Tekstilogo PNV

Erityisliikunnan harrasteryhmät

Special Olympics Rytmisen voimistelun harjoitusryhmä – SudenkORennot

Eri­tyis­lii­kun­nan 7–12 ‑vuo­tiai­den las­ten har­ras­tus­ryh­mä Ryt­mi­ses­sä voi­mis­te­lus­sa, joka täh­tää tule­vai­suu­des­sa inten­sii­vi­sem­pään har­joit­te­luun, lei­ri­toi­min­taan ja kil­pai­le­mi­seen Special Olym­pics urhei­lu­jär­jes­tön alai­ses­sa toi­min­nas­sa.

Osal­lis­tuak­seen Special Olym­pics ‑toi­min­taan urhei­li­jal­la ei tar­vit­se olla mitään viral­lis­ta diag­noo­sia, vaan hen­ki­löt, joil­la on kehi­tys­vam­ma, kog­ni­tii­vi­nen vii­ve tai kehi­tys­vam­mal­le lähei­nen kehi­tys- tai oppi­mis­häi­riö voi­vat osal­lis­tua Special Olym­pics ‑toi­min­taan.

Ryt­mi­nen voi­mis­te­lu on urhei­lu­la­ji, joka yhdis­tää ele­ment­te­jä bale­tis­ta, voi­mis­te­lus­ta ja väli­neen käsit­te­lys­tä. Voi­mis­te­li­jat voi­vat kil­pail­la yksi­lö­nä tai ryh­mis­sä (4–6 urhei­li­jaa). Ryt­mi­sen voi­mis­te­lun väli­neet ovat naru, van­ne, pal­lo, kei­lat ja nau­ha. Kil­pai­luis­sa urhei­li­jat jae­taan iän, suku­puo­len ja kyvyn mukaan – antaen jokai­sel­le koh­tuul­li­sen mah­dol­li­suu­den voit­taa.

Kil­pai­luis­sa ei ole maa­il­ma­nen­nä­tyk­siä, sil­lä jokai­nen urhei­li­ja on arvo­kas ja jokai­sen urhei­li­jan tulee saa­da tun­nus­tus­ta tasa­ver­tai­ses­ti, riip­pu­mat­ta nopeim­mas­ta tai hitaim­mas­ta divi­sioo­nas­ta. Kai­kil­le urhei­li­joil­le anne­taan yhtä­läi­set mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua, esiin­tyä ja olla tun­nus­tet­tu par­haan­sa teke­mi­ses­tä jouk­kue­ka­ve­rei­den, per­heen, ystä­vien ja fanien sil­mis­sä.

Missä ja milloin?

Toi­vo­lan kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa | Mik­ko­lan­ku­ja 3, 00680 Hel­sin­ki

Tors­tai­sin 18.1.2024 alkaen.

Klo 14.45–15.45

Kau­den 2024–2025 aika­tau­lut ja muut tie­dot päi­vi­te­tään net­ti­si­vuil­le vii­meis­tään elo­kuun alus­sa!

OHJAAJAT:

San­na Pel­to­la, Paki­lan Voi­mis­te­li­joi­den nuo­ri­so­val­men­nus­pääl­lik­kö ja eri­tyis­lii­kun­nan vas­taa­va

Kevät Kois­ti­nen, las­ten lii­kun­nan ja eri­tyis­lii­kun­nan ohjaa­ja

Kevääl­lä ryh­män aloit­taes­sa tutus­tum­me Ryt­mi­seen voi­mis­te­luun laji­na, kehi­täm­me väli­ne­tek­niik­kaa ja perus­voi­mis­te­lu­tai­to­ja. Har­joi­tuk­sia pidäm­me ker­ran vii­kos­sa, jon­ka lisäk­si mah­dol­li­ses­ti yhden lei­ri­päi­vän kau­den aika­na.

Kevääl­lä voim­me osal­lis­tu­jien toi­vei­ta kuun­nel­len osal­lis­tua Voi­mis­te­lu­lii­ton Sta­ra­ta­pah­tu­maan esi­tys­oh­jel­mal­la, jota har­joi­tuk­sis­sa har­joi­tel­laan. Syk­syn alus­sa pide­tään Voi­mis­te­lu­lii­ton ja Special Olym­pic­sin jär­jes­tä­mä Special Olym­pics Ryt­mi­sen voi­mis­te­lun lei­ri Kisa­kal­lios­sa, johon mei­dän ryh­mäm­me tavoit­tee­na on pääs­tä osal­lis­tu­maan ja sitä kaut­ta syk­syl­lä läh­teä har­joit­te­le­maan myös SO ryt­mi­sen kil­pai­luoh­jel­mia ja mah­dol­li­ses­ti jopa osal­lis­tua ensim­mäi­siin kil­pai­lui­hin kau­del­la 24–25.

HINTA

Harrastemaksut

144 € / syk­sy
160 € / kevät

Kau­det:
Syys­kausi 2.9.–7.12.2024 (ei tun­te­ja vii­kol­la 42)
Kevät­kausi 7.1.–17.5.2025 (ei tun­te­ja vii­kol­la 8)

Har­ras­te­mak­su kat­taa ohjauk­sen ja sali­kus­tan­nuk­set.

Mah­dol­li­sis­ta esiin­ty­mi­sis­tä, esiin­ty­mi­sa­suis­ta ja lisä­har­joi­tuk­sis­ta koi­tu­vat kus­tan­nuk­set sovi­taan aina osal­lis­tu­jien kes­ken ja las­ku­te­taan kau­den päät­teek­si per­heil­tä.

Jäsenmaksu

Har­ras­te­mak­sun lisäk­si mak­se­taan seu­ran jäsen­mak­su 30 €.

Jäsen­mak­su mak­se­taan ker­ran seu­ran toi­min­ta­vuo­den aika­na (elo-hei­nä­kuu). Jäsen­mak­su las­ku­te­taan ensim­mäi­sen har­ras­te­mak­sun yhtey­des­sä.

Ilmoittaudu

Tulem­me pitä­mään kau­den alkaes­sa van­hem­mil­le tar­kem­pia info­ti­lai­suuk­sia ryh­män toi­min­nas­ta, voi­mis­te­lu­lii­ton Special Olym­pics toi­min­nas­ta ja Special Olym­pics toi­min­nas­ta ylei­ses­ti.

Lisä­tie­to­ja: San­na Pel­to­la 045–1122105, sanna.peltola@pnv.fi

EasySport Erityiset

EasyS­port ‑toi­min­ta on Hel­sin­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den tar­joa­maa avoin­ta ja ilmais­ta har­ras­tus­toi­min­taa. Paki­lan Voi­mis­te­li­jat toteut­taa nel­jää EasyS­port Eri­tyi­set ‑lii­kun­ta­ryh­mää vii­koit­tain Palo­hei­nän ala-asteel­la ja Toi­vo­lan kou­lul­la. Toi­min­ta on tar­koi­tet­tu kyseis­ten kou­lu­jen eri­tyi­sop­pi­lail­le.

EasyS­port Eri­tyi­set ‑ryh­mäs­sä har­joi­tel­laan lii­kun­ta­tai­to­ja yhdes­sä tutun ryh­män kans­sa. Tavoit­tee­na on toteut­taa mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä har­ras­tus­toi­min­taa, joka on haus­kaa ja osal­lis­tu­jan toi­veet huo­mioi­daan. Tun­neil­la har­joi­tel­laan moni­puo­li­ses­ti liikkumis‑, tasapaino‑, käsit­te­ly- ja ryh­mä­työ­tai­to­ja eri­lais­ten pelien ja har­joi­tus­ten avul­la.