Tekstilogo PNV

Nuorten liikuntaharrastus

Nuor­ten lii­kun­ta­har­ras­tus on suun­nat­tu 13–19-vuotiaille nuo­ril­le.

Nuorten harrasteliikunta

Nuorten liikunnallinen harrastus — parhaassa seurassa!

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat jär­jes­tää kai­kil­le nuo­ril­le avoi­mia har­ras­te­lii­kun­nan tun­te­ja yhteis­työs­sä Hel­sin­gin kau­pun­gin kans­sa.

Lisä­tie­to­ja syk­syn 2024 toi­min­nas­ta jul­kais­taan vii­meis­tään elo­kuus­sa!

Tanssia, lihaskuntotreenejä ja kehonhuoltoa..

Tans­si­lin­jal­lam­me on tar­jol­la nuo­ril­le myös avoi­mia viik­ko­tun­te­ja — joi­hin kan­nat­taa tutus­tua!

Lisäk­si nuo­ret ovat myös ter­ve­tul­lei­ta aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan tun­neil­le, jos­sa on tar­jol­la mm. lihas­kun­tot­ree­ne­jä, tans­si­tun­te­ja sekä eri­lai­sia kehon­huol­to­tun­te­ja.