Tekstilogo PNV

Gloria Teams

Gloria

Gloria

Glo­ria on Paki­lan Voi­mis­te­li­joi­den ja Eli­sen nais­ten edus­tus­jouk­kue, joka on mää­rä­tie­toi­sel­la työl­lä kii­lan­nut Suo­men kär­ki­kol­mi­kon jouk­koon.

Glo­ria kuu­luu myös nais­ten maa­jouk­ku­ee­seen.

Jouk­kue sijoit­tui upeas­ti kol­man­nek­si Itä­val­lan maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa mar­ras­kuus­sa 2022 ja Van­taan EM-kil­pai­luis­sa 2023 (Suo­mi ei osal­lis­tu­nut MM-kil­pai­lui­hin 2023). 

Glo­ria sijoit­tui vuon­na 2023 SM-kil­pai­luis­sa hie­nos­ti toi­sek­si ja vuon­na 2024 kol­man­nek­si.

Gloriassa voimistelevat

Anni, Elma, Hen­ni, Jen­ni, Jus­tii­na (kap­tee­ni), Julia, Lil­li, Mikae­la, Nora, Tia­ra ja Var­va­ra

Anni Tuomela
Elma Kaasalainen
Henni Hölttä
Jenni Säynäjoki
Justiina Tiittanen
Julia Lehtonen
Lilli Säynäjoki
Mikaela Nevalainen
Nora Kuusisto
Varvara Yulle

Glorian supervoimat

Val­men­ta­jat: Riik­ka Pent­ti­lä, Riia Kivi­mä­ki, Tuu­lik­ki Muur­man ja Pia Räik­kä
Fysiik­ka­val­men­nus: Ser­gio Nava­di­jo
Balet­ti: Han­na Kor­jus
Koreo­gra­fia: Riik­ka Pent­ti­lä ja Riia Kivi­mä­ki
Yhteys­van­hem­pi­tii­mi: Anne Hölt­tä, Kat­ja Reyes ja Mag­gi Kuusis­to

Yhtey­de­no­tot: penttila.riikka@gmail.com

Gloria competes at the highest level of the women’s AGG category

AGG WORLD CHAMPIONSHIPS BRONZE MEDALISTS 2022, Euro­pean Cham­pions­hips bronze meda­lists 2023 and Fin­nish Cham­pions­hips sil­ver meda­lists 2023. 

The emp­ha­sis is on win­ning com­pe­ti­tions both abroad and in Fin­land, mea­su­ring up against the best AGG teams in the world.

The team con­sists of high­ly skil­led and com­mit­ted gym­nasts that can balance the demands of com­pe­ting at the hig­hest level of AGG with their lives and stu­dies.

Gloria junior

Gloria Junior

Glo­ria Junior on Paki­lan Voi­mis­te­li­joi­den ja Eli­sen yhteis­työ­jouk­kue, joka kil­pai­lee jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-junio­ri­sar­jas­sa.  

Glo­ria Junior kuu­luu Suo­men maa­jouk­ku­ee­seen junio­ri­sar­jas­sa kau­del­la 2023–2024.

Glo­ria Junior sijoit­tui vuon­na 2024 SM-kil­pail­luis­sa upeas­ti kol­man­nek­si.

Gloria Juniorissa voimistelevat

Ella, Iiris, Joan­na, Lot­ta, Meri, Pih­la, Rau­ha (kap­tee­ni), Sien­na, Sii­ri, Sofia ja Vee­ra

Ella Tamminen
Iiris Mikkilä
Joanna Söderström
Lotta Martikainen
Meri Myllylä
Pihla Miettola
Rauha Aarnos
Sienna Rautemaa
Siiri Pämäläinen
Sofia Bond
Veera Salminen

Gloria Juniorin supervoimat

Val­men­ta­jat: Riik­ka Pent­ti­lä, Pia Räik­kä, Tuu­lik­ki Muur­man ja Riia Kivi­mä­ki
Balet­ti: Han­na Kor­jus
Koreo­gra­fia: Riia Kivi­mä­ki
Yhteys­van­hem­pi: Net­ta Mik­ki­lä

Yhtey­de­no­tot: penttila.riikka@gmail.com

Gloria Junior competes at the highest level of Junior’s AGG category

The emp­ha­sis is on skill deve­lop­ment first and on win­ning com­pe­ti­tions both abroad and in Fin­land second.

The team con­sists of high­ly skil­led and com­mit­ted gym­nasts who can con­ti­nue deve­lo­ping as ath­le­tes, joi­ning Glo­ria senior in the fol­lowing years and mea­su­ring up against the best AGG teams in the world.