Tekstilogo PNV

Harjoituspaikat

PNV Liikuntakeskus sijaitsee seuran toiminta-alueen sydämessä — Pakilassa

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat jär­jes­tää toi­min­taa omis­sa tilois­sa sekä Hel­sin­gin kau­pun­gin kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­leis­sa ja muis­sa lii­kun­ta­ti­lois­sa Poh­jois-Hel­sin­gis­sä.

PNV Lii­kun­ta­kes­kus sijait­see Paki­las­sa, seu­ran toi­min­ta-alu­een sydä­mes­sä. Saman katon alta löy­tyy toi­mis­tom­me sekä upeat tans­sil­le ja har­ras­te­lii­kun­nal­le pyhi­te­tyt tilat. PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa on kak­si valoi­saa pei­li­sa­lia sekä ryh­mä­lii­kun­ta­sa­li. Laa­duk­kai­den lii­kun­ta­ti­lo­jen lisäk­si tila toi­mii PNV:n olo­huo­nee­na kai­kil­le jäse­nil­le. PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­seen pää­see hen­ki­lö­au­ton lisäk­si hel­pos­ti useil­la bus­si­lin­joil­la (63, 64, 67, 560, 600, 611) sekä pol­ku­pyö­räl­lä että jalan.

Joukkuevoimistelun harjoitteluhallit, PNV TUPA ja PNV Pikku-TUPA, sijaitsevat Malmilla

Tilois­sa on laa­duk­kaat jouk­kue­voi­mis­te­luun sovel­tu­vat har­joit­te­luo­lo­suh­teet ja varus­teet. TUPA-har­joit­te­lu­hal­lis­sa on kak­si kan­vee­sia sekä pei­li­sa­li ja Pik­ku-TUPA har­joit­te­lusa­lis­sa pei­li­sa­li.

Muut toi­mi­ti­lat ovat Paki­lan musiik­kio­pis­ton sali sekä Hel­sin­gin kau­pun­gin kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­lit ja lii­kun­ta­ti­lat Paki­las­sa ja sen lähia­lui­el­la.

Liikuntapaikat ja tarkat osoitteet

PNV Lii­kun­ta­kes­kus, Ohra­huh­dan­tie 4B
PNV Pik­ku­TU­PA-har­joi­tus­sa­li: Tee­ri­suon­ku­ja 4 A (2. ker­ros)
PNV TUPA-har­joi­tus­hal­li: Tee­ri­ku­kon­ku­ja 3

Kunin­kaan­tam­men kou­lu: Kunin­kaan­tam­men­kier­to 22
Mau­nu­lan ala-aste: Mau­nu­lan­mä­ki 5
Mau­nu­lan lii­kun­ta­hal­li: Mau­nu­lan­mä­ki 5 A
Met­so­lan ala-aste: Kan­san­tie 1
Oulun­ky­län ala-aste, Verä­jä­laak­son toi­mi­pis­te, Otto Brand­tin tie 13
Paki­lan­puis­ton kou­lu: Hal­ko­suon­tie 88
Palo­hei­nän ala-aste, sisään­käyn­ti leik­ki­puis­to Soin­nun puo­lei­ses­ta oves­ta: Yli­pa­lon­tie 1
Pirk­ko­la­hal­li, Pirk­ko­lan Met­sä­tie 8
Pirk­ko­lan lii­kun­ta­puis­to: Pirk­ko­lan­tie 23
Paki­lan musiik­kio­pis­ton sali: Ohra­huh­dan­tie 2 A (2.kerros)
Torp­pa­ri­mäen perus­kou­lu: Ylä-Fal­lin­tie 54