Tekstilogo PNV

Tutustu liikunnan ja voimistelun maailmaan: Lasten starttikurssit elokuussa!

Tutus­tu lii­kun­nan ja voi­mis­te­lun maa­il­maan: Las­ten start­ti­kurs­sit elo­kuus­sa! Paki­lan Voi­mis­te­li­jat jär­jes­tää lyhyt­kurs­se­ja 4–10-vuotiaille lap­sil­le elo­kuus­sa Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lu Start­ti (4–5v) ja Vauh­­ti-voi­­mis­­te­­lu­­kou­­lu (5–7v) ja Sport­ti­kou­lu Start­ti (7–10v) ‑kurs­sit ovat lois­ta­va mah­dol­li­suus tutus­tua lii­kun­taan ja voi­mis­te­luun har­ras­tuk­se­na. Kaik­ki start­ti­kurs­sit sopi­vat sekä tytöil­le että pojil­le. Lyhyt­kurs­si koos­tuu nel­jäs­tä laa­duk­kaas­ta voi­mis­te­lu­kou­lun tun­nis­ta, jot­ka ovat raken­net­tu moto­ris­ten perus­tai­to­jen poh­jal­le kurs­sin osal­lis­tu­jien […]

Upea PNV Liikuntakeskus aukeaa elokuussa

Upea PNV Lii­kun­ta­kes­kus auke­aa elo­kuus­sa Uusi toi­mi­ti­lam­me, PNV Lii­kun­ta­kes­kus, avaa oven­sa elo­kuus­sa Uudet toi­mi­ti­lam­me sijait­se­vat Paki­las­sa osoit­tees­sa Ohra­huh­dan­tie 4B, aivan nykyi­sen toi­mis­ton naa­pu­ris­sa. Har­ras­te­lii­kun­nal­le sopi­via toi­mi­ti­lo­ja seu­ran ydin alu­eel­ta on etsit­ty pit­kään. On mah­ta­vaa kun pit­kä­ai­kai­nen haa­ve omis­ta lii­kun­ta­ti­lois­ta Paki­las­sa vih­doin toteu­tuu. Uusi tila avaa mah­dol­li­suuk­sia laa­jen­taa toi­min­taa päi­vi­sin sekä eri­lais­ten pie­ni­muo­tois­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen. PNV […]

Pysy liikkeessä – Ikäihmisten jumppaa kaikenikäisille aikuisille

Pysy liik­kees­sä – Ikäih­mis­ten jump­paa kai­ke­ni­käi­sil­le aikui­sil­le Ter­ve­tu­loa luke­maan blo­gia lii­kun­nan mer­ki­tyk­ses­tä aikui­sil­le ja ikään­ty­vil­le!  Täs­sä artik­ke­lis­sa pureu­dum­me sii­hen, mik­si lii­kun­ta on niin tär­ke­ää eri elä­män­vai­heis­sa ja miten mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­ta lii­kun­ta­seu­ras­sa voi tar­jo­ta rat­kai­sun lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen. Lii­kun­nan mer­ki­tys aikui­sel­le Lii­kun­nan hyö­dyt aikui­sil­le ovat moni­nai­set. Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta paran­taa fyy­sis­tä kun­toa ja aut­taa yllä­pi­tä­mään ter­veel­lis­tä pai­noa. […]

Joukkuevoimistelun kokeiluharjoitukset

Jouk­kue­voi­mis­te­lun kokei­lu­har­joi­tuk­set Haluat­ko mukaan kil­pai­le­viin jouk­kuei­siin? Jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­le­viin jouk­kuei­siin pyri­tään avoin­ten kokei­lu­har­joi­tus­ten kaut­ta. Lisä­tie­to­ja kokei­lu­har­joi­tuk­sis­ta voi tie­dus­tel­la val­men­nus­pääl­li­köl­tä Tin­ja Sal­mi­sel­ta tinja.salminen@pnv.fi Ilmoit­tau­du kokei­lu­har­joi­tuk­siin hel­pos­ti lomak­keen kaut­ta. Ilmoit­tau­du mukaan Kevään 2024 kokei­lu­har­joi­tuk­set pide­tään seu­raa­vas­ti: LUNA-ikä­­luok­­ka 2017–2018-syntyneetti 7.5. 16:30–18, Pirk­ko­lan met­sä­tie 8 (Pirk­ko­la­hal­li, säh­ly­sa­li)su 12.5. 14–15:30, Pik­ku­Tu­pa (Tee­ri­suon­tie 4)ti 14.5. 16:30–18, Pirk­ko­lan met­sä­tie 8 (Pirk­ko­la­hal­li, säh­ly­sa­li)ti 21.5. […]

Kesän 2024 puistojumpat alkavat

Puis­to­jump­paa Poh­jois-Hel­sin­gis­sä Ter­ve­tu­loa mukaan kesän puis­to­jump­piin! Puis­to­jump­pa on kivaa mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa, joka sopii kai­kil­le. Jump­pa sisäl­tää lihas­kun­toa kehon­pai­nol­la, syket­tä nos­tat­ta­vaa aero­bis­ta lii­kun­taa sekä rau­hal­lis­ta kehon­huol­toa. Tar­vit­set oman jump­­pa-alus­­tan. Pie­ni kesä­sa­de ei hait­taa mut­ta kovem­mal­la sateel­la jump­pa peruun­tuu. Kesän 2024 puis­to­jum­pat alka­vat tors­tai­na 16.5. Aika:tors­tai­sin (16.5–20.6.2024 ja 8.8–29.8.2024) klo 18–19 (Huom! juhan­nus­vii­kol­la puis­to­jump­pa jo ke […]

[Kutsu] Yhdistyksen kevätkokous ma 20.5.2024

[Kut­su] Yhdis­tyk­sen kevät­ko­kous ma 20.5.2024 Kut­su Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry:n sään­tö­mää­räi­seen kevät­ko­kouk­seen Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään maa­nan­tai­na 20.5.2024 klo 19:00 alkaen seu­ran toi­mis­tol­la, Ohra­huh­dan­tie 2A. Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat. Lisäk­si kokouk­ses­sa pää­te­tään seu­ran sään­tö­jen päi­vi­tyk­ses­tä. Ter­ve­tu­loa!Paki­lan Voi­mis­te­li­jat PNV ry

Hae kilpaileviin showtanssi-ryhmiin

Hae kil­pai­le­viin show­tans­si-ryh­miin Hae mukaan PNV Dancers ‑tans­si­lin­jan show­tans­sis­sa kil­pai­le­viin ryh­miin kau­del­le 2024–2025! Haem­me n. 7–17-vuotiaita moti­voi­tu­nei­ta tans­si­joi­ta mukaan tans­si­ryh­miim­me Mys­te­ri­aan, Fan­ta­si­aan, Har­mo­ni­aan, Uto­pi­aan ja Illuusioon. Lisäk­si aikui­sil­le tans­si­joil­le aloit­taa uusi ryh­mä Eufo­ria. Jär­jes­täm­me täy­den­nys­haun ryh­miin 5.5.2024. Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen täy­den­nys­ha­kuun säh­kö­pos­tit­se: dance@pnv.fi. Mai­nit­se säh­kö­pos­tis­sa tans­si­jan nimi, ikä (syn­ty­mä­vuo­si) ja ker­ro lyhyes­ti haki­jan aiem­mas­ta tans­si­taus­tas­ta. […]

Välittävä ja urheilijalähtöinen valmentaminen PNV:llä

Välit­tä­vä ja urhei­li­ja­läh­töi­nen val­men­ta­mi­nen PNV:llä Vas­tuul­lis­ta ja välit­tä­vää val­men­nus­ta Vii­me vii­kol­la vie­tet­tiin las­ten oikeuk­sien viik­koa. Samal­la otsi­koi­hin nousi uuti­nen epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta ryt­mi­ses­sä voi­mis­te­lus­sa. Me PNV:llä haluam­me toteut­taa vas­tuul­lis­ta ja välit­tä­vää val­men­nus­ta lap­sis­ta aikui­siin ja huip­pu­voi­mis­te­li­jois­ta har­ras­ta­jiin. Mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä? Alta pää­set luke­maan val­men­ta­jam­me Essi Han­nuk­se­lan, aja­tuk­sia sii­tä, mitä vas­tuul­li­suus voi tar­koit­taa päi­vit­täi­ses­sä val­men­nuk­ses­sa. ”Ensin­nä­kin läh­tö­koh­ta­na […]

Vastuullisuus tavoitteellisen voimistelun valmennustoiminnassa?

Vas­tuul­li­suus tavoit­teel­li­sen voi­mis­te­lun val­men­nus­toi­min­nas­sa? Seu­ra­pai­ta­päi­vän kes­kel­lä mie­lee­ni nousi aja­tus, että.. PNV:n seu­ra­pai­ta on yksi par­hais­ta pai­dois­ta lap­sen tai nuo­ren pääl­lä. Ei se tie­ten­kään seu­ra­pai­ta­na ole sen ihmeel­li­sem­pi kuin muis­sa­kaan seu­rois­sa. Tar­koi­tan sitä, että kun pääl­lä on PNV:n seu­ra­pai­ta, on lap­si ja nuo­ri muka­na sel­lai­ses­sa val­men­nus­toi­min­nas­sa, jos­sa hei­dän oma etun­sa on var­mas­ti kes­kiös­sä. Kuten kaik­ki muut­kin […]

PNV:n sivusto uudistui!

Uusi ilme ja uudet verk­ko­si­vut – ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan! Vuon­na 2022 Paki­lan Voi­mis­te­li­jat täyt­ti hui­keat 75 vuot­ta Rei­lu vuo­si sit­ten, juh­la­vuo­den kun­niak­si halusim­me tuo­da Paki­lan Voi­mis­te­li­jat tähän päi­vään ja lan­see­ra­sim­me­kin uuden logon ja visu­aa­li­sen ilmeen. Tänä vuon­na pää­tim­me lisäk­si uudis­taa koko­nais­val­tai­ses­ti myös verk­ko­si­vus­tom­me, jot­ta se vas­tai­si parem­min nykyi­siin tar­pei­siim­me ja hei­jas­tai­si myös seu­ram­me dynaa­mis­ta hen­keä. Haluam­me […]