Tekstilogo PNV

Liikuntaharrastus aikuiselle Helsingissä – starttaa aktiivinen syksy kanssamme

Ilmoittautuminen syksyn aikuisten ryhmäliikunnantunneille on nyt käynnissä!

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV jär­jes­tää tule­va­na syk­sy­nä ennä­tys­mää­rän ryh­mä­lii­kun­nan tun­te­ja, 35 viik­ko­tun­tia. 

Val­tao­sa tun­neis­ta pide­tään uudes­sa PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Ohra­huh­dan­tie 4B, 00680 Hel­sin­ki). Lii­kun­ta­har­ras­tus aikui­sel­le on lois­ta­va tapa pitää yllä kun­toa, tava­ta uusia ihmi­siä ja naut­tia aktii­vi­ses­ta elä­män­ta­vas­ta. 

Uutuus­tun­tei­na luku­jär­jes­tyk­ses­tä löy­tyy mm. Bar­re, Lat­ta­rit, Soca ja Flow­joo­ga sekä tar­jol­la on toki pal­jon van­ho­ja, suo­sit­tu­ja tun­te­ja kuten Power­Met­hod, Iki­vi­reät ja Lavis.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt käyn­nis­sä kai­kil­le syk­syn ryh­mä­lii­kun­nan tun­neil­le!

Aloita liikuntaharrastus ja tutustu monipuoliseen tarjontaamme

Tun­ti­va­li­koi­mam­me koos­tuu kah­den hin­ta­luo­kan tun­neis­ta, ryh­mä­lii­kun­nan perus­tun­neis­ta ja eril­lis­mak­sui­sis­ta tun­neis­ta.

Tutus­tu ensin luku­jär­jes­tyk­seen, mil­lä kai­kil­la tree­ni­tun­neil­la haluat käy­dä, ja valit­se sen perus­teel­la itsel­le­si sopi­va Any­ti­me-tree­ni­kort­ti tai eril­lis­mak­sui­nen tun­ti.

Toivottu uutuus: Anytime Platinum

Any­ti­me-tree­ni­kort­ti­va­li­koi­mas­sam­me on toi­vot­tu uutuus: Any­ti­me Pla­ti­num. Täl­lä kor­til­la pää­set kai­kil­le ryh­mä­lii­kun­nan perus- ja eril­lis­mak­sui­sil­le tun­neil­le joo­gaan, pila­tek­seen ja show­jazziin.

Lisäk­si sinul­la on mah­dol­li­suus ostaa Any­ti­me- ja Any­ti­me päi­vä-kort­ti perus­tun­neil­le kuin myös 10x-kort­ti.

Eril­lis­mak­sui­sil­le tun­neil­le voi ostaa pai­kan tie­tyl­le tun­nil­le tai osal­lis­tua tun­neil­le Any­ti­me Pla­ti­num- tai 10x-kor­til­la. Tar­joam­me tänä syk­sy­nä 20% alen­nuk­sen toi­ses­ta viik­ko­tun­nis­ta.

Tree­ni­kort­tien osto- ja ilmoit­tau­tu­mis­lin­kit löy­dät alta.

Syksyllä järjestetään myös lyhyempiä ja pidempiä kursseja

Tule mukaan start­taa­maan aktii­vi­nen syk­sy kans­sam­me!

Elo­kuus­sa pidäm­me tii­vis­kurs­se­ja (4x) uudes­sa PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.

Ti 17.30–18.25 HIIT / Lin­da
Ti 18.30–19.25 Sal­sa & Bac­ha­ta Ladies sty­le — edistyneet/jatko / Lin­da
Ke 18–18.55 Muok­kaus / Tet­ta
Ke 19–19.55 Kehon­huol­to / Tet­ta

Syk­syn koko kau­den kurs­sit pide­tään Kunin­kaan­tam­mes­sa ja Pih­la­jan­mäes­sä:

Kunin­kaan­tam­mi (Kan­nel­mäen perus­kou­lu, Kunin­kaan­tam­men toi­mi­pis­te, Kunin­kaan­tam­men­kier­to 22)
To 19:00–19:55 Lihas­kun­to­mix / Jas­mi­na
To 20:00–20:55 Hyvän olon joo­ga / Jas­mi­na

Pih­la­jan­mä­ki (Pih­la­jan­mäen ala-aste, Luci­na Hag­ma­nin kuja 3)
To 19:00–19:55 HIIT / Susan­na
To 20:00–20:55 Kehon­huol­to + Core / Susan­na

Tors­tai­sin on myös tar­jol­la hönt­sä­säh­lyä. Tar­koi­tuk­se­na on pelail­la ren­nol­la otteel­la kivas­sa poru­kas­sa.
To 19:30–21:00 Paki­lan Puis­ton­kou­lu (Hal­ko­suon­tie 88)

Syk­syn pidem­mis­tä kurs­seis­ta (Kunin­kaan­tam­mi ja Pih­la­jan­mä­ki) sekä säh­lys­tä saa 20% alen­nuk­sen voi­mas­sa ole­val­la Any­ti­me-kor­til­la tai toi­se­na viik­ko­tun­ti­na.

Lisä­tie­dot kurs­seis­ta sekä ilmoit­tau­tu­mis­lin­kit syk­syn kurs­seil­le löy­dät tääl­tä.

Liikuntaharrastus aikuiselle on loistava tapa pitää yllä kuntoa, tavata uusia ihmisiä ja nauttia aktiivisesta elämäntavasta

Koko­nai­suu­te­na lii­kun­ta­har­ras­tus aikui­sel­le ei ole vain kei­no pitää huol­ta fyy­si­ses­tä ter­vey­des­tä, vaan se on inves­toin­ti omaan hyvin­voin­tiin ja elä­män­laa­tuun.

Lisäk­si lii­kun­ta on sosi­aa­li­nen koke­mus, joka aut­taa laa­jen­ta­maan sosi­aa­li­sia ver­kos­to­ja ja luo­maan uusia ystä­vyys­suh­tei­ta. Yhtei­söl­li­syys voi tuo­da lisä­mo­ti­vaa­tio­ta sään­nöl­li­seen lii­kun­taan ja teh­dä har­joit­te­lus­ta nau­tin­nol­li­sem­paa.

PNV Lii­kun­ta­kes­kus sijait­see Paki­las­sa, seu­ran toi­min­ta-alu­een sydä­mes­sä. Laa­duk­kai­den lii­kun­ta­ti­lo­jen lisäk­si tila toi­mii PNV:n olo­huo­nee­na kai­kil­le jäse­nil­le!