Tekstilogo PNV

PNV Liikuntakeskus Pakilassa | Avajaiset la 10.8.2024 — Tervetuloa!

Uusi PNV Liikuntakeskus Pakilassa

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV avaa uuden toi­mi­ti­lan, PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­sen, toi­min­ta-alu­een­sa sydä­meen Paki­laan osoit­tee­seen Ohra­huh­dan­tie 4 B, 00680 Hel­sin­ki.

Har­ras­te­lii­kun­nal­le sopi­via toi­mi­ti­lo­ja seu­ran ydin alu­eel­ta on etsit­ty pit­kään. On mah­ta­vaa kun pit­kä­ai­kai­nen haa­ve omis­ta lii­kun­ta­ti­lois­ta Paki­las­sa vih­doin toteu­tuu!

Uusi lii­kun­ta­kes­kus mah­dol­lis­taa toi­min­nan laa­jen­ta­mi­sen eri­tyi­ses­ti päi­vä­sai­kaan per­heil­le ja senio­reil­le sekä eri­lais­ten pie­ni­muo­tois­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Jat­kos­sa saman katon alta löy­tyy tans­sil­le ja har­ras­te­lii­kun­nal­le pyhi­te­tyt tilat sekä PNV:n toi­mis­to.

Uusi lii­kun­ta­kes­kus ei ole vain lii­kun­ta­ti­la, vaan myös olo­huo­ne, jos­sa seu­ran jäse­net voi­vat kokoon­tua ja viet­tää aikaa yhdes­sä. Moni­puo­li­set tilat tar­joa­vat erin­omai­set puit­teet lii­kun­nal­le kai­ke­ni­käi­sil­le – lap­sil­le, nuo­ril­le ja aikui­sil­le. Uusi PNV Lii­kun­ta­kes­kus on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan seu­ran jäsen­ten tar­pei­siin.

Tule tutustumaan elokuussa

Tervetuloa liikuntakeskuksemme avajaisiin la 10.8.2024 klo 10–14

PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­sen ava­jai­sia vie­te­tään la 10.8. klo 10–14. Ava­jai­sis­sa pää­set tutus­tu­maan uusiin tiloi­him­me ja seu­ram­me toi­min­taan. Pai­kal­le voit saa­pua pai­kal­le jous­ta­vas­ti.

Ohjel­mas­sa on mm. ava­jais­se­re­mo­nia, tans­sie­si­tyk­siä, ilmai­sia näy­te­tun­te­ja aikui­sil­le sekä temp­pu­ra­ta ja mehu­disco lap­sil­le. Kat­so aika­tau­lut alta — ohjel­ma päi­vit­tyy ja tar­ken­tuu vie­lä hei­nä­kuun aika­na. Lisäk­si pai­kan pääl­lä on buf­fet-myyn­ti, arpa­jai­set ja piha­pe­le­jä. Tule yhdes­sä per­heen tai ystä­vän kans­sa ava­jai­siin!

Ohjel­ma:
10:00 PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­sen ovet auke­aa
10:15 Ava­jais­se­re­mo­nia
10:00–14:00 Las­ten temp­pu­ra­ta, Tutus­tu seu­raan — pai­kal­la PNV:n hal­li­tuk­sen jäse­niä ker­to­mas­sa toi­min­nas­ta, buf­fet, arpa­jai­set, piha­pe­lit

Aikuis­ten näy­te­tun­tien aika­tau­lu (täy­den­tyy)
10:00–10.25 HIIT / Susan­na Vää­täi­nen
10.30–10.55 Kehon­huol­to + core / Susan­na Vää­täi­nen
11:00–11.25 Show Jazz / Jaa­na Toik­ka­nen
11.30–11.55 Bar­re / Jaa­na Toik­ka­nen
12:00–12.25 Lavis / Ulla Pihl

Muu toiminta elokuussa

Ava­jais­ten lisäk­si elo­kuus­sa on mah­dol­li­suus tul­la tutus­tu­maan tiloi­hin ja toi­min­taan. Elo­kuus­sa jär­jes­te­tään avoi­mia ovia, per­he­peu­hu­ja, lyhyt­kurs­se­ja lap­sil­le ja aikui­sil­le sekä tans­sin Mas­terclass jo tans­sia har­ras­ta­neil­le nuo­ril­le.

  • Avoi­met ovet ti 13.8. klo 16–18, ma 19.8. klo 16–18, to 29.8. klo 10–12 ja ke 4.9. klo 10–12. Pai­kal­la seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja Emi­lia Hei­no­nen ker­to­mas­sa seu­ran tar­jon­nas­ta. Kah­vi­tar­joi­lu.
  • Lap­si­per­heil­le on tar­jol­la ilmai­sia per­he­peu­hu­ja sun­nun­tai­sin klo 16–18 (18.8. ja 25.8). Tule yhdes­sä per­heen kans­sa tes­taa­maan temp­pu­ra­taa!
  • Aikuis­ten tii­vis­kurs­sit ovat mai­nio tapa star­ta­ta syys­kausi. Voit lukea tääl­tä lisää kurs­si­tar­jon­nas­ta.
  • Lap­sil­le (4–10v) tar­jol­la start­ti­kurs­se­ja, jois­sa voi tutus­tua mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä sekä lyhyel­lä sitou­muk­sel­la uuteen har­ras­tuk­seen — tutus­tu!
  • PNV Dancers Mas­terClass jär­jes­te­tään ensim­mäi­sen ker­ran 5–6.8.2024 PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät tääl­tä.

PNV Liikuntakeskus tarjoaa laadukkaat olosuhteet harrastajille

PNV tar­jo­aa moni­puo­lis­ta har­ras­te­lii­kun­taa niin lap­sil­le, nuo­ril­le kuin aikui­sil­le­kin sekä mah­dol­li­suu­den tavoit­teel­li­seen ja kil­pai­lui­hin täh­tää­vään har­joit­te­luun jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa ja show­tans­sis­sa, PNV Dancers ryh­mis­sä. Uusi lii­kun­ta­kes­kus tar­jo­aa seu­ran har­ras­ta­jil­le laa­duk­kaat lii­kun­ta­ti­lat Paki­las­sa.

Val­tao­sa aikuis­ten ryh­mä­lii­kun­nan tun­neis­ta pide­tään uudes­sa lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa — tutus­tu moni­puo­li­seen tun­ti­tar­jon­taan. Las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan tun­te­ja pide­tään PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa sekä lähi­kou­luil­la kuten tähän­kin asti. Per­he­lii­kun­nan sekä las­ten ja nuor­ten ensi syk­syn tun­ti­va­li­koi­maan pää­set tutus­tu­maan tääl­tä.

Uusi lii­kun­ta­kes­kus on jat­kos­sa PNV Dancers:ien koti­pe­sä kun kaik­ki toi­min­ta kes­kit­tyy uusiin tans­si­sa­lei­hin. PNV Dancers-tans­si­lin­ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kil­pail­la show­tans­sis­sa joko ryh­mis­sä tai soo­los­sa ja duos­sa. Lisäk­si jär­jes­täm­me avoi­mia tun­te­ja, joi­hin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta har­ras­ta­maan tans­sia ryh­män tai­to­ta­so huo­mioi­den. Tutus­tu PNV Dancers:ien toi­min­taan!

Toi­vo­tam­me kaik­ki ter­ve­tul­leik­si liik­ku­maan uuteen PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­seen, jos­sa lii­kun­nan ilo ja yhtei­söl­li­syys ovat kes­kiös­sä!

CTA otsikko

Tähän voi halu­tes­saan lisä­tä muis­tu­tuk­se­na eril­li­sen kehot­teen, jos halu­aa ohja­ta ete­nem­män esi­mer­kik­si aikuis­ten lii­kun­nan pariin tai vaik­ka jouk­kue­voi­mis­te­lu ‑sivul­le.

Alle CTA-nap­piin voi lisä­tä nimen ja oikean lin­kin.