Tekstilogo PNV

Tanssinopettajat

Maija Miinalainen

Mai­ja on har­ras­ta­nut tans­sia 20 vuot­ta. Mai­ja on aloit­ta­nut tans­sin jo 3‑vuotiaana pien­ten tans­si­tun­neil­la ja eden­nyt vuo­sien myö­tä SM-tason show­tans­si­jouk­ku­ee­seen. Tans­si­ko­ke­muk­seen sisäl­tyy usei­ta laje­ja bale­tis­ta hip hop­piin, pää­la­ji­naan show ja jazz. Tans­si on ollut ja tulee ole­maan iso osa Mai­jan elä­mää opet­ta­ja­na ja tans­si­ja­na. Mai­ja on opet­ta­ja­na iloi­nen ja lem­peä, mut­ta tark­ka opet­ta­ja ja koreo­gra­fi.

Mai­jan kas­vat­ti­seu­ra on Hel­sin­gin Tans­sio­pis­to. Mai­ja on itse­kin tans­si­nut PNV:n tans­si­lin­jan jouk­ku­ees­sa. Mai­ja kehit­tää omaa tans­si­tai­to­aan edel­leen käy­den laa­jas­ti eri­lai­sil­la tun­neil­la ja works­ho­peil­la. Mai­ja on myös muka­na syk­syl­lä aloit­ta­vas­sa aikuis­ten Eufo­ria ‑jouk­ku­ees­sa.

Mai­ja aloit­ti apuoh­jaa­ja­na Paki­lan Voi­mis­te­li­jois­sa 2018. Mai­ja on ohjan­nut las­ten ja nuor­ten puo­lel­la monen­lai­sia tun­te­ja. Mai­ja on opet­ta­nut syk­sys­tä 2020 alkaen tans­si­puo­len tun­te­ja.

Mai­ja on kou­lut­tau­tu­nut Suo­men voi­mis­te­lu­lii­ton 2‑tason ohjaa­jak­si. Mai­ja on myös suo­rit­ta­nut lukui­sia ohjaa­ja- ja val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sia. Mai­ja toi­mii myös tans­sin tuo­ma­ri­na. Mai­ja on val­mis­tu­nut sai­raan­hoi­ta­jak­si, eri­kois­osaa­mi­sa­la­na lap­set ja nuo­ret.

Mai­ja toi­mii tans­si­lin­jan vas­tuu­opet­ta­ja­na ja hän toi­mii kaik­kien las­ten ja nuor­ten jouk­kuei­den opet­ta­ja­na ja koreo­gra­fi­na. Lisäk­si hän tekee koreo­gra­fioi­ta soo­loil­le ja duoil­le sekä opet­taa pien­ryh­miä. Koreo­gra­fi­na Mai­ja on moni­puo­li­nen ja inno­va­tii­vi­nen. Mai­ja yhdis­tää koreo­gra­fiois­saan usei­ta laje­ja, teh­den niis­tä moni­puo­li­sia ja uuden­lai­sia.

Melissa Myllys

Sir­kus ja akro­ba­tia ovat olleet tans­sin ohel­la Melis­san elä­mäs­sä lap­ses­ta saak­ka. Pää­la­jei­na hänel­lä ovat Street-lajeis­ta Hip Hop ja Com­mercial sekä Con­tem­po­ra­ry, Show ja Jazz funk. Melis­san tun­neil­la ja koreo­gra­fiois­sa yhdis­tel­lään­kin moni­puo­li­ses­ti eri laje­ja kes­ke­nään. Opet­ta­ja­na Melis­sa on innos­ta­va ja hän saa tans­si­jat kokei­le­maan uut­ta ja siten haas­ta­maan itse­ään.

Kil­pai­lu- ja esiin­ty­mis­ko­ke­mus­ta Melis­sal­la on ker­ty­nyt mm. Street sekä Per­for­ming Arts SM-kil­pai­luis­ta sekä lukui­sis­ta musiik­ki­vi­deois­ta. Melis­sal­la on myös media-alan kou­lu­tus, joten näem­me kau­den aika­na var­mas­ti­kin upe­aa mate­ri­aa­lia SoMes­sa.

Melis­sa toi­mii kaik­kien las­ten- ja nuor­ten kisa­ryh­mien opet­ta­ja­na ja koreo­gra­fi­na. Lisäk­si hän tekee koreo­gra­fioi­ta soo­loil­le ja duoil­le sekä opet­taa Street- tans­se­ja kai­kil­le seu­ran avoi­mil­la tans­si­tun­neil­la.

Sofia Hammar

Opis­kel­les­saan tans­sin­opet­ta­jak­si Sofia kiin­nos­tui eri­tyi­ses­ti jazz­tans­sin peda­go­gii­kas­ta ja onkin val­mis­tu­nut nyky- ja jazz­tans­sin opet­ta­jak­si (AMK). Yli kym­men­vuo­den opet­ta­mis­ko­ke­muk­sel­la Sofia hal­lit­see myös show, balet­ti ja street ‑lajit. Opet­ta­ja­na Sofia on lem­peä, mut­ta tark­ka.

Kol­man­nen vuo­den fysio­te­ra­piao­pis­ke­li­ja­na Sofial­la on pal­jon osaa­mis­ta ja ymmär­rys­tä ihmis­ke­hon toi­min­nas­ta, ravin­non ja oheis­har­joit­te­lun mer­ki­tyk­ses­tä urheil­les­sa, sekä eri­lai­sis­ta vam­ma­me­ka­nis­meis­ta ja ennen kaik­kea vam­mo­jen ennal­taeh­käis­tys­tä.

Sofia toi­mii kaik­kien las­ten- ja nuor­ten kisa­ryh­mien oheis­tun­tien opet­ta­ja­na. Lisäk­si hän tekee koreo­gra­fioi­ta soo­loil­le ja duoil­le sekä opet­taa kai­kil­le avoi­mil­la Jump&Turns tans­si­tun­neil­la.

Jaana Valjakka

Jaa­na on tans­si­nut yli 20 vuot­ta eri laje­ja aina bale­tis­ta dance­hal­liin. Laji­taus­taa on myös jouk­kue­voi­mis­te­lun puo­lel­ta, jos­sa Jaa­na onkin PNV:n kas­vat­te­ja. Per­heen­sä kaut­ta hän on tul­lut jäl­leen takai­sin seu­ra­toi­min­taan tans­si­val­men­ta­jan roo­lis­sa.

Tans­si on aina ollut suu­res­sa osas­sa Jaa­nan elä­mää ja hänel­lä onkin koke­mus­ta tans­sis­sa niin itse tans­si­ja­na, opet­ta­ja­na kuin tuo­ma­ri­na. Aktii­vi­ses­ti hän on kil­pail­lut cheer­tans­sis­sa EM-tasol­la, sekä street-lajeis­sa SM-tasol­la. Nyky­ään Jaa­na tans­sii itse PNV:ssä.

Tans­sin­opet­ta­ja­na Jaa­na on toi­mi­nut aikai­sem­min Fun­ky Tea­mis­sa, jos­sa hän vas­ta­si usean vuo­den ajan koko seu­ran tans­si­toi­min­nas­ta ja val­men­si usei­ta jouk­kuei­ta aina kou­lui­käi­sis­tä aikui­siin. Jaa­na on osal­lis­tu­nut Suo­men Cheer­lea­dinglii­ton tans­si­val­men­ta­jan kou­lu­tuk­siin. Lisäk­si Jaa­na on vetä­nyt pal­jon eri­lai­sia tii­vis­kurs­se­ja ja tans­si­pro­jek­te­ja niin omil­la kun val­miil­la koreo­gra­fioil­la. 

Tans­sin­opet­ta­ja­na hänen pää­ta­voit­teen­sa on saa­da tans­si­joil­le onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia, sekä väli­tet­tyä tans­sin rie­mua. Koreo­gra­fi­na Jaa­na sekoit­te­lee eri tyy­le­jä ja pyr­kii inno­va­tii­vi­siin koko­nai­suuk­siin.

Jaa­na on myös ansioi­tu­nut k‑pop tans­sin osal­ta. Hän on jo kym­me­nen vuo­den ajan toi­mi­nut Suo­men suu­rim­man k‑pop jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja­na ja jär­jes­tä­nyt vuo­sit­tain 1–2 k‑pop tans­si­kil­pai­lua, kerä­ten vuo­sit­tain tuhan­sia tans­si­joi­ta kisaa­maan. Jaa­na toi­mii aktii­vi­ses­ti tuo­ma­ri­na sekä ylei­ses­ti k‑pop tans­si­toi­min­nan kehit­tä­jä­nä Suo­mes­sa.

Virpi Europeaus

Vir­pi ohjaa PNV:ssä aikuis­ten kil­pa­ryh­mää Sis­ters in Sync ja vas­taa myös ryh­män koreo­gra­fiois­ta. Vir­pil­lä on moni­puo­li­nen tans­si­taus­ta, poh­ja­kou­lu­tuk­se­na klas­si­nen balet­ti, min­kä lisäk­si jazz­tans­si ja jos­sain mää­rin myös nyky­tans­sin eri muo­dot ovat hänel­lä vuo­si­kym­men­ten tans­si­har­ras­tuk­sen ja ‑ohjauk­sen taus­tal­la.

Tans­si on Vir­pil­le myös oma har­ras­tus ja hän tans­sii Sis­ter­sien ryh­mäs­sä itse­kin. Vir­pi pyr­kii tuo­maan koreo­gra­fiois­sa ryh­män vah­vuuk­sia esil­le, mut­ta halu­aa lisäk­si haas­taa jouk­kuet­ta oppi­maan uut­ta lii­ke­kiel­tä ja hio­maan ohjel­mat hyvin har­joi­tel­luik­si koko­nai­suuk­sik­si. Sis­ter­sien tree­ni­tun­neil­la val­lit­see hyvä yhteis­hen­ki, pai­koin roi­si­kin huu­mo­ri, mut­ta myös kun­nian­hi­moi­nen tree­naa­mi­nen ohjel­man saa­mi­sek­si hyvään esi­tys­kun­toon. Sis­ter­sien har­joi­tus­ten lisäk­si Vir­pi käy moni­puo­li­ses­ti viik­ko­tun­neil­la kehit­tä­mäs­sä omaa tans­si­tun­tu­maa.

Vir­pil­lä on toi­nen jal­ka yhä vah­vas­ti myös jouk­kue­voi­mis­te­lun puo­lel­la, jos­sa hän on aiem­min teh­nyt val­men­ta­ja­na pit­kän päi­vä­työn. Nykyi­sin hän toi­mii kan­sain­vä­li­sen tason tuo­ma­ri­na ja tekee pal­jon sali­käyn­te­jä eri puo­lil­la Suo­mea jouk­kuei­den edis­ty­mis­tä aut­taak­seen.