Tekstilogo PNV

Emilia Heinonen nimitetty PNV:n uudeksi toiminnanjohtajaksi

Upeita uutisia!

Emi­lia Hei­no­nen on nimi­tet­ty PNV:n uudek­si toi­min­nan­joh­ta­jak­si. Hän aloit­taa teh­tä­väs­sään 18.3.2024. Hänet tavoit­taa säh­kö­pos­tis­ta emilia.heinonen@pnv.fi ja puhe­lin­nu­me­ros­ta 050 552 6101.

Emi­lia on todel­li­nen osaa­ja lii­kun­ta-alal­la, hänel­lä on vank­ka koke­mus sekä yri­tys­maa­il­mas­ta että seu­ra­toi­min­nas­ta.

Emi­lian myö­tä saam­me seu­raam­me erit­täin toi­me­li­aan ja innos­ta­van joh­ta­jan.

Toi­vo­tam­me hänet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si pink­kiin per­hee­seen!

Emilia Heinonen nimitetty PNVn toiminnanjohtajaksi