Tekstilogo PNV

Uusi ilme ja uudet verkkosivut – tervetuloa tutustumaan!

Vuonna 2022 Pakilan Voimistelijat täytti huikeat 75 vuotta

Rei­lu vuo­si sit­ten, juh­la­vuo­den kun­niak­si halusim­me tuo­da Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tähän päi­vään ja lan­see­ra­sim­me­kin uuden logon ja visu­aa­li­sen ilmeen.

Tänä vuon­na pää­tim­me lisäk­si uudis­taa koko­nais­val­tai­ses­ti myös verk­ko­si­vus­tom­me, jot­ta se vas­tai­si parem­min nykyi­siin tar­pei­siim­me ja hei­jas­tai­si myös seu­ram­me dynaa­mis­ta hen­keä. Haluam­me tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen ja infor­ma­tii­vi­sen verk­ko­si­vu­ko­ke­muk­sen kai­kil­le sivus­to­vie­rai­li­joil­lem­me.

Uudis­tuk­sen tavoit­tee­na oli tuo­da pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me sel­keäm­min esil­le sekä paran­taa sivus­ton käy­tet­tä­vyyt­tä ja löy­det­tä­vyyt­tä haku­ko­neis­sa. Verk­ko­si­vus­ton uudis­tuk­ses­ta ja SEOs­ta vas­ta­si Meio Oy.

Haluamme verkkosivuston, logon ja koko visuaalisen ilmeen ilmentävän meille tärkeitä asioita

PERINTEET

Perin­tei­den kun­nioit­ta­mi­nen on yksi PNV:n arvois­ta. Uusi logo kun­nioit­taa van­haa sisäl­tä­mäl­lä tutun voi­mis­te­li­ja­hah­mon ja pin­kin värin. Visu­aa­li­nen ilme on kui­ten­kin päi­vi­tet­ty nyky­päi­vään.

YHTEISÖ

Olem­me voi­mis­te­lu­per­he ja seu­ram­me toi­min­ta kat­taa myös muu­ta jouk­kue­voi­mis­te­lun lisäk­si. Voi­mis­te­li­ja­hah­mos­sa voit­kin näh­dä myös tans­si­jan tai aikuis­liik­ku­jan.

HELSINKI

Kotim­me on Paki­las­sa, mut­ta toi­min­tam­me kat­taa laa­jas­ti lähia­luei­ta ja tavoit­teem­me on olla Poh­jois-Hel­sin­gin veto­voi­mai­sin voi­mis­te­luseu­ra.

KANSAINVÄLINEN

Jouk­kue­voi­mis­te­lun maa­il­ma on kan­sain­vä­li­nen ja se yhdis­tää ihmi­siä yli rajo­jen. Kil­pai­lem­me jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa maa­il­man hui­pul­la.