Tekstilogo PNV

Tanssinopettajat

Nea Oksanen

PNV Dancer­sin tans­sin­opet­ta­ja syk­sys­tä 2018 alkaen ja tans­si­lin­jan vas­taa­va syk­sys­tä 2023 alkaen.

Nea aloit­ti tans­si­mi­sen 6‑vuotiaana show­tans­sil­la. Into tans­siin joh­dat­ti nopeas­ti monien mui­den lajien pariin, kuten nyky­tans­si ja eri katu­tans­si­la­jit. Nean tun­neil­la ja koreo­gra­fiois­sa yhdis­tel­lään moni­puo­li­ses­ti eri laje­ja kes­ke­nään.

Neal­la on run­saas­ti esiin­ty­mis- ja kil­pai­lu­ko­ke­mus­ta tans­si­ja­na niin soo­lo­na, duo­na, pien­ryh­mäs­sä kuin muo­dos­tel­mas­sa­kin. Tans­sin­opet­ta­ja­na Nea on työs­ken­nel­lyt vuo­des­ta 2019 alkaen, ja hän on opet­ta­nut lap­sil­le ja nuo­ril­le alkeis­ta edis­ty­nei­siin mm. show‑, street- ja nyky­tans­sia.

Nea on kou­lut­tau­tu­nut useis­sa Voi­mis­te­lu­lii­ton ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sis­sa. Tans­sin­opet­ta­ja­na Nea on tark­ka, mut­ta kan­nus­ta­va, ja pyr­kii saa­maan tans­si­jat pois­tu­maan omal­ta muka­vuusa­luel­taan!

Nea toi­mii Illuusio- ja Uto­pia-kisa­ryh­mien opet­ta­ja­na ja koreo­gra­fi­na. Lisäk­si Nea koreo­gra­fioi soo­lo­ja ja duo­ja sekä opet­taa Street&Show-tuntia.

Maija Miinalainen

PNV Dancer­sin tans­sin­opet­ta­ja kevääs­tä 2020 alkaen.

Mai­ja on har­ras­ta­nut tans­sia 17 vuot­ta. Mai­ja on aloit­ta­nut tans­sin jo 3‑vuotiaana pien­ten tans­si­tun­neil­la ja eden­nyt vuo­sien myö­tä SM-tason show­tans­si­jouk­ku­ee­seen. Tans­si­ko­ke­muk­seen sisäl­tyy usei­ta laje­ja bale­tis­ta hip hop­piin. Tans­si on ollut ja tulee ole­maan iso osa Mai­jan elä­mää val­men­ta­ja­na ja tans­si­ja­na. Mai­ja toi­mii myös Eri­tyis­tä voi­maa ‑hank­keen seu­ra­koh­tai­se­na han­ke­pääl­lik­kö­nä.

Mai­jan kas­vat­ti­seu­ra on Hel­sin­gin tans­sio­pis­to, mut­ta Mai­ja on itse­kin tans­si­nut PNV:n tans­si­lin­jan jouk­ku­ees­sa. Mai­ja aloit­ti apuoh­jaa­ja­na Paki­lan Voi­mis­te­li­jois­sa 2018. Mai­ja on ohjan­nut las­ten ja nuor­ten puo­lel­la monen­lai­sia tun­te­ja. Syk­sys­tä 2021 alkaen Mai­ja on opet­ta­nut Fan­ta­sia-kisa­ryh­mää ja syk­sys­tä 2022 alkaen Har­mo­nia-kisa­ryh­mää. Mai­ja on teh­nyt myös soo­loil­le ja duoil­le sekä yhdel­le pien­ryh­mäl­le kisa­ko­reo­gra­fioi­ta sekä opet­ta­nut ja ohjan­nut val­mis­tau­tu­mis­ta tans­si­kil­pai­luun.

Mai­ja toi­mii PNV Dancer­sin vas­tuu­opet­ta­ja­na. Mai­ja on osal­lis­tu­nut useil­le Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton kou­lu­tuk­siin eri lajien paris­sa mm. las­ten ja nuor­ten ohjaa­ja­kou­lu­tuk­seen sekä Dance4Fun ‑kou­lu­tuk­sen.

Anders Korpilahti

PNV Dancer­sin tans­sin­opet­ta­ja syk­sys­tä 2023 alkaen.

Anders aloit­ti tans­sin 6‑vuotiaana street-tun­neil­la, mut­ta pian aloit­ta­mi­sen jäl­keen pää­pai­no siir­tyi show­tans­sin puo­lel­le. Ander­sil­la on kil­pai­lu­ko­ke­mus­ta usei­den vuo­sien ajan SM- sekä MM-tasol­ta. Hän on myös koreo­gra­fioi­nut kil­pai­lu­teok­sia Per­for­ming Arts SM kil­pai­lui­hin. Kil­pai­lu­jen lisäk­si esiin­ty­mis­ko­ke­mus­ta on ker­ty­nyt tans­si­kei­koil­ta, TV:stä, muo­ti­näy­tök­sis­tä sekä musi­kaa­li­la­voil­ta.

Anders sai suo­ri­tet­tua tai­teen perus­o­pe­tuk­sen tans­sin laa­jan oppi­mää­rän opin­not kevääl­lä 2021. Täl­lä het­kel­lä Anders opis­ke­lee Sibe­lius-lukion tans­si­lin­jal­la. Suo­men lisäk­si Anders on hake­nut koke­mus­ta myös ulko­mail­ta ja on käy­nyt tree­naa­mas­sa huip­puo­pet­ta­jien ohjauk­ses­sa New Yor­kis­sa ja Lon­toos­sa.

Anders opet­taa PNV:llä Show Jazz ja Con­tem­po­ra­ry Jazz tun­te­ja. Ander­sin tun­neil­la hio­taan tek­niik­ka ja ilmai­sua eri­lais­ten tek­niik­ka­har­joi­tus­ten sekä tans­si­sar­jo­jen avul­la, haus­kan­pi­toa unoh­ta­mat­ta.