EtusivuPNVSäännöt

Pakilan Voimistelijat PNV ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Pakilan Voimistelijat PNV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistys on yleishyödyllinen ja sen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla. 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 

1) järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutus- ja kilpailutilaisuuksia 

2) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja 

3) järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa 

4) vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin 

5) hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa 

4 § Toiminnan tukeminen 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

1) harjoittaa julkaisutoimintaa 

2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita 

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta 

5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia 

6) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä  

5 § Toiminnan rahoitus

Yhdistys rahoittaa toimintaansa pääsääntöisesti jäsen-, voimistelu-, kurssi-, kilpailu- ja valmennusmaksuilla sekä avustuksilla. 

6 § Yhdistyksen jäsenyys liitossa

Yhdistys on Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, ja noudattaa liiton sääntöjä 

7 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsen suorittaa yhdistyksen kokouksen päättämät jäsenmaksut. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. 

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen kokous.  

Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.  

8§ Yhdistyksestä eroaminen  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  

Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua vuoteen, katsotaan eronneeksi. 

9 § Yhdistyksestä erottaminen 

 Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. 

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään aikaisintaan huhtikuussa ja viimeistään toukokuussa, ja syyskokous pidetään aikaisintaan lokakuussa ja viimeistään marraskuussa. 

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan vähintään kaksi viikkoa aiemmin. 

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii. Kokouskutsutapa- ja aika on sama kuin varsinaisessa kokouksessa.  

11 § Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa  

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Avataan kokous 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

4) Esitetään yhdistyksen vuosikertomus 

5) Esitetään edellisen tilikauden tilit ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien niistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 

7) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 

8) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 

9) Päätetään kokous 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Avataan kokous 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

4) Vahvistetaan tulevan tilikauden toimintasuunnitelma talousarvioineen 

5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi 

6) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

7) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 

8) Päätetään jäsenmaksujen suuruus  

9) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 

10) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 

11) Päätetään kokous 

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaiselle ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3 kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.  

12 § Yhdistyksen toiminnan johtaminen 

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen kevätkokouksessa valitsema hallitus. 

Sama henkilö voi toimia hallituksen puheenjohtajana korkeintaan neljä peräkkäistä kaksivuotiskautta. 

Hallituksen muodostavat kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan valitut 6-12 jäsentä.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain.  

13 § Hallituksen tehtävät 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. 

Hallituksen tehtävänä on: 

– hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita 

– huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty 

– edustaa yhdistystä. 

14 § Yhdistyksen nimen merkitseminen 

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen päättämän toisen henkilön kanssa, kaksi yhdessä.  

15 § Yhdistyksen tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on 1.8.-31.7.

16 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.  

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

17 § Yhdistyksen purkautuminen 

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat samaan tarkoitukseen.  

Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.