Tekstilogo PNV

Lasten liikunta

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tar­jo­aa Poh­jois-Hel­sin­gin alu­eel­la laa­du­kas­ta las­ten har­ras­te­lii­kun­taa voi­mis­te­lun, tans­sin ja temp­pui­lun muo­dos­sa.

Lasten liikuntaharrastus Helsinki

Lasten innostus, ilo ja motivaatio ohjaavat laadukasta harrastustoimintaa!

Las­ten lii­kun­nan tun­tim­me jakau­tu­vat nel­jään har­ras­te­pol­kuun: voi­mis­te­lu, temp­pui­lu, tans­si ja liik­ka­ri.

Kaik­ki tun­nit poh­jau­tu­vat samaan moni­puo­li­seen lii­kun­nal­lis­ten perus­tai­to­jen opet­te­luun ja ikä­kau­del­le omi­nais­ten omi­nai­suuk­sien har­joit­te­luun, jokai­nen kui­ten­kin omal­la lin­jan mukai­sel­la twis­til­lä. Tun­nit sopi­vat niin tytöil­le kuin pojil­le­kin.

3–4‑vuotiaille on tar­jol­la tun­ti jokai­sel­la polul­la. Lii­kun­ta­tai­to­jen kehit­tyes­sä 5–6‑vuotiailla tun­ti­tar­jon­nas­sam­me on jo enem­män eri­kois­tu­mis­ta, joka lisään­tyy vie­lä 7–10-vuotiaiden tar­jon­nas­sa. Eri lin­jat tuo­vat ede­tes­sään sel­keäm­min esiin eri tun­tien pain­opis­te-erot. Liik­ka­ri­po­lul­la ei ole pain­opis­tei­tä vaan lii­ku­taan moni­puo­li­ses­ti lii­kun­nan ilo kes­kiös­sä.

Las­ten har­ras­te­tun­nit ovat samal­la kui­ten­kin myös sel­lai­sia, että kausit­tain voi vaih­taa lin­jal­ta toi­sel­le tai har­ras­taa yhtä­ai­kaa useam­paa lajia, vii­kon eri päi­vi­nä.

Lasten voimistelulliset harrastetunnit

Vauh­dik­kail­la tun­neil­la har­joi­tel­laan lii­kun­nan perus­tai­to­ja iloi­ses­sa ilma­pii­ris­sä mm. leik­kien avul­la. Tun­neil­la tutus­tu­taan eri voi­mis­te­lu­la­jien; jouk­kue­voi­mis­te­lun, akro­ba­tian, teli­ne­voi­mis­te­lun ja ryt­mi­sen voi­mis­te­lun perus­liik­kei­siin lap­sen omien tai­to­jen ja toi­vei­den mukai­ses­ti.

Nopeus, not­keus, koor­di­naa­tio ja kehon­hal­lin­ta kehit­ty­vät haus­ko­jen ja innos­ta­vien har­joit­tei­den kaut­ta. Voi­mis­te­lu­ki­pi­nän syt­tyes­sä voi tun­nil­ta suun­na­ta hel­pos­ti jouk­kue­voi­mis­te­lun, ryt­mi­sen voi­mis­te­lun tai akron pariin.

Tun­nit sopi­vat pojil­le ja tytöil­le.

Jouk­kue­voi­mis­te­lu on kau­nis ja moni­puo­li­nen tai­to­la­ji, joka kehit­tää liik­ku­vuut­ta, voi­maa, hyvää koor­di­naa­tio­ta, ryt­mi­ta­jua sekä ilmai­sua ja eläy­ty­mis­tä. Laji koos­tuu var­ta­lon­liik­keis­tä, käsi- ja jal­ka­liik­keis­tä, hypyis­tä, tasa­pai­nois­ta ja akro­ba­tias­ta. Musiik­ki ja voi­mis­te­lun lii­ke­sar­jat muo­dos­ta­vat yhte­näi­sen tai­teel­li­sen ja urhei­lul­li­sen koko­nai­suu­den.

Jouk­kue­voi­mis­te­lun har­ras­te­tun­neil­la opi­taan lajin perus­liik­kei­tä, veny­tel­lään ja har­joi­te­taan mm. nopeut­ta ja var­ta­lon­hal­lin­taa. Tun­nit anta­vat hyvän poh­jan siir­tyä jat­kos­sa myös jouk­kue­voi­mis­te­lun val­men­nus­ryh­miin.

Jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa voi­daan vali­ta oman ikä­luo­kan viik­ko­har­joi­tuk­sen lisäk­si oheis­har­joi­tuk­sia, kuten ryt­mi­nen voi­mis­te­lu, akro tai joi­ta­kin mui­ta seu­ran suo­si­tuis­ta las­ten tun­neis­ta.

Yli 7‑vuotiaiden ryt­mi­sen voi­mis­te­lun tun­nit on suun­nat­tu ryt­mis­tä voi­mis­te­lua aloit­ta­vil­le har­ras­ta­jil­le ja tun­nil­la har­joi­tel­laan väli­ne­tek­nii­kan lisäk­si myös esi­mer­kik­si ryt­mi­sen voi­mis­te­lun prons­si- ja hopea­mer­kin liik­kei­tä.

Lasten temppuilutunnit

Tun­neil­la tou­hu­taan ja temp­puil­laan iloi­ses­sa ja ener­gi­ses­sä ilma­pii­ris­sä osaa­vien ohjaa­jien joh­dol­la. Kehit­tä­vien leik­kien ja temp­pu­ra­to­jen kei­noin har­joi­tel­laan perus­lii­kun­ta­tai­to­ja ja voi­mis­te­lun perus­temp­pu­ja sekä ket­te­ryyt­tä.

Tule oppi­maan kuper­keik­ka ja kär­ryn­pyö­rän alkeet sekä naut­ti­maan temp­pui­lus­ta ja lii­kun­nas­ta tur­val­li­ses­ti.

Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lus­sa eli liik­ka­ris­sa lap­si pää­see tutus­tu­maan lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Liik­ka­ri tun­neil­la har­joi­tel­laan liik­ku­mis­tai­to­ja ja keho­tun­te­mus­ta lap­si­läh­töi­ses­ti ja moni­puo­li­ses­ti mm. innos­ta­vien yhteis­leik­kien, moni­puo­lis­ten lii­kun­ta­ra­to­jen avul­la. Tun­ti kehit­tää lap­sen perus­liik­ku­mis­tai­to­ja ennen var­si­nais­ten laji­tai­to­jen har­joit­te­lua.

Tun­nit poh­jau­tu­vat asian­tun­ti­joi­den teke­miin tun­ti­mal­lei­hin ja tun­neil­la on sel­keä raken­ne. Tär­ke­ää tun­nil­la on yhdes­sä teke­mi­nen ja yhdes­sä koet­tu lii­kun­nan ilo.

Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lu­tun­neil­la aikui­nen on muka­na ker­ran kuu­kau­des­sa.

Tun­nil­la har­joi­tel­laan teli­ne­voi­mis­te­lun per­man­to­liik­kei­tä sekä akro­ba­tia­voi­mis­te­lun perus­tei­ta. Tutuk­si tule­vat esi­mer­kik­si käsil­lä­sei­son­ta, sil­ta­kaa­to ja kär­ryn­pyö­rä.

Lisäk­si tun­nil­la tutus­tu­taan alkeis­liik­kei­siin eri teli­neil­lä kuten tram­pe­til­la, per­man­nol­la, rekil­lä ja puo­mil­la. Iloi­sen temp­pu­har­joit­te­lun sii­vel­lä paran­tuu var­mas­ti myös kehon­hal­lin­ta ja voi­ma!

Lasten tanssilliset tunnit

Tun­nil­la ope­tel­laan lii­kun­nan ja tans­sin perus­tai­to­ja musii­kin tah­dis­sa. Luo­van lei­kin ja tans­sil­li­sen lii­ke­kie­len var­jol­la opi­taan, kehon­hal­lin­taa, hyp­py­jä, piruet­te­ja, tasa­pai­no­ja ja oman kehon tun­te­mus­ta.

Tun­neil­la tans­si­taan eri tyy­lis­ten musiik­kien tah­tiin tee­mo­ja ja ryt­me­jä vaih­del­len. Käy­tös­sä on hui­ve­ja, höy­he­niä ja mui­ta jän­niä väli­nei­tä tans­sil­li­sen liik­ku­mi­sen muo­to­jen tuke­mi­sek­si. Lap­si oppii satu­tans­sin lomas­sa toi­mi­maan ryh­mäs­sä ja naut­ti­maan liik­ku­mi­ses­ta.

Tun­neil­la tans­si­taan eri tans­si­sar­jo­ja, tutus­tu­taan moni­puo­li­ses­ti eri tans­si­tyy­lei­hin ja kehi­te­tään perus­kun­toa leik­kien ja liik­kuen lem­pi musii­kin tah­dis­sa.

Innos­ta­van ja päte­vän ohjaa­jan opas­tuk­sel­la tun­neil­la har­joi­tel­laan akro­ba­ti­aa – kuper­keik­ko­ja, kär­ryn­pyö­riä, käsil­lä­sei­son­taa ja pääl­lä­sei­son­taa.

Myös eri­lai­sia väli­ne­tai­to­ja har­joi­tel­laan, kuten pal­lo­jen, hui­vien ja mui­den väli­nei­den käsit­te­lyä yhdis­tet­ty­nä mil­loin kier­to­har­joit­te­luun, mil­loin tans­siin.

Tun­tien ilma­pii­ri on ren­non haus­ka ja tun­ti sopii kai­kil­le.

Haluat­ko kehit­tää tans­si­tai­to­ja­si enti­ses­tään?

Tutus­tu tans­si­lin­jam­me viik­ko­tun­tei­hin, jot­ka tar­joa­vat lois­ta­van mah­dol­li­suu­den syven­tää osaa­mis­ta­si tans­sis­sa.

Tar­joam­me tans­si­lin­jal­lam­me vali­koi­man tun­te­ja noin 10-vuo­tiais­ta alkaen, jot­ka tar­joa­vat jat­ku­mon tans­si­har­ras­tuk­sel­le­si, halu­tes­sa­si aina kisa­ryh­miin saak­ka. 

Lasten liikkaritunnit

Las­ten liik­ka­ri­tun­nit ovat har­ras­te­tun­tien yleis­lin­ja. Tun­nit sopi­vat niin tytöil­le kuin pojil­le­kin (kuten kaik­ki las­ten tun­nit, mut­ta nämä tun­nit eri­tyi­ses­ti).

Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lu eli Liik­ka­ri, on Olym­pia­ko­mi­tean val­mis kon­sep­ti, jon­ka avul­la urhei­luseu­rat voi­vat tar­jo­ta laa­du­kas­ta har­ras­tus­toi­min­taa lap­sil­le. Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lus­sa lap­si pää­see tutus­tu­maan lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä.

Liik­ka­ri tun­neil­la har­joi­tel­laan liik­ku­mis­tai­to­ja ja keho­tun­te­mus­ta lap­si­läh­töi­ses­ti ja moni­puo­li­ses­ti mm. innos­ta­vien yhteis­leik­kien, moni­puo­lis­ten lii­kun­ta­ra­to­jen avul­la.

Tun­ti kehit­tää lap­sen perus­liik­ku­mis­tai­to­ja ennen var­si­nais­ten laji­tai­to­jen har­joit­te­lua. Tun­nit poh­jau­tu­vat asian­tun­ti­joi­den teke­miin tun­ti­mal­lei­hin ja tun­neil­la on sel­keä raken­ne. Tär­ke­ää tun­nil­la on yhdes­sä teke­mi­nen ja yhdes­sä koet­tu lii­kun­nan ilo.

4–5‑vuotiaiden Liik­ka­ri­tun­neil­la oma aikui­nen on muka­na tun­nil­la ker­ran kuu­kau­des­sa.

6‑vuotiaiden Eska­ri­liik­ka­ri­tun­neil­la oma aikui­nen on muka­na vähin­tään ker­ran kau­des­sa.

Sport­ti­kou­lu on tun­ti­kon­sep­ti perus­lii­kun­ta­tai­to­jen moni­puo­li­seen har­joit­te­luun. Tun­neil­la har­joi­tel­laan innos­ta­vas­ti ja lei­kin­omai­ses­ti kaik­kia perus­lii­kun­ta­tai­to­ja juok­se­mi­ses­ta, hyp­pää­mi­seen ja väli­neen­kä­sit­te­ly­tai­toi­hin.

Lasten liikunnan hinnat

Jäsenmaksu

Har­ras­te­mak­sun lisäk­si mak­se­taan seu­ran jäsen­mak­su 30 €.

Jäsen­mak­su mak­se­taan ker­ran seu­ran toi­min­ta­vuo­den aika­na (elo-hei­nä­kuu). Jäsen­mak­su las­ku­te­taan ensim­mäi­sen har­ras­te­mak­sun yhtey­des­sä.

Harrastemaksu

60 min tunti

Syys­kausi 2024: 144 €
Kevät­kausi 2025: 160 €

75 min tunti

Syys­kausi 2024: 157 €
Kevät­kausi 2025: 172 €

Kun ilmoit­tau­dut useam­mal­le kuin yhdel­le viik­ko­tun­nil­lem­me, saat 20% alen­nuk­sen jokai­ses­ta lisä­tun­nis­ta (alen­nus las­ke­taan edul­li­sem­mas­ta tun­ti­hin­nas­ta). Ota yhteyt­tä pnv@pnv.fi niin huo­mioim­me alen­nuk­sen las­kus­sa.

Syys­kausi 2.9.–7.12.2024 (ei tun­te­ja vii­kol­la 42)
Kevät­kausi 7.1.–17.5.2025 (ei tun­te­ja vii­kol­la 8)

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu MyClub ‑jäsen­jär­jes­tel­män kaut­ta – valit­se alta halua­ma­si viik­ko­tun­ti ja ilmoit­tau­du tun­nil­le mukaan! Huo­mioit­han, että MyClu­biin ilmoi­te­taan jäse­nek­si lap­si ja huol­ta­jan tie­dot lisä­tään lap­sen tilil­le.

Alta löy­dät viik­ko­tun­nit kate­go­rioit­tain. Ikä­ryh­män mukaan voit suo­dat­taa tun­te­ja “Ryh­mä” koh­das­ta.

Las­ten lii­kun­nan tun­tien myyn­ti alkaa la 10.8.2024 klo 12 van­hoil­le jäse­nil­le ja ma 12.8.2024 klo 12 uusil­le jäse­nil­le.

Voimistelulliset harrastetunnit

Temppuilutunnit

Tanssilliset tunnit

Lasten liikkaritunnit

Lasten lukujärjestys

Alta voit lisäk­si lada­ta koos­te­tun las­ten luku­jär­jes­tyk­sen PDF-muo­dos­sa.

satutanssi

Liikuntaharrastus lapselle Pohjois-Helsingissä

Har­ras­tus­tun­tim­me poh­jau­tu­vat Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton Voi­mis­te­lu­kou­lu-kon­sep­tiin.

Voi­mis­te­lu­kou­lu­toi­min­ta poh­jau­tuu Voi­mis­te­lu­lii­ton las­ten lii­kun­nan stra­te­gi­aan. Toi­min­nan tavoit­tee­na on kehit­tää las­ten koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa, liik­ku­vuut­ta ja perus­voi­maa voi­mis­te­lul­li­sin kei­noin, aut­taa las­ta tun­nis­ta­maan omat vah­vuu­ten­sa, sekä tar­jo­ta lap­sel­le lii­kun­nal­li­sia elä­myk­siä.

Tavoit­tee­na on saa­da lap­si innos­tu­maan lii­kun­nas­ta ja löy­tä­mään lii­kun­nan rie­mu sekä oman­lai­sen­sa pol­ku lii­kun­nan paris­sa, lajis­ta riip­pu­mat­ta.

Laa­tu toi­min­nas­sam­me koos­tuu kou­lu­tet­tu­jen ohjaa­jien, val­men­ta­jien ja tans­sio­pet­ta­jien suun­nit­te­le­mis­ta ja ohjaa­mas­ta toi­min­nas­ta, joil­la lap­sen kas­vua ja kehi­tys­tä tue­taan moni­puo­li­ses­ti, niin fyy­sis­ten, psyyk­kis­ten kuin sosi­aa­lis­ten­kin osa-aluei­den osal­ta. Voi­mis­te­lu­kou­lu-tun­nil­la alle 12-vuo­tias lap­si oppii perus­lii­kun­ta- ja voi­mis­te­lun alkeis­tai­to­ja.

Har­joit­te­lu on moni­puo­lis­ta ja antaa erin­omai­set tai­dot sekä voi­mis­te­lu-ural­le että mui­hin lajei­hin!

Kiinnostaisiko joukkuevoimistelu tai tanssi ja kilpailuun tähtäävä harjoittelu?

PNV:llä on mah­dol­li­suus har­ras­taa jouk­kue­voi­mis­te­lua ja tans­sia STARA ‑jouk­kueis­sa, jot­ka esiin­ty­vät seu­ran näy­tök­sis­sä sekä STA­RA-tapah­tu­mis­sa. Sta­ra-jouk­kueis­sa har­joi­tel­laan jo hie­man tavoit­teel­li­sem­min ja niis­tä on mah­dol­li­suus nous­ta kil­pai­le­viin jouk­kuei­siin.

Jouk­kue­voi­mis­te­lun Sta­ra-jouk­kuei­siin on mah­dol­lis­ta siir­tyä 5‑vuotiaana ja tans­sin 7‑vuotiaana.

Tähtiseura - lapset ja nuoret - logo
Tähtimerkki on lupaus laadusta.

Las­ten ja nuor­ten toi­min­tam­me laa­dun takee­na on Olym­pia­ko­mi­tean las­ten lii­kun­nan Täh­ti­seu­ra-sta­tus. Täh­ti­mer­kin omaa­vat seu­rat ovat seu­ra­toi­min­nan edel­lä­kä­vi­jöi­tä. Täh­ti­seu­rat ovat toi­min­ta­ta­voil­taan moder­ne­ja, inno­va­tii­vi­sia ja vas­tuul­li­sia toi­mi­joi­ta. Täh­ti­seu­rois­sa yhtei­söl­li­syys on toi­min­nan kul­ma­ki­vi. Seu­ran jäse­niä kuul­laan ja kan­nus­te­taan tasa­ver­tai­ses­ti sekä toi­vo­te­taan uudet liik­ku­jat ter­ve­tul­leik­si mukaan toi­min­taan.