Tekstilogo PNV

Vastuullisuus tavoitteellisen voimistelun valmennustoiminnassa?

Seurapaitapäivän keskellä mieleeni nousi ajatus, että..

PNV:n seu­ra­pai­ta on yksi par­hais­ta pai­dois­ta lap­sen tai nuo­ren pääl­lä. Ei se tie­ten­kään seu­ra­pai­ta­na ole sen ihmeel­li­sem­pi kuin muis­sa­kaan seu­rois­sa. Tar­koi­tan sitä, että kun pääl­lä on PNV:n seu­ra­pai­ta, on lap­si ja nuo­ri muka­na sel­lai­ses­sa val­men­nus­toi­min­nas­sa, jos­sa hei­dän oma etun­sa on var­mas­ti kes­kiös­sä.

Kuten kaik­ki muut­kin seu­rat – eten­kin tavoit­teel­li­set kil­pa­seu­rat, teem­me välil­lä han­ka­lia rat­kai­su­ja. 

Voimistelija keskiössä

Jos­kus tie­tyn lap­sen etu ei toteu­du täy­sin, kun useam­man lap­sen välil­lä on etu­ris­ti­rii­ta. Mut­ta näis­sä tilan­teis­sa pyrim­me vai­vo­ja sääs­te­le­mät­tä koh­ti ide­aa­lia koko­nais­rat­kai­sua. 

Ja meil­le ide­aa­li­rat­kai­su on nime­no­maan voi­mis­te­li­joi­den – las­ten ja nuor­ten – ide­aa­li­rat­kai­su, ei seu­raor­ga­ni­saa­tion, val­men­ta­jien tai jon­kin ylhääl­tä ohjaa­van sys­tee­min kan­nal­ta. 

Uskom­me toki sii­hen, että usein seu­ran ja lap­sen etu koh­taa­vat, mut­ta kun tun­tuu sil­tä, ettei­vät nämä koh­taa, meil­lä ensim­mäi­nen ohjaa­va teki­jä ei ole mikään muu kuin oman voi­mis­te­li­jayh­tei­söm­me hyvin­voin­ti.

Seurapaitapäivä PNV
heittomerkki

Meil­le ide­aa­li­rat­kai­su on nime­no­maan voi­mis­te­li­joi­den – las­ten ja nuor­ten – ide­aa­li­rat­kai­su, ei seu­raor­ga­ni­saa­tion, val­men­ta­jien tai jon­kin ylhääl­tä ohjaa­van sys­tee­min

Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vastuullisuutta

Hyvin­voin­nin me ymmär­räm­me moni­na hyvin eri­lai­si­na asioi­na: laa­duk­kaa­na, tulok­sel­li­se­na har­joit­te­lu­na, mah­dol­li­suu­te­na kehit­tyä ja menes­tyä­kin, välit­tä­mi­se­nä, ympä­ril­lä ole­vi­na aikui­si­na, joil­le lap­si on aina etusi­jal­la, psyyk­ki­ses­ti tur­val­li­se­na har­ras­tusym­pä­ris­tö­nä, tie­to­na ja tai­to­na, joka näkyy tavas­sa, jol­la yhä uudel­leen arvioim­me ja kehi­täm­me val­men­nusym­pä­ris­töäm­me niin, että voi­mis­te­li­jam­me innos­tu­vat voi­mis­te­lus­ta ja jat­ka­vat uraan­sa pit­kään – myös kor­keal­la voi­mis­te­lul­li­sel­la tasol­la.

Ystäviä, elämyksiä ja tiivis yhteisö

Seu­ram­me val­men­nus­toi­min­nas­sa on vuo­sien var­rel­la ollut muka­na lukui­sia SM-mita­lis­te­ja, maa­il­mancu­pin osa­kil­pai­lu­ja kier­tä­nei­tä huip­pu­voi­mis­te­li­joi­ta, kil­pa­sar­jo­jen mes­ta­ruuk­sia kah­mi­nei­ta voi­mis­te­li­joi­ta, sekä vie­lä enem­män nii­tä, joi­den ura ei ole yltä­nyt vas­taa­viin kil­pai­lul­li­siin saa­vu­tuk­siin. 

Väi­tän, että kai­kil­la heil­lä – niin kil­pai­luis­sa menes­ty­neil­lä kuin heil­lä, jot­ka ovat voi­mis­tel­leet mata­lam­mal­la kil­pai­lul­li­sel­la tasol­la – on pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä se, miten voi­mis­te­lu PNV:ssä on anta­nut heil­le ystä­viä, läm­pi­män kas­vu­yh­tei­sön, elä­myk­siä, tär­kei­tä työ­elä­män tai­to­ja­kin. 

He ovat täl­lä het­kel­lä kou­lu­lai­sia, opis­ke­li­joi­ta, van­hem­pia, iso­van­hem­pia, ammat­ti­lai­sia, val­men­ta­jia, har­ras­ta­ja­jump­pa­rei­ta, ystä­viä, eri­lais­ten elä­mä­na­lo­jen innos­tu­jia ja innos­ta­jia – kuka mitä­kin. 

Uskon, että voi­mis­te­luai­ko­jaan lähes kaik­ki ajat­te­le­vat läm­pi­mäs­ti ja hyväl­lä, mie­les­sä rak­kai­ta muis­to­ja ja iha­nia elä­myk­siä.

Sen vuok­si uskal­lan väit­tää, että olem­me vas­tuul­li­nen lii­kun­ta- ja urhei­luseu­ra.

Vir­ve Arjan­ne
Pää­val­men­ta­ja
PNV Fin­land