jump­paa­maan!

PNV:n joukkuevoimistelija pallon kanssa.

Joukkuevoimistelu

Jouk­kue­voi­mis­te­lua har­ras­te­sar­jas­ta aina kan­sain­vä­li­sel­le hui­pul­le asti. PNV on yksi Suo­men vah­vim­mis­ta jouk­kue­voi­mis­te­luseu­rois­ta.

Tar­joam­me eri ikäi­sil­le ja eri tai­to- ja moti­vaa­tio­ta­son voi­mis­te­li­joil­le mah­dol­li­suu­den har­joi­tel­la ja kil­pail­la tulok­sel­li­ses­ti (nuo­rim­mis­ta ikä­luo­kis­ta aikui­siin asti).

tanssiryhmä

Tanssi

Tans­si­lin­jal­la tar­joam­me mah­dol­li­suu­den tans­sia ja kil­pail­la monen­lai­sis­sa ryh­mis­sä – eri ikäi­sis­tä lap­sis­ta nuo­riin ja aikui­siin. Kil­pai­le­vien ryh­mien lisäk­si tar­joam­me myös viik­ko­tun­te­ja, jot­ka ovat avoi­mia kai­kil­le.

Kilpailuja, Stara tapahtumia, näytöksiä — PNV:llä tapahtuu ympäri vuoden!

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat jär­jes­tää kau­den aika­na usei­ta pie­nem­piä ja isom­pia tapah­tu­mia, jot­ka kokoa­vat yhteen seu­ran jäse­niä. Kat­so tar­kem­mat tie­dot tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta!

Pakilan Voimistelijat on Helsingin toiseksi suurin voimisteluseura

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry on vuon­na 1947 perus­tet­tu voi­mis­te­luseu­ra. 

Seu­ras­sam­me liik­kuu jo yli 1 500 alu­een asu­kas­ta. Toi­mim­me Poh­jois-Hel­sin­gin alu­eel­la eli löy­dät mei­dät lähel­tä kotia­si – suu­rin osa lii­kun­ta­tun­neis­tam­me jär­jes­te­tään lähia­luei­den kou­luil­la.

Aikuis­lii­kun­nal­lam­me sekä las­ten ja nuor­ten toi­min­nal­lam­me on kum­mal­la­kin laa­dus­ta ker­to­va Olym­pia­ko­mi­tean Täh­ti­seu­ra-tun­nus. Paki­lan Voi­mis­te­li­jat on Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton jäsen. 

Kumppanit

Tähtimerkki on lupaus laadusta

Täh­ti­mer­kin saa­nees­sa seu­ras­sa toi­mi­taan vas­tuul­li­ses­ti, kuun­nel­laan ja kan­nus­te­taan osal­lis­tu­jia, rea­goi­daan ympä­ril­lä tapah­tu­viin muu­tok­siin, toi­mi­taan moder­nis­ti ja vai­ku­te­taan toi­min­taym­pä­ris­töön.​

Täh­ti­seu­ras­sa jokai­nen voi urheil­la ja liik­kua omal­la tasol­laan koh­ti omia tavoit­tei­taan ja kehit­tyä.