Tekstilogo PNV

Aikuisten ryhmäliikunnan ohjaajat

Tutustu ohjaajimme!

Olem­me ylpei­tä sii­tä, että jou­kos­sam­me on erit­täin moti­voi­tu­nei­ta, sitou­tu­nei­ta ja ammat­ti­tai­toi­sia ohjaa­jia, jot­ka ovat omis­tau­tu­neet tar­joa­maan jäse­nil­lem­me par­haan mah­dol­li­sen lii­kun­ta­ko­ke­muk­sen.

Olit­pa sit­ten pit­kä­ai­kai­nen jäsen tai uusi tut­ta­vuus, kan­nus­tam­me sinua läm­pi­mäs­ti tutus­tu­maan eri ohjaa­jien tun­tei­hin ja löy­tä­mään uusia tapo­ja naut­tia lii­kun­nas­ta!

Aikuisten ryhmäliikunta

Donna Suomi

Olen koke­nut lii­kun­na­noh­jaa­ja (AMK), joka on ohjan­nut ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja vuo­des­ta 2010 läh­tien. Ohjaa­mi­sen suo­la minul­le on asiak­kai­den tyy­ty­väi­syy­den näke­mi­nen, luo­vuu­den hyö­dyn­tä­mi­nen tun­neil­la ja moni­puo­lis­ten har­joi­tus­ten suun­nit­te­lu. 

Olen luon­teel­ta­ni kan­nus­ta­va ja ener­gi­nen ohjaa­ja, joka haas­taa asiak­kai­ta ylit­tä­mään itsen­sä tur­val­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti. Tans­si­tun­neil­la­ni koros­tan liik­keen iloa ja ryt­mis­tä naut­ti­mis­ta.

Eeva Särkilahti

Olen into­hi­moi­nen ryh­mä­lii­kun­nan ohjaa­ja, jol­le lii­kun­ta ja urhei­lu – eri­tyi­ses­ti jum­pat, juok­su ja joo­ga – ovat sydä­me­n­asioi­ta. Elä­mä­ni kul­ma­ki­viä ovat per­he, ystä­vät ja moni­puo­li­nen vapaa­eh­tois­työ PNV:ssä, jos­sa olen toi­mi­nut aktii­vi­ses­ti mones­sa roo­lis­sa.

PNV:n kas­vat­ti­na ja toi­sen pol­ven jäse­ne­nä olen ollut osa seu­raa koko ikä­ni, aloit­taen voi­mis­te­lun lap­se­na ja siir­tyen apuoh­jaa­jak­si jo 14-vuo­ti­aa­na. 

Olen kou­lut­tau­tu­nut Voi­mis­te­lu­lii­ton ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­jak­si ja täy­den­tä­nyt osaa­mis­ta­ni lukui­sil­la kurs­seil­la. Pyrin jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään itseä­ni osal­lis­tu­mal­la vuo­sit­tain aina­kin yhteen kou­lu­tuk­seen.

Eri­tyi­sen lähel­lä sydän­tä­ni on ohjaa­ma­ni äijät­ree­ni, joka on vii­kon kir­kas koho­koh­ta. Tämä ryh­mä edus­taa paras­ta mitä ohjaa­ja­na voi toi­voa – innos­tus­ta, yhtei­söl­li­syyt­tä ja huu­mo­ria, ihan paras poruk­ka!

Ioulia Torres

Hola! Lati­no musii­kin sekä tans­sin maa­il­ma on ollut suu­rin into­hi­mo­ni yli 30 vuo­den ajan.

Olen vii­mei­sen 12 vuo­den aika­na ohjan­nut sato­ja Zum­ba Fit­ness ‑tun­te­ja ympä­ri pää­kau­pun­ki­seu­tua, ja nyt olen iloi­nen voi­des­sa­ni tuo­da ener­gia­ni ja into­hi­mo­ni PNV:lle Zum­ba-tun­tien muo­dos­sa.

Ter­ve­tu­loa mukaan tans­si­maan, hikoi­le­maan, hymyi­le­mään ja ennen kaik­kea naut­ti­maan musii­kin tuo­mas­ta ilos­ta!

Kerttu Valve

Lii­kun­nan ilo kuu­luu kai­kil­le! Olen fysio­te­ra­peut­ti, eri­kois­tu­nut tuki- ja lii­kun­tae­lin­ten fysio­te­ra­pi­aan sekä urhei­lu­fy­sio­te­ra­pi­aan. Paki­lan Voi­mis­te­li­jat, oma kas­vat­ti­seu­ra­ni, on ollut läh­tö­koh­ta­ni voi­mis­te­lu- ja val­men­nusu­ral­le, ja ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja olen ohjan­nut PNV:ssä nyt jo 30 vuo­den ajan. Nyky­ään toi­min myös PNV:n jouk­kue­voi­mis­te­li­joi­den fysio­te­ra­peut­ti­na.

Lii­kun­ta on minul­le enem­män kuin har­ras­tus; se on elä­män­ta­pa, joka tuo tasa­pai­noa ja ener­gi­aa joka­päi­väi­seen elä­mää­ni. Pyr­ki­myk­se­nä­ni on innos­taa ihmi­siä löy­tä­mään oma pol­kun­sa lii­kun­nan pariin – tur­val­li­ses­ti, iloi­ses­ti ja yhtei­söl­li­ses­ti.

Uskon, että oikean­lai­sel­la kan­nus­tuk­sel­la ja ohjauk­sel­la jokai­nen voi löy­tää itsel­leen sopi­van tavan naut­tia lii­kun­nas­ta. Hymys­sä suin eteen­päin!

Kirsi ”Kikka” Ahveninen

Olen koke­nut ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­ja, lii­kun­nan ohel­la elä­mä­ni kul­ma­ki­viä ovat lap­set ja lem­mi­kit, uskon myös, että tasa­pai­noi­nen elä­mä on avain onnel­li­suu­teen.

Lap­se­na lii­kun­ta oli minul­le haas­ta­vaa ja aikui­siän kyn­nyk­sel­lä minul­la diag­no­soi­tiin sydän­vi­ka. Leik­kauk­sen jäl­keen kun­to­ni pik­ku­hil­jaa para­ni ja tämä kään­ne­koh­ta ava­si oven lii­kun­nan iloon – pian löy­sin itse­ni ohjaa­mas­ta ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja, mikä joh­ti amma­til­li­seen kou­lut­tau­tu­mi­seen ja nyt jo 28 vuo­den ohjaa­jan uraan.

Aero­bicoh­jaa­ja­kou­lu­tus oli ensim­mäi­nen kou­lu­tuk­se­ni, sen jäl­keen kävin muun muas­sa kun­to­sa­lioh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen, per­so­nal trai­ner ‑kou­lu­tuk­sen, fascia trai­ning -, Zum­ba- ja Lavis ‑kou­lu­tuk­set. Vuo­sien var­rel­la olen lisäk­si suo­rit­ta­nut val­ta­van mää­rän eri­lai­sia kou­lu­tuk­sia ja kurs­se­ja ryh­mä­lii­kun­taoh­jauk­seen liit­tyen. Kol­men vuo­den ajan olen jaka­nut osaa­mis­ta­ni ja into­hi­moa­ni PNV:ssä.

Täyt­täes­sä­ni 50 vuot­ta, olen pyr­ki­nyt koros­ta­maan tun­neil­la­ni, että liik­ku­mi­sen ei aina tar­vit­se olla täy­sil­lä suo­rit­ta­mis­ta. Tär­kein­tä on osal­lis­tu­mi­nen ja lii­kun­nan ilon löy­tä­mi­nen – jokai­nen voi liik­kua omal­la taval­laan ja pitää tau­ko­ja tar­peen mukaan. Mot­toa­ni mukail­len: parem­pi tul­la tun­nil­le naut­ti­maan lii­kun­nas­ta kuin jää­dä kotiin soh­val­le köl­löt­te­le­mään!

Marianne Airisniemi

Olen viet­tä­nyt lähes 25 vuot­ta ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­ja­na ja tans­sin­opet­ta­ja­na Hel­sin­gis­sä. Pila­tek­seen tutus­tuin vuon­na 2000 ja vuon­na 2012 kou­lut­tau­duin pila­te­soh­jaa­jak­si Suo­men Ter­veys­lii­kun­tains­ti­tuu­tis­sa. Pila­tes­opis­ke­lu­ni jat­kuu ja syve­nee edel­leen.

Olen ura­ni var­rel­la ohjan­nut moni­puo­li­ses­ti tun­te­ja, tar­jo­ten kaik­kea spin­nin­gis­tä zum­baan ja pum­pis­ta pila­tek­seen. Myös tans­sin­opet­ta­ja­na rakas­tan eri­lais­ten tans­si­tyy­lien hal­tuun­ot­toa ja vaih­te­le­vien koreo­gra­fioi­den luo­mis­ta. Moni­puo­li­suus on vir­kis­tä­vää ja ins­pi­roi­vaa – ja ter­veel­lis­tä!

PNV:ssä ohjaan kol­mea eri­lais­ta tun­tia Bodya, Dance Mixiä ja Pila­tes­ta. Mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä pit­kän tauon jäl­keen voi­mis­te­luseu­ras­sa tun­tuu kuin paluul­ta juu­ril­le, sil­lä aloi­tin itse­kin nuo­re­na har­ras­ta­mi­sen juu­ri nais­voi­mis­te­li­jois­sa.

On ilo liik­kua ja lii­kut­taa Paki­las­sa – toi­vot­ta­vas­ti tapaam­me tun­neil­la!

Milla Willman

Aloi­tin lii­kun­ta-alan ohjaa­jau­ra­ni vuon­na 2003 suo­ri­tet­tua­ni Lii­kun­na­noh­jauk­sen perus­kurs­sin (LOP), min­kä jäl­keen olen laa­jen­ta­nut ammat­ti­tai­toa­ni Aikuis­lii­kun­nan Ammat­ti­tut­kin­nol­la ja monen­lai­sil­la eri­kois­kurs­seil­la, kuten juok­su­val­men­ta­ja, Trainer4You Per­so­nal Trai­ner ja ravin­to­val­men­ta­ja, sekä vesi­lii­kun­ta- ja kah­va­kuu­laoh­jaa­ja.

Vii­me vuo­si­na olen kes­kit­ty­nyt ohjaa­maan eri­tyi­ses­ti lihas­kun­to­tun­te­ja, kuten kah­va­kuu­laa ja HIIT­tiä, sekä kehon­huol­to­tun­te­ja PNV:ssä sekä muu­ta­mas­sa muus­sa pai­kas­sa.

Urhei­lu on ollut osa elä­mää­ni nuo­res­ta asti, jol­loin vie­tin lähes 20 vuot­ta rin­get­te­ken­til­lä ja kuusi vuot­ta sali­ban­dy­kau­ka­lois­sa. Nyky­ään into­hi­mo­ni on suun­tau­tu­nut triath­lo­niin ja pit­kiin erä­ret­kiin, jot­ka tar­joa­vat uuden­lai­sia haas­tei­ta ja elä­myk­siä.

Nathaly Gómez Martinez

Olen venezue­la­lais­taus­tai­nen moni­puo­li­nen jump­paoh­jaa­ja ja lau­la­ja, jol­la on noin 20 vuo­den koke­mus eri­lai­sis­ta lii­kun­ta­tun­neis­ta ympä­ri maa­il­maa, mukaan lukien Argen­tii­na, Espan­ja ja Venezue­la.

Osaa­mi­sa­lu­ee­see­ni kuu­lu­vat joo­ga, pila­tes, spin­ning, tans­si ja useat muut lii­kun­ta­la­jit. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa naut­ti­maan lii­kun­nan ilos­ta tun­neil­le­ni!

Satu Huttunen

Olen Hel­sin­gis­tä kotoi­sin ole­va ryh­mä­lii­kun­nan ohjaa­ja. 

Lii­kun­ta on aina ollut lähel­lä sydän­tä­ni, nuo­ruu­des­sa­ni har­ras­tin balet­tia ja sul­ka­pal­loa. Kau­pal­li­sen alan taus­tas­ta­ni huo­li­mat­ta löy­sin kut­su­muk­se­ni lii­kun­ta-alal­ta, jon­ne siir­ryin uudel­leen­kou­lut­tau­tu­mi­sen myö­tä lii­kun­ta­neu­vo­jak­si.

Olen myös kar­tut­ta­nut osaa­mis­ta­ni monen­lais­ten lyhyem­pien kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sien myö­tä – kuten kun­to­sa­lioh­jaa­ja, per­so­nal trai­ner, vesijumppa‑, hydrobic‑, Spor­tius Pila­tes ‑ohjaa­ja, teh­den lii­kun­ta-alan töi­tä pää­toi­mi­ses­ti vuo­des­ta 2005 asti.

Per­he, ystä­vät ja muut lähei­set ovat minul­le äärim­mäi­sen tär­kei­tä, ja vapaa-aika­ni vie­tän liik­kuen, koi­ra­ni kans­sa, mök­keil­len sekä kun­nos­taen van­haa oma­ko­ti­ta­loa ja sen pihaa.

Uskon, että seu­ra­toi­min­taa teh­dään into­hi­mol­la lii­kun­taan ja suu­rel­la sydä­mel­lä. PNV tar­jo­aa niin laa­jan tun­ti­va­li­koi­man, että jokai­sel­le löy­tyy var­mas­ti mie­lui­nen ryh­mä.

Toi­vo­tan sinut läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si mukaan jump­paa­maan kans­sam­me!

Tiia Viinikainen

Olen 34-vuo­tias hel­sin­ki­läi­nen joo­gao­pet­ta­ja ja rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja, jon­ka sydän­tä lähel­lä ovat tans­si ja luon­nos­sa seik­kai­lu.

Joo­ga on ollut tär­keä osa elä­mää­ni jo 16 vuo­den ajan, ja suh­tau­dun sii­hen suu­rel­la into­hi­mol­la. Eri­tyi­sen kiin­nos­tuk­sen koh­tee­ni on koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti sekä kehon ja mie­len väli­nen yhteys.

Joo­ga­tun­neil­la­ni pää­set aset­tu­maan itse­si äärel­le, har­joit­te­le­maan tie­tois­ta läs­nä­oloa ja toki myös halu­tes­sa­si haas­ta­maan itseä­si.

Olen ohjaa­ja­na sel­keä ja kan­nus­ta­va. Lisään asa­na­har­joi­tuk­seen mukaan vähin­tään­kin ripauk­sen medi­taa­tio­ta ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa tun­neil­le­ni!

Toi­vo­tan sinut läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si koke­maan joo­gan moni­puo­li­set hyö­dyt!

Tule jumppaamaan!

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den!

Toi­mim­me Poh­jois-Hel­sin­gis­sä ja seu­ras­sam­me liik­kuu jo yli 1 500 alu­een asu­kas­ta. Tule mukaan par­haa­seen seu­raan!

aikuisten ryhmäliikunnantunti käynnissä.