Tekstilogo PNV

Syksyn uutuus — Sporttikoulu 7–10 ‑vuotiaille

Lii­kun­ta on tär­keä osa lap­sen kehi­tys­tä. 

Sport­ti­kou­lu tar­jo­aa erin­omai­sen ympä­ris­tön lii­kun­nal­lis­ten ja moto­ris­ten perus­tai­to­jen har­joit­te­luun. Sport­ti­kou­lus­sa lap­se­si pää­see kehit­tä­mään näi­tä perus­tai­to­ja, joi­ta on juok­se­mi­nen, hyp­pää­mi­nen, heit­tä­mi­nen ja kiin­ni otta­mi­nen, ja jot­ka ovat vält­tä­mät­tö­miä kai­kis­sa lii­kun­ta­la­jeis­sa.

Mikä on Sporttikoulu?

Sport­ti­kou­lu on kou­lui­käis­ten PNV:n Liik­ka­ri-lin­jan tun­ti ja jat­ku­mo alle kou­lui­käis­ten Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lul­le.

Sport­ti­kou­lus­sa lap­sil­le ope­te­taan moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia lii­kun­nal­li­sia perus­tai­to­ja. Tun­tioh­jel­maan kuu­luu eri­lai­set hip­pa­lei­kit, jois­sa hyö­dyn­ne­tään monen­lai­sia liik­ku­mis­muo­to­ja, kuten juok­sua, lauk­kaa ja kar­hu­kä­ve­lyä. 

Lisäk­si tun­neil­la suo­ri­te­taan temp­pu- ja este­ra­to­ja, jois­sa har­joi­te­taan mm. nopeut­ta, ket­te­ryyt­tä, koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa ja väli­neen­kä­sit­te­ly­tai­to­ja. Har­joit­teet ovat innos­ta­via ja lei­kin­omai­sia, jol­loin lii­kun­nan ilo säi­lyy.

Miksi liikunnalliset perustaidot ovat tärkeitä?

Lii­kun­nal­li­set ja moto­ri­set perus­tai­dot ovat poh­ja kai­kil­le lii­kun­ta­la­jeil­le. Oli­pa lap­sen har­ras­tus jal­ka­pal­lo, voi­mis­te­lu tai rat­sas­tus, näi­den tai­to­jen hal­lit­se­mi­nen paran­taa suo­ri­tus­ta ja ehkäi­see louk­kaan­tu­mi­sia pit­käl­lä aika­jän­teel­lä.

Sport­ti­kou­lus­sa opi­tut tai­dot tuke­vat kaik­kia mui­ta har­ras­tuk­sia, teh­den sii­tä ihan­teel­li­sen valin­nan sekä ainoak­si lii­kun­ta­har­ras­tuk­sek­si että ohei­stree­nik­si.

Monipuolista ja sosiaalista liikuntaa

Sport­ti­kou­lun tun­nit on suun­ni­tel­tu moni­puo­li­sik­si ja haus­koik­si. Lap­se­si pää­see liik­ku­maan, hyp­pi­mään ja pelai­le­maan, samal­la kun hänen tasa­pai­no- ja väli­neen­kä­sit­te­ly­tai­ton­sa kehit­ty­vät.

Lisäk­si tun­nit sisäl­tä­vät pal­jon pari- ja ryh­mä­har­joi­tuk­sia, mikä aut­taa lap­sia löy­tä­mään uusia kave­rei­ta ja kehit­tä­mään vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jaan.

Kenelle Sporttikoulu sopii?

Sport­ti­kou­lu sopii kai­kil­le lap­sil­le läh­tö­ta­sos­ta riip­pu­mat­ta. Se on lois­ta­va vaih­toeh­to niin lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen kuin tuke­maan mui­ta laje­ja. Moni­puo­li­nen lii­kun­ta pitää har­joit­te­lun mie­lek­kää­nä ja kan­nus­taa lap­sia liik­ku­maan moni­puo­li­ses­ti.

Tule mukaan Sporttikouluun!

Sport­ti­kou­lu tar­jo­aa lap­sil­le ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den kehit­tää tär­kei­tä lii­kun­nal­li­sia ja moto­ri­sia tai­to­ja haus­kas­sa ja kan­nus­ta­vas­sa ympä­ris­tös­sä. Ilmoi­ta lap­se­si mukaan ja anna hänen kokea lii­kun­nan rie­mu sekä uusien tai­to­jen oppi­mi­sen ilo!

Elo­kuus­sa jär­jes­te­tään nel­jän ker­ran start­ti­kurs­si!

Sport­ti­kou­lu 7–10v start­ti­kurs­si | tiis­tai­sin klo 17.30–18.45 | PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa

Lue lisää ja ilmoittaudu

Sporttikoulua myös syksyllä!

Syk­syl­lä (2.9.–7.12.2024) Sport­ti­kou­lu 7–8v ja 9–10v pide­tään kes­ki­viik­koi­sin. Tark­ka aika­tau­lu jul­kais­taan hei­nä­kuun lopus­sa.