Tekstilogo PNV

Perheliikuntaa Pohjois-Helsingissä

Per­he­lii­kun­nan tun­nit on tar­koi­tet­tu van­hem­pi-lap­si pareil­le, aina 4 kuu­kau­den ikäi­ses­tä vau­vas­ta 3‑vuotiaaksi lap­sek­si asti. 

Perheliikuntaa Pohjois-Helsingissä

Tule nauttimaan liikunnan ilosta koko perheen voimin

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tar­jo­aa lähia­lu­eel­la­si laa­duk­kai­ta per­he­lii­kun­nan tun­te­ja. Per­he­lii­kun­nas­sa kes­ki­tym­me posi­tii­vi­sen lii­kun­ta­ko­ke­muk­sen luo­mi­seen, mikä edis­tää ter­vei­tä elä­män­ta­po­ja koko per­heel­le. 

Per­heen yhtei­nen lii­kun­ta­har­ras­tus on haus­kaa yhdes­sä­oloa – liik­ku­mi­sen rie­mua arjen lomas­sa, ter­ve­tu­loa mukaan!

Vauvajumppa 4kk-12kk

Vau­va­jump­pa on vau­van ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­ta­het­ki, jos­ta molem­mat voi­vat naut­tia ja hyö­tyä. Jum­pas­sa ote­taan huo­mioon niin vau­van kehi­tys­ta­so, kuin van­hem­man kun­non yllä­pi­to tai koho­tus.

Ohjaa­ja­na toi­mi­va San­na Pel­to­la on fysio­te­ra­peut­ti ja ammat­ti­val­men­ta­ja, joka asian­tun­te­muk­sel­la ohjaa har­joit­tei­ta, jokai­sen yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen sopi­vik­si. Jum­pas­sa tans­si­taan ja lii­ku­taan lem­peäs­ti musii­kin tah­tiin, teh­dään lihas­kun­to­liik­kei­tä vau­van pai­no vas­tuk­se­na sekä lau­le­taan ja loru­tel­laan vau­van koke­muk­sia liik­kees­tä ja asen­nois­ta lisä­ten. 

Tun­nil­la ede­tään rau­hal­li­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti vau­van vaa­ti­muk­set huo­mioi­den. Mukaan kan­nat­taa ottaa oma peit­to tai vilt­ti alus­tak­si vau­val­le ja mah­dol­li­ses­ti pie­ni lelu viih­dyk­keek­si, aikui­sel­la on hyvä olla muka­vat lii­kun­taan sopi­vat vaat­teet, pal­jaat jalat tai liu­ku­mat­to­mat sisä­tos­sut ja juo­ma­pul­lo.

Tule mukaan naut­ti­maan yhtei­sis­tä het­kis­tä vau­va­si kans­sa!

Taaperojumppa 1–3‑vuotiaat

Lii­kun­nan rie­mua, yhdes­sä­oloa ja ener­gian pur­kau­tu­mis­ta – kaik­kea tätä ja pal­jon muu­ta. 

Per­he­lii­kun­nas­sa per­heen pie­nim­mät van­hem­pi­neen pää­se­vät yhdes­sä liik­ku­maan ohja­tus­ti. Ohjaa­ja­na toi­mi­vat Riia Tur­pe­la, jol­la molem­mil­la on vank­ka ammat­ti­tai­to ja pit­kä koke­mus lii­kun­na­noh­jauk­ses­sa. Tun­nil­la tutus­tu­taan lii­kun­ta­leik­kei­hin, pelei­hin, teli­nei­siin ja väli­nei­siin, juos­ten, hyp­pien, liik­kuen musii­kin tah­dis­sa ja pyö­ri­tel­len kuper­keik­ko­ja.

Per­he­lii­kun­nas­sa ope­tel­laan perus­lii­kun­ta­tai­to­ja leik­kien ja mie­li­ku­vien avul­la, oman aikui­sen tur­val­li­ses­sa seu­ras­sa.
Tun­nit anta­vat myös ideoi­ta ja virik­kei­tä per­heen arki­lii­kun­taan ja par­haim­mil­laan joh­dat­ta­vat lap­set jo pie­nes­tä pitäen lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan.

Perhe-liikuntaleikkikoulu 2–3‑vuotiaat

Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lu, Liik­ka­ri, on Olym­pia­ko­mi­tean val­mis kon­sep­ti, jon­ka avul­la urhei­luseu­rat voi­vat tar­jo­ta laa­du­kas­ta har­ras­tus­toi­min­taa lap­sil­le. Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lus­sa lap­si pää­see tutus­tu­maan lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä.

2–3‑vuotiaiden Per­he­liik­ka­ri­tun­neil­la oma aikui­nen on tun­nil­la muka­na joka ker­ta.

Liik­ka­ri tun­neil­la har­joi­tel­laan liik­ku­mis­tai­to­ja ja keho­tun­te­mus­ta lap­si­läh­töi­ses­ti ja moni­puo­li­ses­ti mm. innos­ta­vien yhteis­leik­kien, moni­puo­lis­ten lii­kun­ta­ra­to­jen avul­la. Tun­ti kehit­tää lap­sen perus­liik­ku­mis­tai­to­ja ennen var­si­nais­ten laji­tai­to­jen har­joit­te­lua.

Tun­nit poh­jau­tu­vat asian­tun­ti­joi­den teke­miin tun­ti­mal­lei­hin ja tun­neil­la on sel­keä raken­ne. Tär­ke­ää tun­nil­la on yhdes­sä teke­mi­nen ja yhdes­sä koet­tu lii­kun­nan ilo.

Perheliikunnan hinnat

Jäsenmaksu

Har­ras­te­mak­sun lisäk­si mak­se­taan seu­ran jäsen­mak­su 30 €.

Jäsen­mak­su mak­se­taan ker­ran seu­ran toi­min­ta­vuo­den aika­na (elo-hei­nä­kuu). Jäsen­mak­su las­ku­te­taan ensim­mäi­sen har­ras­te­mak­sun yhtey­des­sä.

Harrastemaksu

  • Syys­kausi 144 €
  • Kevät­kausi 160 €
  • 110 € 10x per­he­lii­kun­ta­kort­ti (voi­mas­sa yhden kau­den)
  • 75 € 5x per­he­lii­kun­ta­kort­ti (voi­mas­sa yhden kau­den)

Mak­su toi­ses­ta lap­ses­ta 50% + jäsen­mak­su

Syys­kausi 2.9.–7.12.2024 (ei tun­te­ja vii­kol­la 42)
Kevät­kausi 7.1.–17.5.2025 (ei tun­te­ja vii­kol­la 8)

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu MyClub ‑jäsen­jär­jes­tel­män kaut­ta – valit­se alta halua­ma­si viik­ko­tun­ti ja ilmoit­tau­du tun­nil­le mukaan! Huo­mioit­han, että MyClu­biin ilmoi­te­taan jäse­nek­si lap­si ja huol­ta­jan tie­dot lisä­tään lap­sen tilil­le.

Perhepeuhut

Per­he­peu­hu ‑tapah­tu­mat on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käi­sil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Tapah­tu­mas­sa pää­see liik­ku­maan ja leik­ki­mään, kii­pei­le­mään ja tai­tei­le­maan vapaas­ti tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä oman van­hem­man kans­sa. Pai­kal­la on aina kou­lu­tet­tu ohjaa­ja, joka vas­taa tur­val­li­suu­des­ta ja aut­taa per­hei­tä innos­tu­maan eri­lai­sis­ta lii­kun­nal­li­sis­ta akti­vi­tee­teis­tä. Peu­hun yhtey­des­sä mah­dol­li­suus ostaa kah­vit ja mehut ja seu­rus­tel­la mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa.

PAIKKA: Met­so­lan ala-aste, Kan­san­tie 1

AIKA: sun­nun­tai­sin 12–14

Hinta

1 ker­ta: 3 € / jäsen, 5 € / ei jäsen 
5 ker­taa: 14 € / jäsen, 20 € / ei jäsen 
10 ker­taa: 25 € / jäsen, 30 € / ei jäsen 
Kausi­kort­ti: 30 € / jäsen (vain jäsen­mak­sun mak­sa­neil­le) 

Hin­ta sisäl­tää koko per­heen osal­lis­tu­mi­sen tapah­tu­maan.

Perhepeuhut keväällä 2024

Poik­keuk­sia:

Ilmoittaudu mukaan perhepeuhut ‑tapahtumiin!