Tekstilogo PNV

Tietosuojaseloste

Pakilan Voimistelijat PNV ry, jäsen‑, luottamushenkilö- ja yhteistyökumppani- sekä markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Hyväk­sy­mis­päi­vä: 11.4.2022.
Päi­vi­tet­ty 2.1.2024.
Yhteys­tie­dot päi­vi­tet­ty 1.5.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry, y‑tunnus 0215257–7, Ohra­huh­dan­tie 2A , 00680 Hel­sin­ki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Emi­lia Hei­no­nen, emilia.heinonen@pnv.fi, p. 050 552 6101

3. Rekisterin nimi

Jäsen‑, luottamushenkilö‑, yhteis­työ­kump­pa­ni- ja mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu yhdis­tys­ten jäsen­ten osal­ta Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry:n oikeu­tet­tuun etuun eli yhdis­tyk­sen jäse­nyy­teen. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus on:

 • yllä­pi­tää Yhdis­tys­lain mukais­ta jäsen­luet­te­loa
 • jäse­n­asioi­den hoi­to, kuten tie­dot­ta­mi­nen, yhtey­den­pi­to, pal­kit­se­mi­nen, kil­pai­lu­toi­min­ta, jäsen­mak­su­jen hal­lin­ta sekä kurin­pi­dol­li­set toi­met
 • har­ras­tus­toi­min­nan, tapah­tu­mien sekä kes­kus­te­lu- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen
 • toi­min­nan kehit­tä­mi­nen, tilas­toin­ti ja rapor­toin­ti.

Tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu toi­mi- ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den (ml. jouk­ku­een joh­ta­ja, ohjaa­ja, val­men­ta­ja, tie­dot­ta­ja) osal­ta Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry:n oikeu­tet­tuun etuun eli työ­suh­tee­seen tai sovit­tuun yhteis­työ­hön.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu yhteis­työ­kump­pa­nei­den osal­ta sopi­muk­seen tai Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry:n oikeu­tet­tuun etuun (suo­ra­mark­ki­noin­ti) ja hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus on Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry:n yhteis­työ­kump­pa­nei­den väli­sen yhteis­työ­suh­teen hoi­ta­mi­nen, kehit­tä­mi­nen ja tilas­toin­ti.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekis­te­ri sisäl­tää seu­raa­via hen­ki­lö­tie­to­ja yhdis­tyk­sen hen­ki­lö­jä­se­nis­tä:

 • Yhdis­tys­lain 11 §:n vaa­ti­mat hen­ki­lö­tie­dot eli jäse­nen nimi sekä koti­paik­ka
 • Alai­käi­sen jäse­nen osal­ta
  • Tar­peel­li­set huol­ta­jan suos­tu­muk­set esim. jäse­nyy­teen, tie­to­jen jul­kai­se­mi­seen, har­ras­tus­toi­min­taan ja pal­ve­lui­den käyt­töön liit­tyen
  • Alai­käi­sen huol­ta­jan nimi ja yhteys­tie­dot (pos­tio­soi­te, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro)
 • Jäse­nyy­teen liit­ty­vät tie­dot, kuten jäsen­nu­me­ro, jäsen­tyyp­pi, jäsen­mak­sui­hin ja mui­hin las­kui­hin liit­ty­vät tie­dot
 • Yhteys­tie­dot (pos­tio­soi­te, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro)
 • Valo­ku­va
 • Tie­dot osal­lis­tu­mi­ses­ta jäsen- ja har­ras­tus­toi­min­taan sekä kes­kus­te­lu- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­siin
 • Aller­giat ja ruo­ka­va­liot
 • Muut rekis­te­röi­dyn itsen­sä luo­vut­ta­mat hen­ki­lö­tie­dot

Rekis­te­ri sisäl­tää seu­raa­via hen­ki­lö­tie­to­ja toi­mi- ja luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä:

 • Yhteys­tie­dot (pos­tio­soi­te, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro)
 • Las­kui­hin liit­ty­vät tie­dot
 • Valo­ku­va
 • Luot­ta­mus- ja vapaa­eh­tois­roo­lit
 • Tie­dot osal­lis­tu­mi­ses­ta har­ras­tus­toi­min­taan sekä kes­kus­te­lu- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­siin
 • Pal­kan­mak­suun liit­ty­vät tie­dot 

Rekis­te­ri sisäl­tää seu­raa­via hen­ki­lö­tie­to­ja yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen päät­tä­jis­tä ja yhteys­hen­ki­löis­tä:

 • Nimi, tit­te­li, yri­tys, pos­tio­soi­te, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tie­dot voi­daan saa­da rekis­te­röi­dyl­tä itsel­tään, tie­dot voi­vat ker­tyä rekis­te­rin­pi­tä­jän omas­sa toi­min­nas­sa tai tie­to­ja voi­daan saa­da muis­ta rekis­te­ris­tä kol­man­sil­ta tahoil­ta.

Hen­ki­lö­tie­dot saa­daan rekis­te­röi­dyl­tä itsel­tään esim. jäse­nek­si lii­tyt­täes­sä tai jäse­nyy­den tai yhteis­työn aika­na. Jäsen on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan muut­tu­neet tie­ton­sa Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry:lle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Hen­ki­lö­tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta eteen­päin. Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n tai ETA-alu­een ulko­puo­lel­le.

Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa aina­kin seu­raa­viin tar­koi­tuk­siin: 

1) Kil­pai­lut 

 • Rekisteröityneen hen­ki­lö- ja lisens­si­tie­dot kil­pai­luun ilmoit­tau­tu­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si sekä tulos­ten las­ke­mis­ta ja jul­kai­se­mis­ta var­ten. 

2) Kou­lu­tuk­set, lei­rit, tapah­tu­mat yms. 

 • Rekisteröityneestä välitetään tapah­tu­man toteut­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat henkilötiedot kol­ma­sil­leosa­puo­lil­le, kuten majoi­tuk­sen ja kul­je­tuk­sen järjestäjille.
 • Rekisteröidyn itsen­sä ilmoit­ta­mat ruo­ka-aine aller­giat ja muut ter­vey­teen liittyvät välttämättömät tie­dot voi­daan ilmoit­taa, jot­ta rekisteröidyn hen­keen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­va etu voi­daan taa­ta. 

3) Mark­ki­noin­ti 

 • Nimi ja sähköpostiosoite vain nii­den koh­dal­la, jot­ka ovat sal­li­neet mark­ki­noin­nin. 

4) Las­ku­tus ja talous­hal­lin­to 

 • Rekis­te­rin­pi­tä­jä käyt­tää ulkoi­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan (Tai­ka­la Oy, myClub-pal­ve­lu) säh­köis­tä jäsen­pal­ve­lua, jon­ka avul­la rekis­te­rin­pi­tä­jä hal­lin­noi jäsen- ja yhteis­työ­kump­pa­ni­re­kis­te­riä, las­ku­tus­ta, tapah­tu­mail­moit­tau­tu­mi­sia, läs­nä­olo­seu­ran­taa ja jäsen­vies­tin­tää.
 • Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa pal­ve­lun­tar­joa­jil­le, joi­den pal­ve­lut ovat tar­peel­li­sia seu­ran las­ku­tuk­sen, kir­ja­pi­don ja muun talous­hal­lin­non kan­nal­ta. 

5) Voi­mis­te­lu­lii­ton vuo­si­ti­las­toin­ti 

 • Jäsen­tie­dot ilmoi­te­taan Hoi­kaan Voi­mis­te­lu­lii­ton vuo­si­ra­por­toin­nin mah­dol­lis­ta­mi­sek­si 

6) Viran­omai­set 

 • Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa käyttäjän henkilötietoja toi­mi­val­tais­ten viran­omais­ten tai mui­den taho­jen esittämien vaa­ti­mus­ten edellyttämällä, kul­loin­kin voi­mas­sao­le­vaan lainsäädäntöön perus­tu­val­la taval­la. 

Henkilötietoja voi­daan siirtää muil­le rekis­te­rin pal­ve­lun­tar­joa­jaa vaih­det­taes­sa uudel­le järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin tek­ni­sen ylläpidon ja käsittelijä toteut­ta­va rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja sovel­tu­van yksi­tyi­syy­den suo­jaa kos­ke­van lainsäädännön ja tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen mukai­ses­ti. 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekis­te­ri säi­ly­te­tään luki­tus­sa tilas­sa ja se on suo­jat­tu sala­sa­nal­la. Rekis­te­rin tie­toi­hin on pää­sy vain mää­ri­tel­lyil­lä hen­ki­löil­lä hei­dän teh­tä­vien­sä edel­lyt­tä­mäs­sä laa­juu­des­sa.

Rekis­te­rin tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kau­an, kuin ne ovat tar­peen rekis­te­rin tar­koi­tuk­sen toteut­ta­mi­sek­si:

 • Toi­mi­hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään 10 vuot­ta työ­suh­teen päät­ty­mi­sen jäl­keen
 • Yhdis­tyk­sen jäse­nen hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään jäse­nyy­den pää­tyt­tyä kol­me vuot­ta
 • Yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen päät­tä­jien ja yhteys­hen­ki­löi­den hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kau­an kuin ne ovat tar­peen las­ku­tuk­sen, spon­so­roin­nin tai yhteis­työn kan­nal­ta.

Muu­toin hen­ki­lö­tie­to­ja päi­vi­te­tään myClub-pal­ve­lun (www.myclub.fi) tie­dot on tal­len­net­tu tie­to­kan­ta­pal­ve­li­mel­le, jon­ne pää­sy vaa­tii käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan sekä tie­to­kan­ta­pal­ve­li­men osoit­teen. MyClub-pal­ve­lun sisäl­tä­mät tie­dot sijait­se­vat luki­tuis­sa ja var­tioi­duis­sa tilois­sa ja tal­len­ne­tut tie­dot on var­men­net­tu 2‑kertaisella tie­to­kan­ta­var­men­nuk­sel­la, joka on vah­vas­ti salat­tu. MyClub-pal­ve­luun sisään­pää­sy edel­lyt­tää käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan syöt­tä­mis­tä. Käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na on vah­vas­ti salat­tu ja vain rekis­te­röi­dyn hen­ki­lön omas­sa tie­dos­sa. Kaik­ki tie­to­lii­ken­ne jär­jes­tel­mäs­sä on SSL-suo­jat­tu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tar­kas­tusoi­keus ja oikeus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa itse­ään kos­ke­vat hen­ki­lö­re­kis­te­riin tal­len­ne­tut tie­dot sekä oikeus vaa­tia vir­heel­li­sen tie­don oikai­sua ja tie­to­jen pois­ta­mis­ta. Asi­aa kos­ke­vat pyyn­nöt tulee toi­mit­taa kir­jal­li­ses­ti koh­das­sa 2 mai­ni­tul­le yhteys­hen­ki­löl­le. Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry voi pyy­tää var­men­ta­maan rekis­te­röi­dyn hen­ki­löl­li­syy­den ennen pyyn­nön käsit­te­lyä.

Muut oikeu­det: Rekis­te­röi­dyl­lä on tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­ses­ti (25.5.2018 lukien) oikeus vas­tus­taa tai pyy­tää tie­to­jen­sa käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta sekä teh­dä vali­tus hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta voi­daan päi­vit­tää aika ajoin esi­mer­kik­si lain­sää­dän­nön muut­tues­sa. Tämä selos­ta on hyväk­syt­ty Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry:n hal­li­tuk­ses­sa 11.4.2022 ja päi­vi­tys on hyväk­syt­ty 2.1.2024.

Suo­sit­te­lem­me että käyt­te sään­nöl­li­ses­ti sivuil­lam­me ja huo­mioit­te mah­dol­li­set muu­tok­sem­me tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa.