Tekstilogo PNV

Tutustu liikunnan ja voimistelun maailmaan: Lasten starttikurssit elokuussa!

Pakilan Voimistelijat järjestää lyhytkursseja 4–10-vuotiaille lapsille elokuussa

Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lu Start­ti (4–5v) ja Vauh­ti-voi­mis­te­lu­kou­lu (5–7v) ja Sport­ti­kou­lu Start­ti (7–10v) ‑kurs­sit ovat lois­ta­va mah­dol­li­suus tutus­tua lii­kun­taan ja voi­mis­te­luun har­ras­tuk­se­na. Kaik­ki start­ti­kurs­sit sopi­vat sekä tytöil­le että pojil­le.

Lyhyt­kurs­si koos­tuu nel­jäs­tä laa­duk­kaas­ta voi­mis­te­lu­kou­lun tun­nis­ta, jot­ka ovat raken­net­tu moto­ris­ten perus­tai­to­jen poh­jal­le kurs­sin osal­lis­tu­jien ikä- ja tai­to­ta­so huo­mioi­den.

Tun­neil­la har­joi­tel­laan lii­kun­nan ja voi­mis­te­lun alkeis­tai­to­ja innos­ta­vien ja moni­puo­lis­ten har­joit­tei­den kaut­ta ja tavoit­tee­na on, että lap­si oppii hyp­pi­mään, tasa­pai­noi­le­maan ja kie­ri­mään sekä jopa kuper­kei­kan ja kär­ryn­pyö­rän alkeet.

Tule tutus­tu­maan ja kokei­le­maan!

LIIKUNTALEIKKIKOULU 4–5v. (starttikurssi)

Kes­ki­viik­koi­sin klo 17.30–18.30

Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lu eli Liik­ka­ri, on Olym­pia­ko­mi­tean val­mis kon­sep­ti, jon­ka avul­la urhei­luseu­rat voi­vat tar­jo­ta laa­du­kas­ta har­ras­tus­toi­min­taa lap­sil­le. Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lus­sa lap­si pää­see tutus­tu­maan lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä.

Liik­ka­ri­tun­neil­la har­joi­tel­laan liik­ku­mis­tai­to­ja ja keho­tun­te­mus­ta lap­si­läh­töi­ses­ti ja moni­puo­li­ses­ti mm. innos­ta­vien yhteis­leik­kien, moni­puo­lis­ten lii­kun­ta­ra­to­jen avul­la. Tun­ti kehit­tää lap­sen perus­liik­ku­mis­tai­to­ja ennen var­si­nais­ten laji­tai­to­jen har­joit­te­lua.

Tun­nit poh­jau­tu­vat asian­tun­ti­joi­den teke­miin tun­ti­mal­lei­hin ja tun­neil­la on sel­keä raken­ne. Tär­ke­ää tun­nil­la on yhdes­sä teke­mi­nen ja yhdes­sä koet­tu lii­kun­nan ilo. Tun­nit sopi­vat niin tytöil­le kuin pojil­le­kin.

VAUHTI VOIMISTELUKOULU 5–7v. (starttikurssi)

Tors­tai­sin klo 17.30–18.30

Vauh­ti Voi­mis­te­lu­kou­lu tun­neil­la har­joi­tel­laan lii­kun­nan perus­tai­to­ja iloi­ses­sa ilma­pii­ris­sä mm. leik­kien avul­la. Tun­neil­la tutus­tu­taan eri voi­mis­te­lu­la­jien; jouk­kue­voi­mis­te­lun, akro­ba­tian, teli­ne­voi­mis­te­lun ja ryt­mi­sen voi­mis­te­lun perus­liik­kei­siin lap­sen omien tai­to­jen ja toi­vei­den mukai­ses­ti.

Nopeus, not­keus, koor­di­naa­tio ja kehon­hal­lin­ta kehit­ty­vät haus­ko­jen ja innos­ta­vien har­joit­tei­den kaut­ta. Voi­mis­te­lu­ki­pi­nän syt­tyes­sä voi tun­nil­ta suun­na­ta hel­pos­ti jouk­kue­voi­mis­te­lun, ryt­mi­sen voi­mis­te­lun tai akron pariin. Tun­nit sopi­vat pojil­le ja tytöil­le.

SPORTTIKOULU 7–10v. (starttikurssi)

Tiis­tai­sin klo 17.30–18.45

Sport­ti­kou­lu on tun­ti­kon­sep­ti perus­lii­kun­ta­tai­to­jen moni­puo­li­seen har­joit­te­luun. Tun­neil­la har­joi­tel­laan innos­ta­vas­ti ja lei­kin­omai­ses­ti kaik­kia perus­lii­kun­ta­tai­to­ja juok­se­mi­ses­ta, hyp­pää­mi­seen ja väli­neen­kä­sit­te­ly­tai­toi­hin.

Sport­ti­kou­lu sopii erin­omai­ses­ti myös muun lajin oheis­la­jik­si tuo­den moni­puo­li­suut­ta har­joit­te­luun. Tun­nit sopi­vat sekä tytöil­le että pojil­le.

Kurs­sei­hin kuu­luu 4 tun­tia, jot­ka jär­jes­te­tään ker­ran vii­kos­sa vii­koil­la 32–35 .

Paik­ka: PNV Lii­kun­ta­kes­kus, Itä-Paki­la (Ohra­huh­dan­tie 4B)

Hin­ta: 60 min kurs­sit 40€ ja 75 min kurs­sit 50€.
Kurs­si­mak­sun lisäk­si voit jo mak­saa kau­den 2024–2025 jäsen­mak­sun 30€, joka on voi­mas­sa 1.8.2024–31.7.2025.

Ilmoittaudu mukaan!