Tekstilogo PNV

PNV Dancers ‑kisaryhmät

Kisa­ryh­mät val­mis­tau­tu­vat ja osal­lis­tu­vat kau­den aika­na tans­si­kil­pai­lui­hin ja ‑kat­sel­muk­siin sitou­tuen har­joi­tus- ja kisa-aika­tau­lui­hin.

Mysteria

Mys­te­ria on show­tans­sis­sa esiin­ty­vä n. 7–9‑vuotiaiden tans­si­ryh­mä.

Ryh­mä har­joit­te­lee ker­ran vii­kos­sa ryh­mä­ko­reo­gra­fi­aa ja tans­si­tek­niik­kaa. Mys­te­rian tans­si­joil­le suo­si­tel­laan lisäk­si tois­ta viik­ko­tun­tia tans­sia las­ten ja nuor­ten har­ras­te­lii­kun­nan luku­jär­jes­tyk­ses­tä.

Ryh­män oppi­laat on valit­tu koe­tans­sien perus­teel­la. Mys­te­ria osal­lis­tuu tans­si­kat­sel­muk­siin ja sta­ra-tapah­tu­miin sekä seu­ran näy­tök­siin ja esiin­tyy alu­een tapah­tu­mis­sa.

Fantasia

Fan­ta­sia on show­tans­sis­sa kil­pai­le­va n. 9–11-vuotiaiden tans­si­ryh­mä. 

Ryh­mä har­joit­te­lee kak­si ker­taa vii­kos­sa ryh­mä­ko­reo­gra­fi­aa ja tans­si­tek­niik­kaa sekä kol­man­nel­la viik­ko­tun­nil­la eri­lai­sia tans­si­tyy­le­jä ja ‑koreo­gra­fioi­ta. Lisäk­si ryh­män tans­si­joil­la on mah­dol­li­suus soo­lon tai duon har­joit­te­luun.

Ryh­män oppi­laat on valit­tu koe­tans­sien perus­teel­la. Fan­ta­sia osal­lis­tuu tans­si­kat­sel­muk­siin ja ‑kil­pai­lui­hin sekä seu­ran näy­tök­siin ja esiin­tyy alu­een tapah­tu­mis­sa.

Harmonia

Har­mo­nia on show­tans­sis­sa kil­pai­le­va n. 11–13-vuotiaiden tans­si­ryh­mä.

Ryh­mä har­joit­te­lee kak­si ker­taa vii­kos­sa ryh­mä­ko­reo­gra­fi­aa ja tans­si­tek­niik­kaa sekä kol­man­nel­la viik­ko­tun­nil­la eri­lai­sia tans­si­tyy­le­jä ja ‑koreo­gra­fioi­ta. Lisäk­si ryh­män tans­si­joil­la on mah­dol­li­suus soo­lon tai duon har­joit­te­luun.

Ryh­män oppi­laat on valit­tu koe­tans­sien perus­teel­la. Har­mo­nia osal­lis­tuu tans­si­kat­sel­muk­siin ja ‑kil­pai­lui­hin sekä seu­ran näy­tök­siin ja esiin­tyy alu­een tapah­tu­mis­sa.

Utopia

Uto­pia on show­tans­sis­sa kil­pai­le­va 12–14-vuotiaiden tans­si­ryh­mä. 

Ryh­mä har­joit­te­lee kak­si ker­taa vii­kos­sa ryh­mä­ko­reo­gra­fi­aa ja tans­si­tek­niik­kaa sekä kol­man­nel­la viik­ko­tun­nil­la eri­lai­sia tans­si­tyy­le­jä ja ‑koreo­gra­fioi­ta. Lisäk­si ryh­män tans­si­joil­la on mah­dol­li­suus soo­lon tai duon har­joit­te­luun.

Ryh­män oppi­laat on valit­tu koe­tans­sien perus­teel­la. Uto­pia osal­lis­tuu tans­si­kat­sel­muk­siin ja ‑kil­pai­lui­hin sekä seu­ran näy­tök­siin ja esiin­tyy alu­een tapah­tu­mis­sa.

Illuusio

Illuusio on show­tans­sis­sa kil­pai­le­va yli 14-vuo­tiai­den tans­si­ryh­mä.

Ryh­mä har­joit­te­lee kak­si ker­taa vii­kos­sa ryh­mä­ko­reo­gra­fi­aa ja tans­si­tek­niik­kaa sekä kol­man­nel­la viik­ko­tun­nil­la eri­lai­sia tans­si­tyy­le­jä ja ‑koreo­gra­fioi­ta. Lisäk­si ryh­män tans­si­joil­la on mah­dol­li­suus soo­lon tai duon har­joit­te­luun.

Ryh­män oppi­laat on valit­tu koe­tans­sien perus­teel­la. Illuusio osal­lis­tuu tans­si­kat­sel­muk­siin ja ‑kil­pai­lui­hin sekä seu­ran näy­tök­siin ja esiin­tyy alu­een tapah­tu­mis­sa.

Aikuisten ryhmät

Euforia

Eufo­ria on uusi kevääl­lä 2024 perus­tet­ta­va tans­si­ryh­mä ja se kil­pai­lee show­tans­sis­sa +20-vuo­tiai­den sar­jas­sa.  Ryh­mä har­joit­te­lee ker­ran vii­kos­sa ryh­mä­ko­reo­gra­fi­aa ja tans­si­tek­niik­kaa.
Eufo­ria osal­lis­tuu tans­si­kat­sel­muk­siin ja kil­pai­lui­hin sekä seu­ran näy­tök­siin ja esiin­tyy alu­een tapah­tu­mis­sa.
 

FinTastic Moms

Fin­tas­tic Moms jouk­ku­een ovat perus­ta­neet vuon­na 2015 jouk­kue­voi­mis­te­li­ja­äi­dit Hel­sin­gin Gym­nae­stra­das­sa, mut­ta nyky­ään ryh­mä kil­pai­lee show­tans­sis­sa.

Kysees­sä on aikuis­ten nais­ten tans­si­jouk­kue, joka har­joit­te­lee kak­si ker­taa vii­kos­sa ryh­mä­ko­reo­gra­fi­aa ja tans­si­tek­niik­kaa. Lisäk­si tans­si­joil­la on mah­dol­li­suus soo­lon tai duon har­joit­te­luun. Tree­nien lisäk­si olen­nai­nen osa jouk­ku­een toi­min­taa ovat sään­nöl­li­set sau­na- ja jouk­kueil­lat.

Fin­tas­tic Moms osal­lis­tuu tans­si­kat­sel­muk­siin ja ‑kil­pai­lui­hin sekä esiin­tyy eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa.

Sisters in Sync

Sis­ters in Sync on vuon­na 2018 perus­tet­tu nais­ten show­tans­si­ryh­mä.

Ryh­mä har­joit­te­lee kak­si ker­taa vii­kos­sa ryh­mä­ko­reo­gra­fi­aa ja tans­si­tek­niik­kaa haus­kan­pi­toa unoh­ta­mat­ta. Lisäk­si ryh­män tans­si­joil­la on mah­dol­li­suus soo­lon tai duon har­joit­te­luun.

“Synk­ka­sis­kot” osal­lis­tuu tans­si­kat­sel­muk­siin ja ‑kil­pai­lui­hin sekä esiin­tyy eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa.