EtusivuPNVSäännöt

Pakilan Voimistelijat PNV ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli  

Yhdistyksen nimi on Pakilan Voimistelijat PNV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 

Seuran toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu. 

Seura on perustettu 10.11.1947. Seuran virallinen kieli on suomi. 

2 § Seuran tarkoitus 

Seura on yleishyödyllinen ja sen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

1. Tarjoamalla

  • kunto- ja terveysliikuntatoimintaa 
  • kilpaurheilua 
  • ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa 
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa 
  • koulutus- ja kilpailutilaisuuksia 

 2. Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan. 

 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa  

Toimintansa tukemiseksi seura voi:  

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, välittää jäsenistölleen liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa 
 • harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa 

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seura on jäsen Suomen Voimisteluliitto ry:ssä, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. 

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. 

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. 

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran jäsenet hyväksyy seuran toiminnanjohtaja. 

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.  

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.  

Kunniajäsenen ja -puheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. 

Seuran työntekijät hyväksytään seuran jäseniksi työsuhteen alkaessa. Työntekijän jäsenyys kestää työsuhteen keston ajan. 

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran toiminnanjohtajalle, hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellytmät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti. 

7 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta  

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.  

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan: 

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä  
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton IFAGG:n antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä 
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä  

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. 

Rangaistavaa on: 

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet 
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta 
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta   
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan 
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen 
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen 

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat: 

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen 
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa 
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu  
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys 
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta  
 • lainvastainen mainonta 
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus 
 • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella 
 • lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailukielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.  

Seuran hallitus päättää jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.  Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. 

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.  

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty tälle kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.  

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.  

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta.  Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.  

9 § Jäsenmaksut 

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran kevätkokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. 

Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä. 

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

11 § Kevät- ja syyskokous 

Kevätkokouksen asiat 

1 Avataan kokous 

2 Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena  

6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio  

7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi 

8 Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

9 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 

10 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

11 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä  

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

13 Päätetään kokous 

Syyskokouksen asiat 

1 Avataan kokous 

2 Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus 

 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 7 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

 8 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 9 Päätetään kokous 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

12 § Seuran ylimääräinen kokous  

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

Jäsenet voivat myös käyttää päätösvaltaansa ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tämä koskee kuitenkin vain hallituksen tai sen jäsenen valintaa.

13 § Pöytäkirja

Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. 

Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 

14 § Äänestys  

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.  

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.  Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

15 § Seuran hallinto  

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-10 jäsentä. Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana korkeintaan neljä perättäistä kaksivuotiskautta. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikauden päättymistä, valitaan yhdistyksen kokouksessa tilalle uusi jäsen, jonka kahden vuoden toimikausi alkaa valinnasta. Hallituksessa voi siten olla jäseniä, joiden toimikaudet alkavat ja päättyvät keskenään eri aikaan. 

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. 

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, hallituksen taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat hallituksen vastuuhenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 

3 Nimetä tarvittavat työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 

4 Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous 

5 Vastata seuran taloudesta 

6 Pitää jäsenluetteloa 

7 Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus  

8 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 

9 Päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 

12 Edustaa seuraa 

13 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 

14 Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen syyskokousta 

16 § Tilivuosi 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.8.–31.7. välinen aika.

17 § Nimenkirjoittajat  

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen määräämän henkilön kanssa, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

18 § Joukkueet  

Seuran joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet. 

 Seuran ja sen joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.  

19 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

20 § Seuran purkaminen 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen  

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

22 § Saavutetut jäsenoikeudet   

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.