Tekstilogo PNV

Evästeet

Evästeasetukset

Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to. Eväs­tei­den käy­tön ensi­si­jai­se­na tar­koi­tuk­se­na on paran­taa ja mukaut­taa vie­rai­li­jan käyt­tö­ko­ke­mus­ta sivus­tol­la sekä ana­ly­soi­da ja paran­taa sivus­ton toi­mi­vuut­ta ja sisäl­töä.

Kuten suu­rin osa verk­ko­pal­ve­luis­ta, verk­ko­si­vus­tom­me käyt­tää ensim­mäi­sen ja kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­tä usei­siin tar­koi­tuk­siin. Ensim­mäi­sen osa­puo­len eväs­teet ovat enim­mäk­seen vält­tä­mät­tö­miä verk­ko­si­vus­ton toi­mi­mi­sek­si oikein, eivät­kä ne kerää hen­ki­lö­koh­tai­sia tun­nis­te­tie­to­ja­si.

Sivus­tol­lam­me käy­te­tyt kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet ovat tar­koi­tet­tu pää­asias­sa ymmär­tä­mään, kuin­ka verk­ko­si­vus­to toi­mii, kuin­ka olet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa verk­ko­si­vus­tom­me kans­sa, pitä­mään pal­ve­lum­me tur­vas­sa, tar­joa­maan sinul­le osu­via mai­nok­sia ja kai­ken kaik­ki­aan tar­joa­maan sinul­le parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen sekä nopeut­ta­maan tule­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta­si verk­ko­si­vus­tom­me kans­sa.

Eväs­tei­den avul­la saa­tua tie­toa voi­daan liit­tää käyt­tä­jäl­tä mah­dol­li­ses­ti muus­sa yhtey­des­sä saa­tui­hin tie­toi­hin, esi­mer­kik­si käyt­tä­jän täyt­täes­sä lomak­keen sivus­tol­lam­me.

Eväs­tei­den avul­la kerä­tään seu­raa­van­lai­sia tie­to­ja:

- vie­rai­li­jan IP-osoi­te
- vie­rai­lun ajan­koh­ta
- sela­tut sivut, sivu­jen kat­se­lua­jat sekä toi­min­not sivul­la
- vie­rai­li­jan selain

Sivuil­lam­me vie­rai­le­val­la käyt­tä­jäl­lä on mah­dol­li­suus kos­ka tahan­sa estää eväs­tei­den käyt­tö muut­ta­mal­la selai­men­sa ase­tuk­sia. Useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen ja jo tal­len­net­tu­jen eväs­tei­den pois­ta­mi­sen.

Eväs­tei­den käy­tön estä­mi­nen saat­taa vai­kut­taa sivus­ton toi­min­nal­li­suu­teen.

Millaisia evästeitä käytämme?

Vält­tä­mät­tö­mät: Jot­kut eväs­teet ovat vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta voit kokea sivus­tom­me täy­den toi­min­nan. Nii­den avul­la voim­me yllä­pi­tää käyt­tä­jäis­tun­to­ja ja estää kaik­ki tie­to­tur­vau­hat. He eivät kerää tai tal­len­na hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja.

Toi­min­nal­li­set: Nämä ovat eväs­tei­tä, jot­ka aut­ta­vat tiet­ty­jä ei-olen­nai­sia toi­min­to­ja verk­ko­si­vus­tol­lam­me. Näi­tä toi­min­to­ja ovat sisäl­lön, kuten videoi­den upot­ta­mi­nen tai verk­ko­si­vus­ton sisäl­lön jaka­mi­nen sosi­aa­li­sen median alus­toil­la.

Ana­ly­tiik­ka: Nämä eväs­teet tal­len­ta­vat tie­to­ja, kuten verk­ko­si­vus­ton kävi­jöi­den mää­rä, yksit­täis­ten vie­rai­li­joi­den mää­rä, mil­lä verk­ko­si­vus­ton sivuil­la on vie­rail­tu, käyn­nin läh­de jne. Nämä tie­dot aut­ta­vat mei­tä ymmär­tä­mään ja ana­ly­soi­maan, kuin­ka hyvin verk­ko­si­vus­to toi­mii ja mis­sä se vaa­tii paran­ta­mis­ta.

Mark­ki­noin­ti: Sivus­tom­me näyt­tää mai­nok­sia. Näi­tä eväs­tei­tä käy­te­tään sinul­le näyt­tä­miem­me mai­nos­ten per­so­noin­tiin, jot­ta ne ovat sinul­le mer­ki­tyk­sel­li­siä. Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä myös seu­raa­maan näi­den mai­nos­kam­pan­joi­den tehok­kuut­ta. Kol­man­nen osa­puo­len mai­nos­ten tar­joa­jat voi­vat myös käyt­tää näi­hin eväs­tei­siin tal­len­net­tu­ja tie­to­ja näyt­tääk­seen sinul­le mai­nok­sia myös muil­la selai­men verk­ko­si­vus­toil­la.

GOOGLE ANALYTICS

Sivus­tol­ta kerä­tään käyt­tös­ta­tis­tiik­kaa Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­luun, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on sivus­ton seu­ran­ta, kehit­tä­mi­nen ja mark­ki­noin­nin suun­nit­te­le­mi­nen. Kerät­tä­väs­tä datas­ta ei voi­da yksi­löi­dä tie­to­ja yksit­täi­seen käyt­tä­jään tai hen­ki­löön.

Lisäk­si sivus­tol­la on käy­tös­sä koh­de­ryh­mä­tie­to- ja aihe­pii­ri­tie­don keräys (Google Ana­ly­tics Demo­grap­hics), jol­la tal­len­ne­taan käyt­tä­jäs­tä mm. ikä, suku­puo­li ja käyt­tä­jän aihe­pii­rit. Näi­den tie­to­jen kerää­mi­seen liit­ty­viä ase­tuk­sia voit muut­taa omal­la Google-tilil­lä­si osoit­tees­sa https://www.google.com/settings/ads

Google Ana­ly­tics seu­ran­nan voit ottaa halu­tes­sa­si pois käy­tös­tä Chro­me-selai­men lisä­osal­la.