Tekstilogo PNV

Yhteystiedot

PNV Toimisto

Ohra­huh­dan­tie 2 A, 00680 Hel­sin­ki
Y‑tunnus: 0215257–7

Toi­mis­ton tavoi­tat par­hai­ten säh­kö­pos­til­la. Toi­mis­toon voit olla yhtey­des­sä ylei­siin ja las­ku­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Har­ras­tus- ja kil­pa­toi­min­taan liit­ty­vis­sä asiois­sa olet­han suo­raan yhtey­des­sä sek­to­rei­hin.

Jos haluat tul­la tapaa­maan mei­tä, sovit­han tapaa­mi­ses­ta etu­kä­teen! 

Emilia Heinonen, toiminnanjohtaja
Riia Turpela, seurakoordinaattori

Ota yhteyttä

Yhteystiedot sektoreittain

Joukkuevoimistelu

Vir­ve Arjan­ne, pää­val­men­ta­ja
virve.arjanne@pnv.fi, puh. 0400 468 482

Tin­ja Sal­mi­nen, val­men­nus­pääl­lik­kö
tinja.salminen@pnv.fi, puh. 050 547 4663

Lii­sa Merk­ki­nie­mi, val­men­nus­koor­di­naat­to­ri
liisa.merkkiniemi@pnv.fi, puh. 050 388 2001

Aikuisten harrasteliikunta

PNV Dancers ‑tanssilinja

Mai­ja Mii­na­lai­nen, tans­si­lin­jan vas­tuu­opet­ta­ja
maija.miinalainen@pnv.fi

Lasten ja nuorten harrasteliikunta

San­na Pel­to­la, nuo­ri­so­val­men­nus­pääl­lik­kö
sanna.peltola@pnv.fi, puh. 045 112 2105

Hallitus

Meri Hovi 
Puheen­joh­ta­ja
meri.hovi@pnv.fi
puh. 040 6208704

Jon­na Ver­mi­la-Ala­jääs­ki
Vara­pu­heen­joh­ta­ja
Jouk­kue­voi­mis­te­lu & seu­rayh­teis­työ
jonna.vermila@pnv.fi

Min­na Ara­vir­ta
Talous, aikuis­lii­kun­ta & tila­pro­jek­ti
minna.aravirta@pnv.fi

Mai­ju Huh­ta­la
Jojo-rahu­ri­toi­min­ta & tapah­tu­mat
maiju.huhtala@pnv.fi

Min­ne Miet­ti­nen
Yhteis­työ­kump­pa­nuu­det & voi­mis­te­li­jan­pol­ku
minne.miettinen@pnv.fi

Kii­ra Sand­blom 
PNV Dancers
kiira.sandblom@pnv.fi

Marian­ne Uppa
Las­ten ja nuor­ten har­ras­te­lii­kun­ta
marianne.uppa@pnv.fi

Laskutusosoite

Pyy­däm­me las­kut ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­las­ku­na tai säh­kö­pos­til­la!

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003702152577
Ope­raat­to­ri: Maven­ta (003721291126)
Välit­tä­jä­tun­nus, jos lähe­tät­te pank­ki­ver­kos­ta: DABAFIHH

Säh­kö­pos­ti­las­kut:
02152577@scan.netvisor.fi
(Las­kun on olta­va pdf-muo­toi­se­na lii­te­tie­dos­to­na. Lii­te­tie­dos­ton nimes­sä ei saa olla eri­kois­merk­ke­jä)

Pape­ri­set las­kut skan­naus­pal­ve­lun kaut­ta:
Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry
02152577
PL 100
80020 Kol­lek­tor Scan

tähtiseura PNV

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat on Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton jäsen. Aikuis­lii­kun­nal­lam­me sekä las­ten ja nuor­ten toi­min­nal­lam­me on kum­mal­la­kin laa­dus­ta ker­to­va Täh­ti­seu­ra-tun­nus.