Tekstilogo PNV

Pysy liikkeessä – Ikäihmisten jumppaa kaikenikäisille aikuisille

Ter­ve­tu­loa luke­maan blo­gia lii­kun­nan mer­ki­tyk­ses­tä aikui­sil­le ja ikään­ty­vil­le! 

Täs­sä artik­ke­lis­sa pureu­dum­me sii­hen, mik­si lii­kun­ta on niin tär­ke­ää eri elä­män­vai­heis­sa ja miten mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­ta lii­kun­ta­seu­ras­sa voi tar­jo­ta rat­kai­sun lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen.

Liikunnan merkitys aikuiselle

Lii­kun­nan hyö­dyt aikui­sil­le ovat moni­nai­set. Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta paran­taa fyy­sis­tä kun­toa ja aut­taa yllä­pi­tä­mään ter­veel­lis­tä pai­noa. Lisäk­si se vah­vis­taa sydän­tä ja veren­kier­toe­li­mis­töä, mikä puo­les­taan vähen­tää ris­kiä sai­ras­tua sydän- ja veri­suo­ni­tau­tei­hin.

Lii­kun­ta myös lie­vit­tää stres­siä ja paran­taa mie­lia­laa, mikä on eri­tyi­sen tär­ke­ää kii­rei­sen arjen kes­kel­lä.

Liikunnan tärkeys ikäihmiselle

Ikään­tyes­sä lii­kun­nan mer­ki­tys koros­tuu enti­ses­tään.

Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta aut­taa yllä­pi­tä­mään lihas­voi­maa ja tasa­pai­noa, mikä vähen­tää kaa­tu­mis- ja louk­kaan­tu­mis­ris­kiä. Lisäk­si se edis­tää nivel­ten liik­ku­vuut­ta ja pitää nive­let ter­vei­nä.

Hen­ki­sel­lä puo­lel­la lii­kun­ta pitää mie­len vir­keä­nä ja aut­taa ehkäi­se­mään muis­ti­sai­rauk­sia, kuten Alz­hei­me­rin tau­tia. Ikäih­mi­sen kan­nal­ta lii­kun­ta on siis avain aktii­vi­seen ja itse­näi­seen elä­mään.

Matalan kynnyksen liikuntaharrastus

Mut­ta mis­tä aloit­taa lii­kun­ta­har­ras­tus, var­sin­kin jos ei ole aiem­min ollut aktii­vi­nen?

Täs­sä astuu kuvaan lii­kun­ta­seu­rat, jot­ka tar­joa­vat mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­tun­te­ja. Täl­lai­set seu­rat tar­joa­vat eri­lai­sia lii­kun­ta­ryh­miä ja ‑tun­te­ja, jot­ka on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti vas­ta-alka­jil­le ja ikäih­mi­sil­le.

Ohja­tut tun­nit anta­vat tur­val­li­sen ympä­ris­tön aloit­taa lii­kun­ta ja tar­joa­vat ammat­ti­tai­toi­sen ohjauk­sen, joka huo­mioi osal­lis­tu­jien eri­lai­set tar­peet ja kun­to­ta­son.

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tar­jo­aa myös eri­lai­sia ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja ja ‑kurs­se­ja, jot­ka sopi­vat kai­ken kun­toi­sil­le ja ‑ikäi­sil­le niin nuo­ril­le aikui­sil­le kuin elä­ke­läi­sil­le.

Tar­jon­nas­ta löy­tyy esi­mer­kik­si iki­vi­reät, kep­pi­jump­pa, kehon­huol­to ja ikä­mie­het ‑tun­nit. PNV:n tun­neil­la koros­te­taan yhtei­söl­li­syyt­tä ja kan­nus­ta­vaa ilma­pii­riä, mikä tekee lii­kun­nas­ta muka­van ja moti­voi­van koke­muk­sen.

Mistä sitten aloittaa ja lähteä liikkeelle?

Lii­kun­nan mer­ki­tys aikui­sil­le ja ikään­ty­vil­le on kiis­ta­ton – se paran­taa fyy­sis­tä kun­toa, mie­lia­laa ja aut­taa yllä­pi­tä­mään itse­näis­tä elä­mää.

Mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­ryh­mät lii­kun­ta­seu­rois­sa tar­joa­vat rat­kai­sun lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen, tar­jo­ten tur­val­li­sen ja kan­nus­ta­van ympä­ris­tön kai­kil­le, jot­ka halua­vat lisä­tä lii­kun­taa elä­mään­sä.

Jos siis olet vas­ta-alka­ja tai senio­ri, tule roh­keas­ti kokei­le­maan PNV:n aikuis­ten ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja ja aloi­ta mat­ka koh­ti ter­veel­li­sem­pää ja aktii­vi­sem­paa elä­mää!

Tule kokeilemaan PNV:n aikuisten ryhmäliikuntatunteja

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den!