Tekstilogo PNV

Puistojumppaa Pohjois-Helsingissä

Tervetuloa mukaan kesän puistojumppiin!

Puis­to­jump­pa on kivaa mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa, joka sopii kai­kil­le. Jump­pa sisäl­tää lihas­kun­toa kehon­pai­nol­la, syket­tä nos­tat­ta­vaa aero­bis­ta lii­kun­taa sekä rau­hal­lis­ta kehon­huol­toa. Tar­vit­set oman jump­pa-alus­tan.

Pie­ni kesä­sa­de ei hait­taa mut­ta kovem­mal­la sateel­la jump­pa peruun­tuu.

Kesän 2024 puistojumpat alkavat torstaina 16.5.

Aika:
tors­tai­sin (16.5–20.6.2024 ja 8.8–29.8.2024) klo 18–19
(Huom! juhan­nus­vii­kol­la puis­to­jump­pa jo ke 19.6. klo 18–19)

Paik­ka:
Suo­men Ladun maja Palo­hei­nä (Paki­lan­tie 124)

Tun­nit ohjaa:
Maa­rit Balac

Hin­ta:
Tun­nit kuu­lu­vat PNV:n Any­ti­me-kort­tiin.
Tun­nin voi mak­saa myös ker­ta­mak­sul­la pai­kan pääl­lä, ker­ta­mak­su 5 €

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät eri­lai­set lii­kun­ta­se­te­lit (mie­lel­lään digi­taa­li­set) ja Mobi­le­Pay (mak­set­ta­va sama­na päi­vä­nä). Emme suo­sit­te­le kätei­sen käyt­töä.

Jos mak­sat MobilePay:lla

Mak­sa PNV:n nume­roon: 81556
Lai­ta vies­ti-kent­tään ”Ker­ta­mak­su ja päi­vä­mää­rä”
Mak­sa vas­ta juu­ri tun­nil­le saa­pues­sa­si – emme palau­ta mak­su­ja
Näy­tä appli­kaa­tion kuit­ti ohjaa­jal­le tai kou­lu­kum­mil­le tun­nin alus­sa

PNV liikuttaa aikuisia Helsingissä ympäri vuoden!

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tar­jo­aa puis­to­jump­pien lisäk­si aikuis­liik­ku­jil­le moni­puo­li­sen vali­koi­man ryh­mä­lii­kun­nan tun­te­ja — ympä­ri vuo­den!

Meil­le tär­ke­ää on lii­kun­nan ilon ja elä­mys­ten tar­joa­mi­nen kai­ke­ni­käi­sil­le har­ras­ta­jil­le.

Toi­mim­me Paki­la, Palo­hei­nä, Pirk­ko­la, Torp­pa­rin­mä­ki, Oulun­ky­lä, Mau­nu­la, Mal­mi, Pos­ti­puis­to, Kunin­kaan­tam­mi, Verä­jän­laak­so ‑alu­eel­la — pää­osin tun­tim­me jär­jes­te­tään lähia­lu­een kou­luil­la.