Tekstilogo PNV

Mitä joukkuevoimistelu harjoituksissa tehdään?

Olet­ko voi­mis­te­le­van tai voi­mis­te­lu­har­ras­tus­ta aloit­te­le­van lap­sen tai nuo­ren van­hem­pi ja mie­tit, mitä jouk­kue­voi­mis­te­lun har­joi­tuk­sis­sa tapah­tuu?

Tämä blo­giar­tik­ke­li on juu­ri sinul­le!

Joukkuevoimistelun harjoituksemme koostuvat seuraavista osuuksista

Joukkueen yhteenkokoontuminen

Jos­kus se on alku­ri­vi, jos­kus alku­pii­riä tai vapaa muo­dos­tel­ma – tar­koi­tus on kui­ten­kin aina sama: kokoon­nu­taan yhteen tree­nien aloi­tus­ta var­ten.

Samal­la käy­dään läpi päi­vän kuu­lu­mi­sia, har­joi­tus­si­säl­töä ja mui­ta tär­kei­tä asioi­ta. Esi­mer­kik­si uuden jouk­ku­een aloit­taes­sa tämä on hyvä vai­he ker­ra­ta kaik­kien nimet ja vaik­ka­pa puhua jouk­ku­een peli­sään­nöis­tä.

Lämmittely

Alun kokoon­tu­mi­sen jäl­keen vuo­ros­sa on läm­mit­te­ly. Pie­nil­lä lap­sil­la ensim­mäi­nen läm­mit­te­ly­vai­he on lii­kun­ta­leik­ki, mut­ta iän kart­tues­sa leik­ki alkaa jää­dä luon­nol­li­ses­ti pois ja har­joi­tus aloi­te­taan suo­raan jol­la­kin kehoa läm­mit­tä­väl­lä laji- tai fysiik­ka­har­joit­teel­la. Tämä voi olla esi­mer­kik­si jal­ka­tek­niik­ka­har­joi­te, var­ta­lon­lii­ke­läm­mit­te­ly tai vaik­ka­pa nopeus­läm­mit­te­ly. 

Meil­lä PNV:ssä läm­mit­te­lyt vaih­tu­vat aina niin, että nii­den avul­la tuo­daan har­joi­tus­viik­koon moni­puo­li­suut­ta, eikä viik­koon sisäl­ly juu­ri kos­kaan kah­ta täy­sin saman­lais­ta läm­mit­te­ly­set­tiä. Samaa omi­nai­suut­ta voi­daan läm­mit­te­lys­sä toki har­joit­taa useam­man­kin ker­ran vii­kon aika­na, mut­ta toteu­tus­ta­paa vaih­del­laan, jot­ta fyy­si­nen, tai­dol­li­nen ja psyyk­ki­nen moni­puo­li­suus tulee var­mas­ti huo­mioi­tua.

Venyttely

Läm­mit­te­ly­osuu­den jäl­keen veny­tel­lään. Venyt­te­ly on tär­keä osa voi­mis­te­li­jan fyy­sis­tä har­joit­te­lua ja sii­hen käy­te­tään­kin yleen­sä aikaa vähin­tään puo­li tun­tia joka har­joi­tuk­ses­ta, pois lukien ihan pie­nim­mät voi­mis­te­li­jat.

Venyt­te­ly teh­dään mah­dol­li­sim­man aktii­vi­ses­ti niin, että sii­hen yhdis­tyy myös hal­lin­ta- ja voi­ma­har­joit­te­lua. Pie­nim­mät voi­mis­te­li­jat opet­te­le­vat veny­tyk­set ensin mel­ko pas­sii­vis­ten asen­to­jen kaut­ta, jot­ta veny­tys­a­sen­not saa­daan heti alkuun mah­dol­li­sim­man oikeik­si, mut­ta tai­don kart­tues­sa aktii­vi­nen osuus venyt­te­lys­sä lisään­tyy.

Kilpailuohjelman hiominen

Seu­raa­vak­si har­joi­tel­laan kil­pai­luoh­jel­maan liit­ty­viä asioi­ta: aluk­si ohjel­ma­liik­kei­tä sel­lai­se­naan ja sit­ten itse ohjel­maa ja sen osia. 

Nuo­ril­la ja aloit­te­le­vil­la voi­mis­te­li­joil­la har­joit­te­luai­kaa käy­te­tään ohjel­ma­liik­kei­den jär­jes­tyk­sen ja las­ku­jen (eli mis­sä koh­din musiik­kia teh­dään mitä­kin) opet­te­luun, mut­ta koke­neem­mat voi­mis­te­li­jat oppi­vat lii­ke­sar­jat hyvin nopeas­ti ja har­joit­te­lu täh­tää mah­dol­li­sim­man vir­heet­tö­mään suo­ri­tuk­seen aivan ohjel­ma­har­joit­te­lun alus­ta asti.

Ohjel­ma­har­joit­te­lu vaa­tii kai­kil­la tai­to­ta­soil­la hyvin tark­kaa kes­kit­ty­mis­tä. 

Pie­net lap­set jak­sa­vat kes­kit­tyä tehok­kaa­seen ohjel­ma­har­joit­te­luun mak­si­mis­saan puo­len tun­nin ajan ker­ral­laan, mut­ta huip­pu­voi­mis­te­li­jat voi­vat hioa kil­pai­luoh­jel­man hie­nouk­sia pari­kin tun­tia ker­ral­laan. 

Ohjel­ma­lä­pi­me­no­ja ei kui­ten­kaan teh­dä yksit­täi­ses­sä har­joi­tuk­ses­sa monia­kaan, kos­ka yksit­täi­nen­kin läpi­me­no on huip­pu­laa­dul­la teh­ty­nä todel­la vaa­ti­va urhei­lusuo­ri­tus.

Loppuverryttely

Ohjel­ma­har­joit­te­lun jäl­keen on vuo­ros­sa lop­pu­ver­ryt­te­ly (pie­nil­lä mones­ti leik­ki), mut­ta usein myös jokin fyy­si­nen har­joi­te, esi­mer­kik­si kes­ki­var­ta­lon kes­to­voi­ma­har­joi­tus.

Kes­ki­var­ta­lon voi­ma on voi­mis­te­li­jal­le tär­ke­ää, kos­ka voi­mis­te­luun kuu­luu mm. sel­kä­ran­gan iso­ja taak­se tai­vu­tuk­sia sekä kier­to­ja, joi­den oikeaop­pi­nen hal­lin­ta vaa­tii sekä voi­ma- että hal­lin­ta­har­joit­te­lua. Osal­la jouk­kueis­ta voi har­joi­tuk­sen alus­sa tai lopus­sa olla myös jokin oheis­har­joi­tus­ko­ko­nai­suus, esi­mer­kik­si fysio- tai fysiik­ka­har­joi­tus tai balet­ti­tun­ti.

Loppurituaalit — keskustelua ja kannustusta

Aivan har­joi­tuk­sen lop­puun ote­taan usein lop­pu­pii­ri tai lop­pu­ri­vi, jos­sa voi­daan kes­kus­tel­la vie­lä vaik­ka­pa har­joi­tuk­sen suju­mi­ses­ta, onnis­tu­mi­sis­ta ja asiois­ta, joi­hin seu­raa­val­la ker­ral­la pyri­tään paneu­tu­maan tar­kem­min.

Lap­set lopet­ta­vat meil­lä har­joi­tuk­set yhtei­seen loruun: ”Nyt lop­pui voik­ka, ensi ker­taan moik­ka!”

Kiinnostaisiko joukkuevoimistelu ja kilpailuun tähtäävä harjoittelu?

PNV:llä on mah­dol­li­suus har­ras­taa jouk­kue­voi­mis­te­lua STARA ‑jouk­kueis­sa, jot­ka esiin­ty­vät seu­ran näy­tök­sis­sä sekä STA­RA-tapah­tu­mis­sa. Sta­ra-jouk­kueis­sa har­joi­tel­laan jo hie­man tavoit­teel­li­sem­min ja niis­tä on mah­dol­li­suus nous­ta kil­pai­le­viin jouk­kuei­siin.

Sta­ra-jouk­kuei­siin on mah­dol­lis­ta tul­la mukaan ympä­ri­vuo­den ilman valin­ta­ti­lai­suut­ta.